Nie masz produktów w koszyku.

Dołącz do

Regulaminy

Ogólne warunki sprzedaży w sklepie internetowym Mango

Ogólne warunki sprzedaży w sklepie internetowym Mango obowiązujące od dnia roku 05.01.2018

§ 1 Definicje pojęć

 1. Sklep internetowy Mango - serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.mango.pl będący własnością Mango-Media Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000138620, NIP: 585-13-94-958, wysokość kapitału zakładowego: 7.505.100 zł.

  Sprzedawcą produktów na stronie jest Studio Moderna Polska Sp. z o.o., 02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 9; NIP: 782-22-83-192; REGON: 634-53-00-46; Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000181026 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy; Kapitał zakładowy 4.088.000 zł.

 1. Ilekroć w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży jest mowa o:
  • SPRZEDAWCY - należy przez to rozumieć Studio Moderna Polska Sp. z o.o., 02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 9; NIP: 782-22-83-192; REGON: 634-53-00-46; Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000181026 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy; Kapitał zakładowy 4.088.000 zł.
  • SKLEPIE MANGO.PL - należy przez to rozumieć sklep prowadzony pod adresem www.mango.pl;
  • UŻYTKOWNIKU - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, która posiada dostęp do oferty i może dokonywać Zamówień towarów (rzeczy) oferowanych przez Sprzedawcę w Sklepie Mango;
  • ZAMÓWIENIU - należy przez to rozumieć zamówienie złożone poprzez sprzedaż na odległość w Sklepie Mango;
  • CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA - należy przez to rozumieć liczbę dni roboczych w jakich Sprzedawca skompletuje zamówienie i wyśle z Magazynu Głównego na adres wskazany przez Użytkownika;
  • MAGAZYN GŁÓWNY - należy przez to rozumieć miejsce, w którym następuje kompletowanie zamówień Użytkowników;
  • KONSUMENCIE - należy przez to rozumieć osobę fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu Cywilnego);
  • ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH - należy przez to rozumieć Sprzedawcę, tj. Studio Moderna Polska Sp. z o.o., 02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 9;

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży określają zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Mango.pl z towarów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy.
 2. Użytkownik może dokonać zakupów w Sklepie Mango bez rejestracji konta lub po zarejestrowaniu konta.
 3. Dokonanie przez Użytkownika zakupów w Sklepie Mango.pl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych warunków sprzedaży.
 4. Korzystanie ze Sklepu Mango.pl odbywa się na zasadach określonych w treści niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.
 5. Sprzedawca realizuje jedynie zamówienia wysyłane na adresy wskazane przez Użytkowników na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Do korzystania ze Sklepu Mango niezbędne jest posiadanie komputera klasy PC z systemem operacyjnym Windows XP lub nowszy albo Mac OS 9 lub nowszy, urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW, skrzynki pocztowej e-mail (adres e-mail konieczny jest do dokonania transakcji w serwisie). Dla poprawnego oglądania prezentacji video lub streamingu kanału Mango 24 w serwisie niezbędne jest posiadanie oprogramowania Adobe Flash Player w wersji 9 lub nowszej.

