Regulaminy

Ogólne warunki sprzedaży w sklepie internetowym Mango obowiązujące od dnia roku 18.09.2017

§ 1 Definicje pojęć

 1. Sklep internetowy Mango - serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.mango.pl będący własnością i prowadzony przez Mango-Media Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000138620, NIP: 585-13-94-958, wysokość kapitału zakładowego: 7.505.100 zł.
 2. Ilekroć w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży jest mowa o:
  • SPRZEDAWCY - należy przez to rozumieć Mango-Media Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000138620, posiadającą nr NIP 585-13-94-958 i REGON: 192787175, wysokość kapitału zakładowego: 7.505.100 zł, tel.: 58 78 33 760, fax: 58 78 33 762, e-mail: [email protected]
  • SKLEPIE MANGO - należy przez to rozumieć sklep prowadzony przez Sprzedawcę w swoim serwisie internetowym pod adresem www.mango.pl;
  • UŻYTKOWNIKU - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, która posiada dostęp do oferty i może dokonywać Zamówień towarów (rzeczy) oferowanych przez Sprzedawcę w Sklepie Mango;
  • ZAMÓWIENIU - należy przez to rozumieć zamówienie złożone poprzez sprzedaż na odległość w Sklepie Mango;
  • CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA - należy przez to rozumieć liczbę dni roboczych w jakich Mango Media Sp. z o.o. skompletuje zamówienie i wyśle z Magazynu Głównego na adres wskazany przez Użytkownika;
  • MAGAZYN GŁÓWNY - należy przez to rozumieć miejsce, w którym następuje kompletowanie zamówień Użytkowników;
  • KONSUMENCIE - należy przez to rozumieć osobę fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu Cywilnego);
  • ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH - należy przez to rozumieć Sprzedawcę, tj. Mango-Media Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży określają zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Mango z towarów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy.
 2. Użytkownik może dokonać zakupów w Sklepie Mango bez rejestracji konta lub po zarejestrowaniu konta.
 3. Dokonanie przez Użytkownika zakupów w Sklepie Mango jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych warunków sprzedaży.
 4. Korzystanie ze Sklepu Mango odbywa się na zasadach określonych w treści niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.
 5. Sprzedawca realizuje jedynie zamówienia wysyłane na adresy wskazane przez Użytkowników na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Do korzystania ze Sklepu Mango niezbędne jest posiadanie komputera klasy PC z systemem operacyjnym Windows XP lub nowszy albo Mac OS 9 lub nowszy, urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików "cookies" i obsługą skryptów removed_script: Internet Explorer 6.0, Firefox 3.0, Safari 3.0), skrzynki pocztowej e-mail (adres e-mail konieczny do rejestracji w serwisie). Dla poprawnego oglądania prezentacji video lub streamingu kanału Mango 24 w serwisie niezbędne jest posiadanie oprogramowania Adobe Flash Player w wersji 9 lub nowszej. Strona internetowa zoptymalizowana jest dla rozdzielczości 1024x768. Wszelkie problemy z wyświetlaniem lub błędy w działaniu strony można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected]