§ 3 Rejestracja i ochrona danych osobowych

 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu Mango.pl jest akceptacja ogólnych warunków sprzedaży na zasadach określonych poniżej.
 2. Rejestracji w Sklepie Mango.pl dokonać może wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. Rejestracji osoby prawnej lub ułomnej osoby prawnej, o której mowa powyżej może dokonać wyłącznie osoba fizyczna, która jest umocowana do dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z rejestracją, a także do wykonywania wszelkich praw i obowiązków Użytkownika.
 3. Podmiot wypełniający formularz rejestracyjny oświadcza, że:
  • podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  • zapoznała się z ogólnymi warunkami sprzedaży i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 4. Podczas Rejestracji w serwisie internetowym www.mango.pl podmiot zobowiązany jest do podania następujących danych:
  • adresu e-mail, który będzie loginem identyfikującym użytkownika,
  • hasła,
  • imienia i nazwiska oraz w przypadku osób prawnych lub ułomnych osób prawnych - firmy podmiotu,
  • w przypadku osób prawnych lub ułomnych osób prawnych - imienia i nazwiska osoby dokonującej i jednocześnie upoważnionej do dokonania Rejestracji w imieniu tego podmiotu;
  • adresu zamieszkania, na który Sprzedawca dostarczy przesyłkę, chyba że Użytkownik wyraźnie wskaże, że towar ma zostać dostarczony na inny adres;
  • numeru telefonu.
 5. Po wypełnieniu i zaakceptowaniu elektronicznego formularza rejestracyjnego, podmiot uzyskuje status Użytkownika.
 6. Użytkownik (w tym osoba działająca w imieniu Użytkownika nie będącego Konsumentem) wypełniając formularz rejestracyjny w polu dotyczącym wyrażenia zgody:
  • na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną, wyraża zgodę na przesyłanie przez Studio Moderna Polska Sp. z o.o., 02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 9 lub podmioty z nią powiązane lub działające na ich zlecenie korespondencji na wskazane adresy poczty elektronicznej, zawierającej informacje marketingowe dotyczące działalności Mango - Media Sp. z o. o. lub podmiotów z nią powiązanych, oraz na przetwarzanie danych osobowych w tym celu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.) Dokonując tej czynności Użytkownik jednocześnie oświadcza, że został poinformowany o tym, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne oraz o możliwości jej odwołania w każdym czasie.
  • na otrzymywanie informacji marketingowej droga tradycyjną na wskazane adresy korespondencyjne, wyraża zgodę na przesyłanie przez Studio Moderna Polska Sp. z o.o., 02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 9 lub podmioty z nią powiązane lub działające na ich zlecenie korespondencji na wskazane adresy korespondencyjne, zawierającej informacje marketingowe dotyczące działalności Studio Moderna Polska Sp. z o.o. lub podmiotów z nią powiązanych i w tym celu przetwarzanie danych osobowych. Dokonując tej czynności Użytkownik jednocześnie oświadcza, że został poinformowany o tym, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne oraz o możliwości jej odwołania w każdym czasie.
  • na otrzymywanie informacji marketingowej drogą telefoniczną na wskazany numer telefonu, wyraża zgodę na prowadzenie przez Studio Moderna Polska Sp. z o.o. 02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 9 lub podmioty z nią powiązane lub działających na ich marketingu bezpośredniego w ramach działalności Studio Moderna Polska sp. z o. o. lub podmiotów z nią powiązanych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.) na wskazany numer telefonu. Dokonując tej czynności Użytkownik jednocześnie oświadcza, że został poinformowany o tym, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne oraz o możliwości jej odwołania w każdym czasie.
 7. Sprzedawca oświadcza, że zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników, w tym osób działających w imieniu Użytkownika nie będącego Konsumentem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych określonej w § 3 ust. 6 a) powyżej uniemożliwia kontakt ze strony Sprzedającego w celach marketingowych.

§ 4 Ceny oraz opłaty należne za dostarczenie zamówionych towarów

 1. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu Mango.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca dla obu stron, w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia i jego potwierdzenia.
 3. Cena podana przy każdym towarze nie zawiera kosztów przesyłki, które Użytkownik ma obowiązek ponieść.
 4. Koszty dostawy zostaną wskazane Użytkownikowi na stronie (w stopce, zakładka „Dostawa”), a także podczas składania zamówienia na. Wysokość kosztów dostawy zależy od wagi towaru. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w wartości zamówienia po dokonaniu wyboru sposobu dostarczenia zamówienia. Towar jest dostarczany przez Sprzedawcę za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL lub do punktów DHL Parcelshops

§ 5 Składanie i przyjmowanie zamówień

 1. Przedmiotem zamówień w serwisie internetowym Sklep Mango są towary dostępne w ofercie znajdującej się na stronie www.mango.pl w chwili składania zamówienia. Oferta sprzedaży towarów z katalogu internetowego stanowi ofertę złożoną w postaci elektronicznej w rozumieniu przepisów art. 66 Kodeksu Cywilnego
 2. Użytkownik składa zamówienie na towar korzystając z "Koszyka".
 3. Poprzez kliknięcie w ikonę "Do koszyka" Użytkownik akceptuje wybrane towary, zgodnie z ich opisem oraz ceną i wyraża wolę dokonania ich kupna zgodnie z niniejszymi ogólnymi warunkami sprzedaży.
 4. Użytkownik obowiązany jest po dodaniu wszystkich wybranych przez siebie towarów do koszyka następnie do wyboru sposobu dostawy, a następnie sposobu płatności.
 5. Użytkownik w momencie składania zamówienia potwierdza, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty w szczególności poprzez potwierdzenie opcji " Zamawiam i płacę".
 6. Po naciśnięciu przycisku "Zamawiam i płacę" przez Użytkownika, na podany przez niego adres e-mail, zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 7. Utrwalanie i zabezpieczanie treści zawartej umowy oraz udostępnienie jej Użytkownikowi odbywa się poprzez przesłanie treści dokumentu zamówienia, potwierdzenia zawarcia umowy na odległość na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. Potwierdzenie zawarcia umowy na odległość, dokument gwarancyjny oraz pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy (wraz z wzorem formularza odstąpienia od umowy) zostanie przesłany Użytkownikowi wraz z zamówionym towarem.
 8. Informacje zawarte w potwierdzeniu zawarcia umowy na odległość stanowią integralną część umowy i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.
 9. W przypadku, gdy Użytkownik stwierdzi, że przesłany dokument zamówienia zawiera błędy i nie odpowiada treści zawartej umowy, winien niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę. W takiej sytuacji Użytkownik ma możliwość zmiany zamówienia do momentu wysłania zamówionego towaru do Użytkownika. Zmiany zamówienia można dokonać kontaktując się ze sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W przypadku spostrzeżenia błędu już po wysłaniu zamówionego towaru do Użytkownika, Użytkownik może odstąpić od umowy na zasadach określonych w § 9 niniejszego regulaminu.