§ 3 Rejestracja i ochrona danych osobowych

 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu Mango jest akceptacja ogólnych warunków sprzedaży na zasadach określonych poniżej.
 2. Rejestracji w Sklepie Mango dokonać może wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. Rejestracji osoby prawnej lub ułomnej osoby prawnej, o której mowa powyżej może dokonać wyłącznie osoba fizyczna, która jest umocowana do dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z rejestracją, a także do wykonywania wszelkich praw i obowiązków Użytkownika.
 3. Podmiot wypełniający formularz rejestracyjny oświadcza, że:
  • podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  • zapoznała się z ogólnymi warunkami sprzedaży i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 4. Podczas Rejestracji w Sklepie Mango (w serwisie internetowym www.mango.pl) podmiot zobowiązany jest do podania następujących danych:
  • adresu e-mail, który będzie loginem identyfikującym użytkownika,
  • hasła,
  • imienia i nazwiska oraz w przypadku osób prawnych lub ułomnych osób prawnych - firmy podmiotu,
  • w przypadku osób prawnych lub ułomnych osób prawnych - imienia i nazwiska osoby dokonującej i jednocześnie upoważnionej do dokonania Rejestracji w imieniu tego podmiotu;
  • adresu zamieszkania, na który Sprzedawca dostarczy przesyłkę, chyba że Użytkownik wyraźnie wskaże, że towar ma zostać dostarczony na inny adres;
  • numeru telefonu.
 5. Po wypełnieniu i zaakceptowaniu elektronicznego formularza rejestracyjnego, podmiot uzyskuje status Użytkownika.
 6. Użytkownik (w tym osoba działająca w imieniu Użytkownika nie będącego Konsumentem) wypełniając formularz rejestracyjny w polu dotyczącym wyrażenia zgody:
  • na przetwarzanie danych osobowych, wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu) przez Mango – Media Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, (ul. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk, KRS 0000138620 ) oraz podmioty z nią powiązane (w szczególności Studio Moderna Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie) w celach związanych z wykonaniem umowy sprzedaży przez Mango - Media sp. z o. o. Dokonując tej czynności, Użytkownik jednocześnie oświadcza, że został poinformowany/a, o tym, że administratorem danych osobowych będzie Mango – Media Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, (ul. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk, KRS 0000138620), oraz że przysługuje mu prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania oraz o tym, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do kontaktu z użytkownikiem, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).
  • na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, wyraża zgodę na przesyłanie przez Mango – Media Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, (ul. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk, KRS 0000138620) lub podmioty z nią powiązane lub działające na ich zlecenie (w szczególności Studio Moderna Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie) korespondencji na wskazane adresy poczty elektronicznej, zawierającej informacje handlowe (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 02.144.1204) dotyczące działalności Mango - Media Sp. z o. o. lub podmiotów z nią powiązanych, oraz na przetwarzanie danych osobowych w tym celu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.) Dokonując tej czynności Użytkownik jednocześnie oświadcza, że został poinformowany o tym, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne oraz o możliwości jej odwołania w każdym czasie.
  • na otrzymywanie informacji handlowej na wskazane adresy korespondencyjne, wyraża zgodę na przesyłanie przez Mango – Media Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, (ul. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk, KRS 0000138620 ) lub podmioty z nią powiązane lub działające na ich zlecenie (w szczególności Studio Moderna Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie) korespondencji na wskazane adresy korespondencyjne, zawierającej informacje handlowe (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 02.144.1204, i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.) dotyczące działalności Mango - Media Sp. z o. o. lub podmiotów z nią powiązanych i w tym celu przetwarzanie danych osobowych. Dokonując tej czynności Użytkownik jednocześnie oświadcza, że został poinformowany o tym, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne oraz o możliwości jej odwołania w każdym czasie.
  • na prowadzenie marketingu bezpośredniego na wskazane adresy korespondencyjne, wyraża zgodę na prowadzenie przez Mango – Media Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, (ul. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk, KRS 0000138620) lub podmioty z nią powiązane lub działających na ich zlecenie (w szczególności Studio Moderna Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie) marketingu bezpośredniego w ramach działalności Mango – Media sp. z o. o. lub podmiotów z nią powiązanych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.) na wskazane adresy korespondencyjne i w tym celu przetwarzanie danych osobowych. Dokonując tej czynności Użytkownik jednocześnie oświadcza, że został poinformowany o tym, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne oraz o możliwości jej odwołania w każdym czasie.
  • na prowadzenie marketingu bezpośredniego drogą elektroniczną, wyraża zgodę na prowadzenie przez Mango – Media Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, (ul. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk, KRS 0000138620) lub podmioty z nią powiązane lub działające na ich zlecenie(w szczególności Studio Moderna Polska sp. z o. o.) marketingu bezpośredniego w ramach działalności Mango - Media Sp. z o. o. lub podmiotów z nią powiązanych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.) na wskazane adresy poczty elektronicznej i w tym celu przetwarzanie danych osobowych. Dokonując tej czynności Użytkownik jednocześnie oświadcza, że został poinformowany o tym, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne oraz o możliwości jej odwołania w każdym czasie.
 7. Sprzedawca oświadcza, że zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników, w tym osób działających w imieniu Użytkownika nie będącego Konsumentem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych określonej w § 3 ust. 6 a) powyżej uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Użytkownika.

§ 4 Ceny oraz opłaty należne za dostarczenie zamówionych towarów

 1. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu Mango wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca dla obu stron, w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia i jego potwierdzenia.
 3. Cena podana przy każdym towarze nie zawiera kosztów przesyłki, które Użytkownik ma obowiązek ponieść.
 4. Koszty dostawy zostaną wskazane Użytkownikowi na stronie http://www.mango.pl/art/pomoc, a także podczas składania zamówienia na stronie http://www.mango.pl/koszyk. Wysokość kosztów dostawy zależy od wyboru sposobu dostarczenia zamówienia. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w wartości zamówienia po dokonaniu wyboru sposobu dostarczenia zamówienia. Towar jest dostarczany przez Sprzedawcę za pośrednictwem kuriera InPost oraz Rhenus, Poczty Polskiej lub usługi InPost Paczkomaty 24/7.

§ 5 Składanie i przyjmowanie zamówień

 1. Przedmiotem zamówień w serwisie internetowym Sklep Mango są towary dostępne w ofercie znajdującej się na stronie www.mango.pl w chwili składania zamówienia. Oferta sprzedaży towarów z katalogu internetowego stanowi ofertę złożoną w postaci elektronicznej w rozumieniu przepisów art. 66 Kodeksu Cywilnego
 2. Użytkownik składa zamówienie na towar korzystając z "Koszyka".
 3. Poprzez kliknięcie w ikonę "Do koszyka" Użytkownik akceptuje wybrane towary, zgodnie z ich opisem oraz ceną i wyraża wolę dokonania ich kupna zgodnie z niniejszymi ogólnymi warunkami sprzedaży.
 4. Użytkownik obowiązany jest po dodaniu wszystkich wybranych przez siebie towarów do koszyka następnie do wyboru sposobu dostawy, a następnie sposobu płatności.
 5. Użytkownik w momencie składania zamówienia potwierdza, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty w szczególności poprzez potwierdzenie opcji " Zamawiam i płacę".
 6. Po naciśnięciu przycisku "Zamawiam i płacę" przez Użytkownika, na podany przez niego adres e-mail, zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 7. Utrwalanie i zabezpieczanie treści zawartej umowy oraz udostępnienie jej Użytkownikowi odbywa się poprzez przesłanie treści dokumentu zamówienia, potwierdzenia zawarcia umowy na odległość na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. Potwierdzenie zawarcia umowy na odległość, dokument gwarancyjny oraz pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy (wraz z wzorem formularza odstąpienia od umowy) zostanie przesłany Użytkownikowi wraz z zamówionym towarem.
 8. Informacje zawarte w potwierdzeniu zawarcia umowy na odległość stanowią integralną część umowy i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.
 9. W przypadku, gdy Użytkownik stwierdzi, że przesłany dokument zamówienia zawiera błędy i nie odpowiada treści zawartej umowy, winien niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę. W takiej sytuacji Użytkownik ma możliwość zmiany zamówienia do momentu wysłania zamówionego towaru do Użytkownika. Zmiany zamówienia można dokonać kontaktując się ze sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub faksem. W przypadku spostrzeżenia błędu już po wysłaniu zamówionego towaru do Użytkownika, Użytkownik może odstąpić od umowy na zasadach określonych w § 9 niniejszego regulaminu.

§ 6 Procedura realizacji zamówień

 1. W przypadku sprzedaży towarów promocyjnych lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona, zamówienia będą realizowane według kolejności wpływu, aż do wyczerpania zapasów.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia towarów bez wad.

§ 7 Formy płatności

Sklep Mango przyjmuje następujące formy płatności:

 • zaliczenie pocztowe za pobraniem - płatność za towar w momencie odbioru przesyłki, przesyłka realizowana przez Pocztę Polską,
 • zaliczenie pocztowe za pobraniem - płatność za towar w momencie odbioru przesyłki u kuriera InPost,
 • zaliczenie pocztowe za pobraniem - płatność za towar w momencie odbioru przesyłki u kuriera Rhenus, przelew elektroniczny za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24 lub PayU, przesyłka może być realizowana za pośrednictwem Paczkomatu 24/7, kuriera InPost oraz Poczty Polskiej;
 • kartą kredytową, przesyłka może być realizowana przez Paczkomat 24/7, kuriera InPost oraz Pocztę Polską.

§ 8 Zasady dostarczania zamówień

 1. Sprzedawca dostarcza zamówione towary w sposób wskazany przez kupującego podczas składania zamówienia w następujący sposób:
  • przesyłką kurierską - za pośrednictwem firmy Inpost, albo Rhenus,
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej - przesyłka polecona ekonomiczna albo
  • za pośrednictwem InPost - usługa Paczkomaty 24/7 - kupujący w sklepie internetowym na www.mango.pl mogą skorzystać z usługi Paczkomatu 24/7. Aby skorzystać z tej formy przesyłki ceną za zakup towaru oraz koszty transportu należy zapłacić kartą kredytową lub przelewem on-line (dokonać przedpłaty).
 2. Wszystkie towary oferowane w Sklepie Mango są fabrycznie nowe oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby termin dostawy był jak najkrótszy. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, Sprzedawca wyda zamówione towary Użytkownikowi, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia zawarcia umowy.
 4. Sprzedawca nie będzie ponosić wobec Użytkownika odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówionych towarów, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie podmiotu świadczącego usługi kurierskie lub Poczty Polskiej. Zastrzeżenie zawarte w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy umów sprzedaży zawartych z Konsumentami.

§ 9 Prawo odstąpienia od umowy i zasady zwrotów

 1. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w terminie 90 dni od daty objęcia towaru w posiadanie przez Użytkownika lub przez wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik (data odebrania przesyłki). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od Umowy, Użytkownik, będący Konsumentem, powinien zwrócić towar zakupiony w Sklepie Mango, w terminie 90 dni od daty odebrania przesyłki, a w przypadku pozostałych Użytkowników niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Użytkownik odeśle rzecz(y) przed upływem terminu 90 dni. Użytkownik obowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 2. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy winno być złożone w formie pisemnej (może być złożone na formularzu dołączonym do pouczenia o prawie do odstąpienia od umowy).
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość (w Sklepie Mango) nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku pozostałych Użytkowników, nieposiadających statusu Konsumenta, zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwróci Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Użytkownik korzystający z prawa do odstąpienia od umowy obowiązany jest odesłać Sprzedawcy rzecz(y) na adres Mango-Media Sp. z o.o., ul. Hutnicza 53, 81-061 Gdynia.
 8. Użytkownik odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 10 Miejsce i sposób składania reklamacji - procedura reklamacyjna (w przypadku roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy):

 1. Kupujący może złożyć reklamację pocztą zwykłą na adres siedziby Sprzedawcy lub elektroniczną na adres e-mailowy Działu Reklamacji: [email protected]
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Kupującego, jego adres do korespondencji oraz przyczynę jej złożenia oraz określać zakres działań, których wykonania Kupujący oczekuje od Sprzedawcy (w szczególności zgodnie z przepisami art. 560 i art. 561 Kodeksu Cywilnego).
 3. W celu umożliwienia rozpatrzenia reklamacji Kupujący obowiązany jest dostarczyć rzecz sprzedaną na adres: Mango-Media Sp. z o.o., Dział Reklamacji i Serwisu, ul. Hutnicza 53, 81-061 Gdynia.
 4. W terminie kolejnych 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę rzeczy reklamowanej, Sprzedawca zobowiązuje się do powiadomienia Kupującego na wskazany przez niego adres pocztowy lub adres e-mailowy o ustosunkowaniu się do zgłoszonych przez Kupującego roszczeń. Wymiana rzeczy wadliwej na wolną od wad lub usunięcie wady nastąpi w rozsądnym czasie, o którym Kupujący zostanie poinformowany, bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 5. Koszty wymiany lub naprawy wadliwego towaru (z zastrzeżeniem art. 5611 § 2 i 3 Kodeksu Cywilnego) ponosi Sprzedający. Koszt dostarczenia wadliwego towaru do Sprzedawcy zostanie zwrócony Kupującemu przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Strony uzgodnią inny sposób.
 6. W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).
 7. W przypadku roszczeń Użytkownika z tytułu udzielonej mu przez Sprzedawcę gwarancji procedurę reklamacyjną określają obowiązujące przepisy prawa oraz otrzymany przez Użytkownika dokument gwarancyjny.