§ 6 Procedura realizacji zamówień

 1. W przypadku sprzedaży towarów promocyjnych lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona, zamówienia będą realizowane według kolejności wpływu, aż do wyczerpania zapasów.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia towarów bez wad.

§ 7 Formy płatności
Sklep Mango.pl przyjmuje następujące formy płatności:

 • wysyłka za pobraniem - płatność za towar w momencie odbioru przesyłki,
 • przelew elektroniczny za pośrednictwem serwisu płatności internetowych PayU,
 • kartą kredytową lub kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu płatności internetowych PayU

§ 8 Zasady dostarczania zamówień

 1. Sprzedawca dostarcza zamówione towary w sposób wskazany przez kupującego podczas składania zamówienia w następujący sposób:
  • przesyłką kurierską - za pośrednictwem DHL
  • za pośrednictwem DHL Parcelshops - aby skorzystać z tej formy przesyłki ceną za zakup towaru oraz koszty transportu należy zapłacić kartą kredytową/kartą płatniczą lub przelewem on-line (dokonać przedpłaty).
 2. Wszystkie towary oferowane w Sklepie Mango.pl są fabrycznie nowe oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby termin dostawy był jak najkrótszy.
 4. Sprzedawca nie będzie ponosić wobec Użytkownika odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówionych towarów, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie podmiotu świadczącego usługi kurierskie. Zastrzeżenie zawarte w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy umów sprzedaży zawartych z Konsumentami.

§ 9 Prawo odstąpienia od umowy i zasady zwrotów

 1. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w terminie 30 dni od daty objęcia towaru w posiadanie przez Użytkownika lub przez wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik (data odebrania przesyłki). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od Umowy, Użytkownik, będący Konsumentem, powinien zwrócić towar zakupiony w Sklepie Mango.pl, w terminie 30 dni od daty odebrania przesyłki. Termin jest zachowany, jeżeli Użytkownik odeśle rzecz(y) przed upływem terminu 30 dni. Użytkownik obowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 2. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy winno być złożone w formie pisemnej (może być złożone na formularzu dołączonym do pouczenia o prawie do odstąpienia od umowy) i przesłane na adres Studio Moderna Polska Sp. z o. o., ul. Roździeńskiego 12, 41-306 Dąbrowa Górnicza.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość (w Sklepie Mango.pl) nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku pozostałych Użytkowników, nieposiadających statusu Konsumenta, zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwróci Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Użytkownik korzystający z prawa do odstąpienia od umowy obowiązany jest odesłać Sprzedawcy rzecz(y) na adres Studio Moderna Polska Sp. z o. o., ul. Roździeńskiego 12, 41-306 Dąbrowa Górnicza
 8. Użytkownik odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 10 Miejsce i sposób składania reklamacji - procedura reklamacyjna (w przypadku roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy):

 1. Kupujący może złożyć reklamację pocztą zwykłą na adres siedziby Sprzedawcy lub elektroniczną na adres e-mailowy Działu Reklamacji: reklamacje@mango.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Kupującego, jego adres do korespondencji oraz przyczynę jej złożenia oraz określać zakres działań, których wykonania Kupujący oczekuje od Sprzedawcy (w szczególności zgodnie z przepisami art. 560 i art. 561 Kodeksu Cywilnego).
 3. W celu umożliwienia rozpatrzenia reklamacji Kupujący obowiązany jest dostarczyć rzecz sprzedaną na adres: Studio Moderna Polska Sp. z o. o., ul. Roździeńskiego 12, 41-306 Dąbrowa Górnicza
 4. W terminie kolejnych 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę rzeczy reklamowanej, Sprzedawca zobowiązuje się do powiadomienia Kupującego na wskazany przez niego adres pocztowy lub adres e-mailowy o ustosunkowaniu się do zgłoszonych przez Kupującego roszczeń. Wymiana rzeczy wadliwej na wolną od wad lub usunięcie wady nastąpi w rozsądnym czasie, o którym Kupujący zostanie poinformowany, bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 5. Koszty wymiany lub naprawy wadliwego towaru (z zastrzeżeniem art. 5611 § 2 i 3 Kodeksu Cywilnego) ponosi Sprzedający. Koszt dostarczenia wadliwego towaru do Sprzedawcy zostanie zwrócony Kupującemu przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Strony uzgodnią inny sposób.
 6. W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).
 7. W przypadku roszczeń Użytkownika z tytułu udzielonej mu przez Sprzedawcę gwarancji procedurę reklamacyjną określają obowiązujące przepisy prawa oraz otrzymany przez Użytkownika dokument gwarancyjny.

§ 11 Konkursy i Promocje
Sklep Mango.pl może organizować konkursy i promocje. Wszelkie kwestie związane z ich zasadami, o ile jest to wymagane prawem, zostaną określone w regulaminach tych konkursów i promocji.
§ 12 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Wszelkie spory będą rozstrzygane w oparciu powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawieranych przez Użytkownika ze Sprzedającym jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Jednakże w sporach wynikłych w stosunkach z Konsumentami właściwość sądu określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz innych ustaw.
 4. Jednocześnie, informujemy, że mają Państwo możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z tych sposobów dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 5. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży dostępne są w wersji elektronicznej na stronie www.mango.pl oraz do wglądu w siedzibie Sprzedawcy. Domniemywa się, że Użytkownik składając zamówienie zapoznał się z treścią niniejszych ogólnych warunków sprzedaży i że akceptuje ich treść.
 6. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży obowiązują od dnia 05.02.2018 r.

Regulamin subskrypcji newslettera

§1.

 1. 1. Osoba przystępująca do subskrypcji newslettera wyraża zgodę na przedstawione poniżej warunki.

§2.

 1. Administratorem danych osobowych jest Studio Moderna Polska Sp. z o.o.
 2. Studio Moderna Polska Sp. z o.o. rozsyła newsletter elektroniczny do wszystkich osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie od Studio Moderna Polska Sp. z o.o. informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Do subskrypcji można przystąpić:
  • poprzez podanie adresu poczty elektronicznej w formularzu rejestracyjnym newslettera na stronie www.mango.pl (właścicielem strony www.mango.pl jest Mango-Media Sp. z o.o., której właścicielem jest Studio-Moderna Polska Sp. z o.o.), www.topshop.pl, www.delimano.pl, www.dormeo.pl (właścicielem stron jest Studio Moderna Polska Sp. z o.o.)
  • poprzez podanie adresu e-mail i zaznaczeniu opcji " Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej o najnowszych ofertach i akcjach promocyjnych na wskazany adres e-mail”
   podczas rejestracji lub składania zamówienia w sklepie internetowym www.mango.pl, www.topshop.pl, www.delimano.pl, www.dormeo.pl
 4. Osoba, która w przy zamawianiu subskrypcji newslettera podała nieprawdziwe dane lub podała adres poczty elektronicznej osoby trzeciej bez jej wiedzy i zgody, ponosić będzie z tego tytułu wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Studio Moderna Polska Sp. z o.o. w przypadku zgłoszenia przez tę osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń wobec Studio Moderna Polska Sp. z o.o.
 5. Zamówienie subskrypcji newslettera upoważnia do otrzymania kuponu rabatowego o wartości 20 zł na zakupy w sklepach internetowych www.mango.pl, www.topshop.pl, www.delimano.pl, www.dormeo.pl
 6. Kod rabatowy jest jednorazowego użytku i ważny, gdy wartość produktów w koszyku wynosi przynajmniej 150 zł. Pojedyncze produkty mogą być wyłączone z promocji. Kod rabatowy nie łączy się z innymi promocjami.
 7. Termin ważności kodu rabatowego zostanie przedstawiony drogą mailową.

§3.