§ 11 Konkursy i Promocje

Sklep Mango www.mango.pl może organizować konkursy i promocje. Wszelkie kwestie związane z ich zasadami, o ile jest to wymagane prawem, zostaną określone w regulaminach tych konkursów i promocji.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Wszelkie spory będą rozstrzygane w oparciu powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawieranych przez Użytkownika ze Sprzedającym jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Jednakże w sporach wynikłych w stosunkach z Konsumentami właściwość sądu określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz innych ustaw.
 4. Jednocześnie, informujemy, że mają Państwo możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z tych sposobów dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 5. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży dostępne są w wersji elektronicznej na stronie www.mango.pl oraz do wglądu w siedzibie Sprzedawcy. Domniemywa się, że Użytkownik składając zamówienie zapoznał się z treścią niniejszych ogólnych warunków sprzedaży i że akceptuje ich treść.
 6. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży obowiązują od dnia 18.09.2017 r.

Gwarancje bezpiecznego korzystania z internetowego sklepu Mango

Mango Media Sp. z o.o. istnieje już ponad 20 lat!

Zakupy bez ryzyka! Macie Państwo prawo zwrócić przesyłkę w ciągu aż 90 dni od momentu jej otrzymania, pod warunkiem, że produkt nie nosi znamion użytkowania. Produkty audio, DVD i multimedia muszą zostać zwrócone w nienaruszonym foliowym opakowaniu.

Jeżeli otrzymali Państwo towar niepełnowartościowy (zdekompletowany, z wadami technicznymi, naruszony podczas dostawy) możecie go wymienić na produkt pełnowartościowy. Produkt należy odesłać do naszego Działu Reklamacji załączając kartę sprzedaży i podając przyczynę zwrotu. Adres Działu Reklamacji:

Mango-Media sp. z o.o.
Dział Reklamacji
al. Grunwaldzka 411
80-309 Gdańsk
Tel.: 58 78 21 230

 

Państwa dane osobowe są bezpieczne! Dane osobowe przechowywane i przetwarzane są przez Mango Media Sp. Z o.o. zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)
Klienci dysponują prawem dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a także prawem żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec przetwarzania, na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne. Udostępniając nam adres e-mail klienci zgadzają się na otrzymywanie od Mango Media Sp. z o.o. informacji handlowych na w/w adres.

Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Mango

§1

Organizator Programu lojalnościowego KLUB MANGO

Organizatorem programu lojalnościowego "KLUB MANGO" jest Mango-Media Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000138620, NIP: 585-13-94-958.

 

§ 2

Definicje

1. Spółka - spółka Mango-Media Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk.

2. Klub Mango - program lojalnościowy dla klientów Spółki, prowadzony na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

3. Sklep Firmowy - Sklep znajdujący się w Gdańsku, ul. Grunwaldzkiej 411, 80-309 Gdańsk.

4. Sklep Mango - Sklep prowadzony przez Spółkę w swoim serwisie internetowym pod adresem www.mango.pl.

5. Zamówienie/Zakup - jest to zrealizowane zamówienie złożone w okresie trwania obowiązywania programu lojalnościowego Klub Mango poprzez system telezakupowy za pośrednictwem Sklepu Mango lub zamówień telefonicznych (sprzedaż na odległość) lub też zakup detaliczny dokonany w Sklepie Firmowym.

6. Administrator Danych Osobowych - Mango-Media Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk.

 

§3

Podstawy prowadzenia Programu lojalnościowego Klub Mango

1. Klub Mango prowadzony jest przez Spółkę na podstawie niniejszego regulaminu, z zastrzeżeniem § 8 ust. 5 i 6 regulaminu.

2. Regulamin Klub Mango dostępny jest:

a. na stronie internetowej - www.mango.pl

b. do wglądu w siedzibie Spółki.

 

§4

Uczestnicy Klub Mango, sposoby składania zamówień

1. Uczestnikami Klub Mango, mogą być wyłącznie osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu przepisu art. 22 kodeksu cywilnego.

2. Sposób składania zamówień:

Udział w programie Klub Mango mogą brać wszyscy klienci Spółki, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 regulaminu, którzy złożą w czasie jego trwania zamówienie poprzez:

 • telefon
 • stronę internetową Spółki: www.mango.pl
 • lub też dokonają zakupu w Sklepie Firmowym Spółki, na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.

 

§5

Zasady Klub Mango

1. Program lojalnościowy Klub Mango polega na przyznaniu uczestnikom Klub Mango następujących korzyści z tytułu uczestnictwa w Klub Mango:

1.1. obniżeniu ceny zakupu towaru o 15% jego wartości brutto w cenach regularnych;

1.2. pokryciu przez organizatora Klub Mango każdorazowo pełnych kosztów przesyłki przy zakupie/zamówieniu produktów z oferty Spółki;

1.3. od 15 maja 2017 roku, pokryciu przez organizatora Klub Mango każdorazowo pełnych kosztów przesyłki przy zakupie / zamówieniu produktów na kwotę powyżej 50 zł;

1.4. udzielanie dodatkowej obniżki ceny zakupu towaru na nowe towary z oferty Spółki, na zasadach określanych każdorazowo w regulaminie;

1.5. wydłużenie okresu do odstąpienia od umowy i zwrotu towarów zamówionych telefonicznie lub za pośrednictwem Sklepu Mango do 30 dni od daty odebrania przez uczestnika Klub Mango przesyłki, na zasadach określonych w Ogólnych warunkach sprzedaży w sklepie internetowym Mango oraz w karcie gwarancyjnej;

1.6. prawo do udziału w wyprzedaży polegającej na sprzedaży towarów z oferty Spółki po cenach niższych od pierwotnych cen sprzedaży na warunkach określonych każdorazowo w regulaminie wyprzedaży, w terminie 30 dni poprzedzającym określony w regulaminie czas wyprzedaży.

2. Nabycie członkostwa przez uczestnika w Klubie Mango następuję po dokonaniu przez niego zakupu produktów spółki w okresie od dnia 1 marca 2013 r. do dnia 31 lipca 2013 r. łącznie na kwotę powyżej 600 zł brutto albo od dnia 5 sierpnia 2013 r. do dnia zakończenia Klubu Mango, w okresie 12 miesięcy licząc od daty pierwszego zakupu, łącznie na kwotę powyżej 800 zł brutto. Do kwoty, o której mowa powyżej nie wlicza się kwot za dokonanie zakupów, które zostały zwrócone, zostały nieodebrane lub za które nie dokonano wpłaty. Do nabycia członkostwa konieczne jest wyrażenie zgody przez uczestnika na udział w Klubie Mango oraz podanie przez niego danych osobowych obejmujących pełne imię i nazwisko, datę urodzenia, pełny adres oraz numer telefonu.

3. Okres członkostwa w Klubie Mango trwa 12 miesięcy i liczony jest dla każdego Uczestnika indywidualnie - od dnia złożenia zamówienia telefonicznego lub za pośrednictwem Sklepu Mango lub od dnia dokonania zakupu w Sklepie Firmowym, przekraczającego próg kwotowy, o którym mowa w § 5 ust. 2.

4. Warunkiem kontynuowania uczestnictwa w Klubie Mango jest złożenie zamówienia lub dokonania zakupów na łączną kwotę przekraczającą 800 zł brutto w ciągu każdego okresu członkostwa, o którym mowa w ust. 3.

5. Do kwoty zamówienia/zakupu wliczana jest całkowita wartość zamówienia tzn. wartość zakupionych/zamówionych towarów brutto. Do kwoty zamówienia nie wlicza się kosztów transportu.

6. Klub Mango może łączyć się z innymi promocjami, zgodnie z regulaminem każdej, konkretnej promocji.

 

§6

Reklamacje

1. Reklamacje związane z Klub Mango uczestnik Klub Mango może składać w czasie trwania programu oraz w terminie do 30 dni od dnia jego zakończenia.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko klienta, jego adres do korespondencji oraz opis podstaw reklamacji. Reklamację można zgłaszać do Działu Reklamacji Spółki:

a. pocztą na adres: Mango Media Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk,

b. pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected],

c. telefonicznie pod nr telefonu: 58 78 21 230 []


3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora Klub Mango w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

4. O wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego uczestnik Klub Mango zostanie powiadomiony listem lub pocztą elektroniczną.

5. Skorzystanie z trybu reklamacyjnego nie wyłącza uprawnień do dochodzenia roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§7

Czas trwania Klub Mango

1. Klub Mango obowiązuje od dnia 5 sierpnia 2013 r. do odwołania.

2. Spółka może zawiesić lub zakończyć program Klub Mango. O zawieszeniu lub zakończeniu programu Spółka niezwłocznie poinformuje klientów Spółki, którzy brali udział w programie, przynajmniej na 30 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Klub Mango. Informacja ta zostanie ogłoszona również za pośrednictwem strony internetowej - www.mango.pl.

3. Z uczestnictwa w Klub Mango klienci Spółki, którzy brali udział w programie, mogą zrezygnować w każdej chwili składając stosowne oświadczenie. Oświadczenie o rezygnacji można przesłać na adres siedziby Spółki (ul. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk), pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] lub zgłosić telefonicznie pod numerem telefonu 58 78 21 230 [].

 

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Udział klienta w Klub Mango oznacza jego akceptację zasad zawartych w niniejszym regulaminie.

2. Spółka zapewnia ochronę danych osobowych uczestników Klub Mango i oświadcza, że wykorzystanie danych osobowych jest zgodne z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883).

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników Klub Mango jest Spółka Mango-Media.

4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania, lub usunięcia zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio ogólne warunki sprzedaży w sklepie internetowym Mango oraz karcie gwarancyjnej.

6. Wszelkie spory będą rozstrzygane w oparciu powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Regulamin subskrypcji newslettera Wiadomości Mango

§ 1.
1. Osoba przystępująca do subskrypcji newslettera "Wiadomości Mango" wyraża zgodę na przedstawione poniżej warunki.