 1. Subskrybent przystępując do subskrypcji newslettera jednocześnie wyraża zgodę na umieszczenie podanych podczas rejestracji danych osobowych w bazie danych osobowych Studio Moderna Polska Sp. z o.o. oraz ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera. Przekazane dane, tj. adres poczty elektronicznej oraz ewentualnie inne dane osobowe mogą być także przetwarzane dla prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, jeżeli przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia przesyłanie newslettera.
 2. Subskrybent zgadza się na przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przetwarzanie zebranych danych dla potrzeb kontaktów za pośrednictwem poczty elektronicznej celem poinformowania o nowych produktach, usługach lub promocjach produktów Studio Moderna Polska Sp. z o.o.
 3. Studio Moderna Polska Sp. z o.o. jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Studio Moderna Polska Sp. z o.o. nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w przesyłaniu newslettera, chyba że obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa. Subskrybent zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Studio Moderna Polska Sp. z o.o. zapewnia każdemu użytkownikowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

§4.

 1. Subskrybent może w dowolnym czasie zrezygnować z subskrypcji i tym samym wycofać zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych.
 2. Aby zrezygnować z subskrypcji newslettera subskrybent powinien:
  1. skorzystać z opcji automatycznej rezygnacji dostępnej w nagłówku każdego newslettera wysyłanego do subskrybentów;
  2. wysłać e-mail na adres kontakt@mango.pl lub kontakt@topshop.pl lub kontakt@dormeo.pl lub kontakt@delimano.pl z tytułem REZYGNACJA, z konta pocztowego, które jest zarejestrowane do subskrypcji, a które chce się wyrejestrować

§5.

 1. Studio Moderna Polska Sp. z o.o. ma w każdym czasie prawo do dokonania zmian treści newslettera, modyfikacji lub zaprzestania przesyłania newslettera bez wcześniejszego powiadomienia. Podjęcie przez Studio Moderna Polska Sp. z o.o. działań wskazanych w zdaniu poprzedzającym nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony subskrybentów.
 2. W razie nieważności lub bezskuteczności któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 3. Studio Moderna Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu poprzez umieszczenie zaktualizowanej wersji na stronach internetowych www.mango.pl, www.topshop.pl, www.delimano.pl, www.dormeo.pl. W takim przypadku Studio Moderna Polska prześle subskrybentowi zaktualizowaną wersję regulaminu na podany adres poczty elektronicznej. Jeżeli subskrybent nie akceptuje wprowadzonych zmian, może zrezygnować z newslettera w sposób wskazany w § 4 ust. 2 regulaminu.
 4. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z newsletterem oraz reklamacje usługi przesyłania newslettera prosimy kierować na adres poczty elektronicznej kontakt@mango.pl lub kontakt@topshop.pl lub kontakt@dormeo.pl lub kontakt@delimano.pl ; będą one rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia na wskazany adres.

Polityka plików cookie

Niniejsza Polityka dotyczy plików 'cookies' i odnosi się do sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.mango.pl przez firmę Mango-Media Sp. z o.o. Sprzedawca produktów prezentowanych na stronie jest Studio Moderna Polska Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa.

Czym są pliki 'cookies'?
Korzystając ze sklepu internetowego mango.pl na Twoim urządzeniu (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są pliki cookie, zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze sklepu internetowego mango.pl.
Pliki 'cookies' to niewielkie pliki tekstowe rejestrujące aktywność użytkownika. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają urządzenie Użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.
Zapisanie tych plików na urządzeniu może skutkować m.in. zapamiętaniem danych logowania, dzięki czemu nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zapamiętaniem towarów dodanych przez Ciebie do koszyka czy dostosowaniem treści strony do Twoich zainteresowań. Pliki cookie umożliwiają sklepowi internetowemu pozyskiwanie danych statystycznych, co przyczynia się do możliwości rozwoju sklepu zgodnie z Twoimi potrzebami.
Pliki cookie nie zawierają danych, po których możemy zidentyfikować Twoją tożsamość. Nie są także w żaden sposób szkodliwe dla używanego przez Ciebie urządzenia i nie wpływają na jego ustawienia oraz ustawienia zainstalowanego oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

Jakie istnieją rodzaje plików 'cookies' i jak są wykorzystywane?
Stałe
Pliki cookies konieczne do przeprowadzenia podstawowych czynności w sklepie, takich jak zamówienia. Pozostają na urządzeniu użytkownika aż do momentu ręcznego usunięcia.
Sesyjne
Są to pliki cookies pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez użytkownika i używane m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu do czasu wylogowania lub zamknięcia przeglądarki.
Służące do analiz 
Pliki cookies pozwalające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści przeglądane i wybierane przez użytkownika podczas przeglądania witryny. Dzięki tym danym możemy ulepszać działanie sklepu.