§ 2.
1. Mango Media rozsyła newsletter elektroniczny "Wiadomości Mango" do wszystkich osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie od Mango Media
informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Do subskrypcji można przystąpić:
a) poprzez podanie adresu poczty elektronicznej w formularzu rejestracyjnym newslettera na stronie www.mango.pl
b) poprzez podanie adresu poczty elektronicznej w formularzu rejestracyjnym newslettera na stronie www.tvsklep.pl

c) poprzez podanie adresu e-mail i zaznaczeniu opcji "Chcę otrzymywać newsletter Wiadomości Mango" podczas rejestracji w sklepie internetowym
Mango Media www.mango.pl

3. Po otrzymaniu przez Mango Media adresu poczty elektronicznej subskrybenta "Wiadomości Mango" prześle na podany adres e-mail autoryzujący.
Po dokonaniu pełnej autoryzacji, subskrybent może otrzymywać pocztą elektroniczną newsletter z Mango Media Sp z o.o.

4. Osoba, która w przy zamawianiu subskrypcji newslettera podała nieprawdziwe dane lub podała adres poczty elektronicznej osoby trzeciej
bez jej wiedzy i zgody, ponosić będzie z tego tytułu wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Mango Media Sp. z o.o. w przypadku zgłoszenia przez tę
osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń wobec Mango Media Sp. z o.o.

§ 3.
1. Subskrybent przystępując do subskrypcji newslettera jednocześnie wyraża zgodę na umieszczenie podanych podczas rejestracji danych osobowych
w bazie danych osobowych Mango Media Sp. z o.o. oraz ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera. Przekazane dane, tj. adres poczty elektronicznej
oraz ewentualnie inne dane osobowe mogą być także przetwarzane dla prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, jeżeli przetwarzanie
danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Adresy poczty elektronicznej subskrybentów będą przechowywane i przetwarzane
dla celów wykonania subskrypcji w siedzibie Mango Media Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
jest dobrowolna, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia przesyłanie newslettera.

2. Subskrybent zgadza się na przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przetwarzanie zebranych danych dla potrzeb kontaktów za pośrednictwem poczty elektronicznej celem
poinformowania o nowych produktach, usługach lub promocjach produktów Mango Media Sp. z o.o.

3. Mango Media jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. Nr 133 poz. 883). Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Mango Media Sp. z o.o. nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym
w przesyłaniu newslettera, chyba że obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa. Subskrybent zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo
wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Mango Media zapewnia każdemu użytkownikowi prawo kontroli przetwarzania
danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.


§ 4.
1. Subskrybent może w dowolnym czasie zrezygnować z subskrypcji i tym samym wycofać zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych.

2. Aby zrezygnować z subskrypcji newslettera subskrybent powinien:
a) skorzystać z opcji automatycznej rezygnacji dostępnej w stopce każdego newslettera wysyłanego do subskrybentów;
b) wpisać adres e-mail w formularzu na stronie http://www.mango.pl/newsletter/rezygnuj i nacisnąć przycisk usuń;
c) wysłać e-mail na adres [email protected] z tytułem REZYGNACJA, z konta pocztowego, które jest zarejestrowane do subskrypcji, a które chce się wyrejestrować

3. Mango Media Sp. z o.o. zastrzega, iż newsletter "Wiadomości Mango" nie będzie przesyłany na te adresy poczty elektronicznej, z których nastąpił
zwrot przesłanej wiadomości z wyrażoną chęcią rezygnacji

§ 5.
1. Mango Media Sp. z o.o. ma w każdym czasie prawo do dokonania zmian, modyfikacji lub zaprzestania przesyłania newslettera bez wcześniejszego powiadomienia. Podjęcie przez Mango Media Sp.
z o.o. działań wskazanych w zdaniu poprzedzającym nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony subskrybentów.

2. W razie nieważności lub bezskuteczności któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

3. Mango Media Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu poprzez umieszczenie zaktualizowanej wersji na stronie internetowej www.mango.pl.
W takim przypadku Mango Media prześle subskrybentowi zaktualizowaną wersję regulaminu na podany adres poczty elektronicznej. Jeżeli subskrybent nie akceptuje wprowadzonych
zmian, może zrezygnować z newslettera w sposób wskazany w § 4 ust. 2 regulaminu.

4. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z newsletterem oraz reklamacje usługi przesyłania newslettera prosimy kierować na adres poczty elektronicznej [email protected];
będą one rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia na wskazany adres.

Definicje cen w Mango

Cena Mango - podstawowa cena produktu w ofercie Mango.

Cena Start (Cena Startowa) - cena niższa od Ceny Mango. Cena ta obowiązuje przez określony czas przy wprowadzeniu nowego produktu do oferty Mango. Mango każdorazowo określa termin obowiązywania ceny startowej.

Cena Promocyjna - cena niższa od Ceny Mango, dotyczy określonych produktów i obowiązuje podczas trwania Promocji (cyklicznych, sezonowych i okazjonalnych). Warunki i czas obowiązywania Promocji jest każdorazowo określany przez Mango.

Cena Wyprzedaży - cena niższa od Ceny Mango, dotyczy wybranych produktów i obowiązuje przez czas trwania sezonowej Wyprzedaży lub do wyczerpania zapasów. Warunki i czas obowiązywania Wyprzedaży jest każdorazowo określany przez Mango.

Cena Razem Taniej - cena za wybrany zestaw (dwa takie same produkty lub inny zestaw) produktów z oferty Mango. Cena taka obowiązuje wyłącznie przy zakupie określonego zestawu i jest niższa niż zakup każdego produktu z zestawu osobno.

Cena Tylko w Internecie - cena na wybrane produkty z oferty Mango, która obowiązuje tylko podczas zakupów przez Internet. Mango każdorazowo określa termin obowiązywania tej ceny.

Cena Tylko w katalogu - cena na wybrane produkty z oferty Mango podana w katalogu produktów Mango. Aby skorzystać z tej ceny przy zamówieniu należy podać kod rabatowy zamieszczony w katalogu przy wybranym produkcie. Mango każdorazowo określa termin obowiązywania tej ceny.

Stały Klient - klient, który dokonał zakupów w Mango w ciągu ostatnich 6 miesięcy od daty aktualnie składanego zamówienia. Oferty dla Stałych Klientów będą obowiązywać tylko podczas zamówień składanych telefonicznie lub w sklepie firmowym w Gdyni. Podczas zamówień telefonicznych potwierdzeniem dokonanych zamówień będą zamówienia zapisane w systemie informatycznym Mango, a w sklepie firmowym - paragony za zakupy dokonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Regulamin Promocji „Kod promocyjny”

 

§1
Organizator Promocji

Organizatorem Promocji „Kod promocyjny” jest Mango-Media Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000138620, legitymująca się numerem NIP 585-13-94-958, REGON 192787175, wysokość kapitału zakładowego: 7.505.100 zł

 

§ 2
Definicje

 1. Spółka - Mango-Media Sp. z o.o. z siedzibą z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk.
 2. Sklep Firmowy – Sklep stacjonarny znajdujący się przy ul. Hutniczej 53, 81-061 Gdynia.
 3. Sklep Mango – Sklep prowadzony przez Spółkę w swoim serwisie internetowym pod adresem www.mango.pl.
 4. Zamówienie – zamówienie złożone w okresie trwania promocji poprzez sprzedaż na odległość towarów z oferty Spółki w Sklepie Mango pod adresem www.mango.pl.
 5. Uczestnik promocji - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach niniejszej promocji na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, za pośrednictwem Sklepu Mango jako jego zarejestrowany lub niezarejestrowany Użytkownik.
 6. Newsletter – elektroniczna forma biuletynu reklamowego rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do osób, które wyraziły na jego otrzymywanie zgodę.
 7. Portale współpracujące – portale internetowe takie jak Facebook.pl (https://www.facebook.com/pages/Mangopl/1520460801554457"fref=ts) lub Homebook.pl (http://www.homebook.pl/profil/mango) za pośrednictwem, których Spółka może poinformować Uczestnika promocji o informacjach dotyczących obowiązujących w danym czasie promocji kodów promocyjnych.
 8. Administrator Danych Osobowych – Mango-Media Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk.

 

§3
Podstawy prowadzenia promocji „Kod rabatowy”

 1. Promocja prowadzona jest przez Spółkę na podstawie niniejszego regulaminu,
  z zastrzeżeniem § 7 ust. 5 i 6 regulaminu.
 2. Regulamin promocji dostępny jest:
  1. na stronie internetowej - www.mango.pl
  2. do wglądu w siedzibie Spółki.

 

§4

Czas trwania promocji, sposób składania zamówień

 1. Czas trwania każdej z promocji wskazywany jest każdorazowo na stronie internetowej www.mango.pl, w szczególności przy produktach (na podstronach produktów) objętych daną promocją albo w treści Newslettera albo na Portalach współpracujących.
 2. Udział w promocji „Kod promocyjny” mogą brać udział wszyscy Uczestnicy promocji, którzy złożą w czasie trwania promocji zamówienie za pośrednictwem strony internetowej www.mango.pl na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.
 3. Promocja nie obejmuje zakupów dokonywanych w inny sposób aniżeli określony w ust. 2, w szczególności nie obejmuje zamówień składanych telefonicznie za pośrednictwem numerów telefonów czy też osobiście w Sklepie Firmowym lub w innych sklepach stacjonarnych.

 

§5
Zasady promocji „Kod Promocyjny”

 1. Promocja „Kod Promocyjny” polega na dostarczeniu zakupionych za kwotę minimalną określoną w każdej promocji produktów bezpłatnie oraz na sprzedaży przez Spółkę wybranych produktów po cenach niższych od cen przyjętych w regularnej sprzedaży, tj. z zastosowaniem rabatu w wysokości wskazanej w sposób kwotowy lub procentowy od ceny regularnej, lub, według kryteriów określonych niniejszym regulaminem. Każdorazowa kwota obowiązującego rabatu jest określona na stronie internetowej www.mango.pl, w szczególności przy produktach (na podstronach produktów) objętych daną promocją albo w treści Newslettera albo na Portalach współpracujących.
 2. Promocją objęte są wyłącznie produkty wyszczególnione w Sklepie Mango - na podstronach produktów / grup produktów.
 3. Warunkiem koniecznym do skorzystania przez Uczestnika promocji z rabatu jest w przypadku składania zamówień za pośrednictwem Sklepu Mango – po wybraniu produktu objętego promocją (z produktów każdorazowo wyszczególnionych), dodanie go do Koszyka i podczas składania zamówienia wpisanie kodu o treści wskazanej na stronie internetowej www.mango.pl, w szczególności przy produktach (na podstronach produktów) objętych daną promocją albo w treści Newslettera albo na Portalach współpracujących – w polu oznaczonym „Podaj swój kod promocyjny”, a następnie wybranie przycisku oznaczonego jako „Przelicz”.
 4. Kod rabatowy przez danego Uczestnika promocji podczas jednego Zamówienia może być wykorzystany tylko raz. Każdemu Uczestnikowi promocji przysługuje prawo wyłącznie do jednokrotnego skorzystania z danego kodu rabatowego.
 5. Promocja łączy się z innymi promocjami na zasadach określonych w poszczególnych regulaminach promocji.