Jakie pliki cookie wykorzystujemy?

 1. Pliki niezbędne do działania sklepu mango.pl - pliki służące do prawidłowego działania sklepu internetowego mango.pl, w tym logowania, nawigowania i dokonywania zakupów. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu korzystanie ze sklepu mango.pl nie jest możliwe;
 2. Pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie sklepu internetowego mango.pl.
 3. Pliki statystyczne umożliwiające zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze sklepu internetowego mango.pl;
 4. Pliki funkcjonalne umożliwiające zapamiętanie Twoich ustawień i potrzeb. Dzięki tym plikom nie musisz każdorazowo wpisywać login lub hasło. Dodatkowo zostaną Ci wyświetlone produkty dostosowane do Twoich potrzeb i zainteresowań.
 5. Pliki reklamowe umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej reklamy. Pliki te mogą być wykorzystywane przez sklep internetowy mango.pl lub przez współpracujące z nim podmioty świadczące usługi reklamowe. Dzięki temu może zostać Ci wyświetlona reklama dostosowana do Twoich zainteresowań.
 6. Pliki społecznościowe umożliwiające integrację serwisów społecznościowych ze sklepem internetowym mango.pl

Zmiana ustawień i usuwanie plików 'cookies'
Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli nie zgadzasz się, na zapisywanie tych plików na Twoim urządzeniu, musisz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na Twoim urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Ciebie o zapisaniu danego pliku na Twoim urządzeniu. Możesz również za każdym razem po wizycie w Sklepie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji "Pomoc" Twojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu. Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu.
Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies w najpopularniejszych przeglądarkach, można uzyskać na stronach ich producentów:
Firefox
Chrome
Internet Explorer
Safari

Regulamin świadczenia usługi PayU

Regulamin promocji Piątek 13-go

REGULAMIN PROMOCJI „Piątek 13-go”

09-15 kwietnia 2018

 1. Postanowienia ogólne
  1. Promocja pod nazwą „Piątek 13-go” (zwana dalej „Promocja”) jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzona przez firmę Studio Moderna Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 9,  (zwaną dalej „Organizatorem”).
  2. Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Promocji „Piątek 13-go”, określa prawa i obowiązki jego uczestników.
  3. Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacją jego wszystkich postanowień.
  4. Miejscem Promocji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  5. W Promocji można wziąć udział wielokrotnie w terminie określonym w pkt 2.1. dokonując  zakupów według zasad określonych w pkt.3.
 2. Czas trwania Promocji
  1. Sprzedaż produktów objętych Promocją rozpocznie się w dniu 09 kwietnia 2018 r. o godz. 9:00, a zakończy w dniu 15 kwietnia 2018 r. o godz. 24:00. W przypadku zamówień online decyduje data i godzina wysłania Zamówienia na serwer sklepów online www.dormeo.pl , www.dormeo.pl, www.topshop.pl, www.mango.pl, www.nutribullet.pl.
  2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych produktów z Promocji
   z powodu wyczerpania się stanu magazynowego produktów.
  3. Zakup produktów objętych Promocją przed lub po ww. terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Promocji.
 3. Zasady Promocji
  1. Promocja obejmuje tylko wybrane produkty.
  2. Dokonując zakupu w okresie trwania Promocji określonym w pkt 2 Uczestnik może skorzystać z rabatu, który jest zdefiniowany indywidualnie dla każdego produktu włączonego do Promocji. Rabat naliczany jest od cen regularnych produktów i nie zależy od liczby nabywanych produktów.
  3. Promocja przeprowadzana jest w sklepach internetowych: www.dormeo.pl, www.delimano.pl, www.topshop.pl, www.mango.pl, nutribullet.pl oraz w sklepach stacjonarnych Mango.
  4. Promocją objęte są wyłącznie fabrycznie nowe produkty zakupione przez Uczestników w terminach określonych w pkt. 2 Regulaminu, w punktach sprzedaży znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym sklepach Online zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej).
  5. Uczestnik Promocji może dokonać zwrotu zakupionego Produktu wyłącznie w wyznaczonym terminie i zgodnie z warunkami zakupu określonymi w „warunkach zakupu” dostępnymi online na stronach internetowych Organizatora.
  6. Zwrotom podlega towar zakupiony w sklepach online lub na infolinii. Zwroty towaru nie są możliwe w przypadku zakupów dokonywanych w sklepach stacjonarnych Mango.
  7. Wraz ze zwracanym produktem Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć: oświadczenie
   o odstąpieniu od umowy lub poprawnie wypełniony formularz reklamacyjny, oraz kopię dowodu zakupu produktów.
  8. Po przyjęciu zwrotu produktu i poprawnie wypełnionego formularza reklamacyjnego Organizator ma 14 dni na rozpatrzenie zgodności zwrotu z regulaminem Promocji oraz zwrotu kwoty brutto wskazanej na dowodzie zakupu na podane w formularzu przez Uczestnika konto bankowe.
 4. Warunki uczestnictwa w Promocji
  1. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące warunki:
   1. Jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
   2. Ma adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
   3. W czasie trwania Promocji dokona zakupu jako osoba fizyczna, a nie jako przedsiębiorca, w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93 ze zm.) oraz art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2013.672 j.t.).
  2. W Promocji nie mogą brać udziału:
   1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
   2. Osoby, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mają zawarte z Organizatorem umowy dystrybucyjne lub inne umowy, których przedmiotem jest dostawa produktów objętych Promocją.
 5. Reklamacje
  1. Reklamacje, co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane w formie pisemnej pod rygorem nieważności listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Organizatora z dopiskiem „Piątek 13-go” w czasie trwania Promocji oraz 14 dni po jej zakończeniu.
  2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji.
  3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres, numer telefonu kontaktowego oraz nazwę i adres miejsca w którym zakupił on produkt objęty Promocją, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
  4. Organizator będzie rozpatrywać reklamację na podstawie regulaminu.
  5. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony telefonicznie w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 6. Postanowienia końcowe
  1. Materiały reklamowe mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
  2. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora oraz w jego siedzibie.

Regulamin konkursu „Odbierz paczkę wygraj iPhone X”

Regulamin konkursu „Odbierz paczkę wygraj iPhone X”

 1. Postanowienia wstępne
  1. Konkurs, którego warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie („Regulamin”), nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach wzajemnych hazardowych (Dz. U. z 2009r., Nr 201, poz. 1540) z późniejszymi zmianami
  2. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Odbierz paczkę, wygraj iPhone X”, zwany dalej „Konkursem”.
  3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. Organizatorem Konkursu jest Żabka Polska S.A. z siedzibą w Poznaniu, 61-894 Poznań, Plac Władysława Andersa 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000662856, NIP: 527-26-38-392, wysokość kapitału zakładowego: 298.644.500 zł, zwana dalej „Organizatorem”.
  5. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich (zwanych dalej „Uczestnikami” lub „Uczestnikiem), którzy w terminie obowiązywania konkursu odebrali paczkę kurierską w sklepie Żabka lub Freshmarket prowadzonym przez sieć franczyzową Żabka Polska S.A.
 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie
   1. Konkurs odbędzie się w dniach od 18.04.2018 r. do 15.05.2018 r.
   2. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
   3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

  a. Odebranie w sklepie paczki kurierskiej i potwierdzenie tego 4 cyfrowym kodem odbioru na terminalu płatniczym. Paczka musi być odebrana w trakcie trwania konkursu.

  b. Wypełnienie formularza https://goo.gl/forms/MLTj1o0eL59BzszQ2, w tym obligatoryjnie:

    • Zaakceptowanie regulaminu Konkursu.
    • Zaakceptowanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
    • Wpisanie numeru paczki.
    • Wpisanie adresu email.
    • Odpowiedź na pytanie: „Dlaczego lubię odbierać paczki w sklepach Żabka/Freshmarket?”.

  c. Wypełnienie ankiety, która stanowi 3 część formularza, nie jest obowiązkowe i nie będzie brane pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzców.

  1. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora lub członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
  2. Zwycięzcami Konkursu zostaną Uczestnicy, którzy udzielą najbardziej kreatywnej odpowiedzi na zadane w formularzu pytanie: „Dlaczego lubię odbierać paczki w sklepie Żabka/Freshmarket?”
  3. Zwycięzców poszczególnych nagród wyłoni komisja konkursowa, której skład wyznaczy Organizator. Zwycięzcy zostaną drogą mailową poinformowani o przyznaniu poszczególnych nagród, w ciągu tygodnia od - odpowiednio - dnia konkursu lub zakończenia tygodnia konkursu.
 3. Nagrody
  1. Nagrodami w konkursie są 2 smartphony iPhony X.
  2. Nagrody zostaną przyznane nie później niż 2 tygodnie po zakończeniu konkursu.
  3. Przy wyborze laureatów Komisja konkursowa weźmie pod uwagę: odpowiedź najbardziej kreatywną oraz najbardziej kojarzącą się z hasłem „Mały wielki sklep”.
  4. Wartość pojedynczej nagrody wynosi 4.500 zł.
  5. W celu przekazania nagrody oraz jej rozliczenia Uczestnik konkursu zobowiązany będzie do przesłania bardziej szczegółowych informacji umożliwiających odbiór nagrody i wykonanie obowiązków podatkowych związanych z przyznaną nagrodą.
  6. Wysyłając 1 zgłoszenie Uczestnik może wygrać maksymalnie 1 nagrodę.
  7. Każda paczka odebrana przez Uczestnika w trakcie trwania konkursu, upoważnia do jednorazowego udziału w Konkursie. W przypadku gdy Uczestnik prześle wiele zgłoszeń z tym samym numerem paczki, pod uwagę będzie brane tylko pierwsze zgłoszenie.
 4. Rozliczenie nagród
  1. Uczestnikowi uprawnionemu do nagrody nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich praw związanych z nagrodą na inne osoby bez zgody Organizatora. Uczestnik może zrzec się przyznanej mu nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu jakikolwiek ekwiwalent pieniężny ani inna nagroda. Nagrody nie podlegają wymianie. W przypadku zrzeczenia się nagrody, przepada ona bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora.
  2. Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zdobywcę tej nagrody, tj. równowartość 11,11% wartości rzeczowej nagrody głównej (zestawu, o którym mowa w §3.1, która zostanie przeznaczona na zapłatę podatku. Przed wydaniem nagród Organizator pobierze od zdobywcy nagrody podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z przepisami prawa i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego. Pobór podatku zostanie dokonany poprzez potrącenie podatku z nagrody dodatkowej, o której mowa powyżej, w związku z czym nagroda dodatkowa nie podlega wypłacie do rąk uczestnika.
  3. W celu przekazania nagrody oraz jej rozliczenia Uczestnik konkursu, zobowiązany będzie do przekazania w formie pisemnej bardziej szczegółowych informacji (w szczególności danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, adres zameldowania / zamieszkania, numer i seria dowodu osobistego, nr PESEL) umożliwiających odbiór nagrody i wykonanie obowiązków podatkowych związanych z przyznaną nagrodą. O szczegółowym zakresie i sposobie przekazania wymaganych danych uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową przez Organizatora (wraz z informacją o przyznaniu nagrody bądź w osobnym mailu).
  4. Utrata prawa do nagrody i przejście nagrody na własność Organizatora ma miejsce:
     • w przypadku odmowy przyjęcia lub nieodebrania nagrody przez uczestnika,
     • w przypadku nieotrzymania przez Organizatora od uczestnika w terminie 7 dni od wysłania wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie 3 powyżej (z informacją o zakresie i sposobie przekazania danych), informacji o danych uczestnika niezbędnych do sporządzenia przez Organizatora jako płatnik właściwych deklaracji i informacji podatkowych związanych z podatkiem od nagrody.
 5. Postanowienia końcowe
  1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora w formie pisemnej (listem poleconym) z dopiskiem „Konkurs: Odbierz paczkę wygraj iPhone X” na adres: Żabka Polska S.A., Plac Andersa 7, 61-894 Poznań albo drogą poczty elektronicznej na adres: konkurspaczka@zabka.pl w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu lub daty otrzymania nagrody.
  2. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem operatora pocztowego, decyduje data stempla pocztowego.
  3. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  4. Zgłoszenie reklamacji musi zawierać dane Uczestnika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail) oraz dokładny opis przyczyny reklamacji.
  5. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż w terminie 30 dni (roboczych) od daty otrzymania reklamacji.
  6. Składający reklamację Uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji e-mailem lub pismem wysłanym na adres korespondencyjny lub adres e-mail wskazany w reklamacji.
  7. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji Uczestnik ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.
  8. Uczestnictwo w Konkursie i wypełnienie ankiety jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926).
  9. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu będzie odbywało się jedynie w celu prawidłowego przeprowadzenia niniejszej Konkursu.
  10. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
  11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do danych, prawo ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926).
  12. Regulamin Konkursu będzie dostępny w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej: https://goo.gl/forms/MLTj1o0eL59BzszQ2. Na żądanie Uczestnika zostanie on przesłany w e-mailem.
  13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora, niedoręczenie nagrody spowodowane podaniem przez Uczestnika błędnych danych osobowych niezbędnych do doręczenia nagrody lub spowodowane działaniem operatora pocztowego, za pośrednictwem którego będą doręczane przesyłki.
  14. Uczestnik biorąc udział w Konkursie akceptuje postanowienia Regulaminu.