 

§6
Reklamacje

 1. Reklamacje związane z promocją Uczestnik promocji może składać w czasie trwania promocji oraz w terminie do 30 dni od dnia jej zakończenia.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Uczestnika promocji, jego adres do korespondencji oraz opis podstaw reklamacji. Reklamację można zgłaszać do Działu Reklamacji Spółki:
  1. pocztą na adres: Mango-Media Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk,
  2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected],
  3. telefonicznie pod nr telefonu: [58 78 21 230]
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Spółkę w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 4. O wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego Uczestnik promocji zostanie powiadomiony listem lub pocztą elektroniczną.
 5. Skorzystanie z trybu reklamacyjnego nie wyłącza uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§7
Postanowienia końcowe

 1. Udział Uczestnika promocji w promocji oznacza akceptację zasad zawartych
  w niniejszym regulaminie.
 2. Spółka zapewnia ochronę danych osobowych Uczestników Promocji i oświadcza,
  że wykorzystanie danych osobowych jest zgodne z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883).
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników promocji jest Spółka Mango-Media.
 4. Uczestnikowi promocji przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania, lub usunięcia zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio ogólne warunki sprzedaży w sklepie internetowym Mango, a także powszechnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).
 6. Wszelkie spory będą rozstrzygane w oparciu powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Regulamin Promocji "20 zł za subskrypcję newslettera"

 

§1
Organizator Promocji

Organizatorem Promocji 20 zł za subskrypcję newslettera jest Mango-Media Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000138620, NIP: 585-13-94-958, wysokość kapitału zakładowego: 7.505.100 zł

§ 2
Definicje

 1. Spółka - spółka Mango-Media Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk.
 2. Sklep Mango - Sklep prowadzony przez Spółkę w swoim serwisie internetowym pod adresem www.mango.pl.
 3. Zamówienie- zamówienie złożone w okresie trwania promocji poprzez sprzedaż na odległość wyłącznie w Sklepie Mango.
 4. Mailing - elektroniczna forma biuletynu reklamowego rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej.
 5. Uczestnik promocji - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach niniejszej promocji na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 6. Administrator Danych Osobowych - Mango-Media Sp. z o.o., ul. Hutnicza 53, 81-061 Gdynia.

 

§3
Podstawy prowadzenia promocji "20 zł za subskrypcję newslettera"

 1. Promocja prowadzona jest przez Spółkę na podstawie niniejszego regulaminu,
  z zastrzeżeniem § 8 ust. 5 i 6 regulaminu.
 2. Regulamin promocji dostępny jest:
  1. na stronie internetowej - www.mango.pl
  2. do wglądu w siedzibie Spółki.

§4
Czas trwania promocji, udział w promocji

 1. Promocja trwa od dnia 31 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. włącznie. Spółka zastrzega sobie możliwość przedłużenia promocji
 2. Udział w Promocji mogą brać udział wszyscy Uczestnicy promocji, którzy złożą w czasie trwania promocji zamówienie za pośrednictwem strony internetowej Spółki: www.mango.pl; na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.
 3. Promocja nie obejmuje zakupów dokonywanych telefonicznie za pośrednictwem dedykowanych numerów telefonów, w sklepach stacjonarnych.

 

§5

Zasady promocji
"20 zł dla Ciebie"

 1. Wystarczy zapisać się do newslettera w Mango.pl aby otrzymać zniżkę 20 zł na pierwsze zakupy.
 2. Bon rabatowy jest jednorazowego użytku i ważny, gdy wartość produktów w koszyku wynosi przynajmniej 150 zł. Pojedyncze produkty mogą być wyłączone z promocji. Kod rabatowy nie łączy się z innymi promocjami.
 3. Aby otrzymać rabat należy wpisać swój adres email w oznaczonym miejscu na stronie internetowej Mango.pl. Po zapisaniu się uczestnik promocji otrzyma e-mail z prośbą o potwierdzenie subskrypcji. Kliknięcie w znajdujący się w nim link uruchamia wysyłkę kolejnej wiadomości email z dedykowanym kodem rabatowym.
 4. Termin ważności kodu rabatowego zostanie przedstawiony drogą mailową.

§6
Reklamacje

 1. Reklamacje związane z promocją Uczestnik promocji może składać w czasie trwania promocji oraz w terminie do 30 dni od dnia jej zakończenia.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Uczestnika promocji, jego adres do korespondencji oraz opis podstaw reklamacji. Reklamację można zgłaszać do Działu Reklamacji Spółki:
  1. pocztą na adres: Mango Media Sp. z o.o., ul. Hutnicza 53, 81-061 Gdynia,
  2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected],
  3. telefonicznie pod nr telefonu: 58 78 21 230
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Spółkę w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 4. O wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego Uczestnik promocji zostanie powiadomiony listem lub pocztą elektroniczną.
 5. Skorzystanie z trybu reklamacyjnego nie wyłącza uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§7
Postanowienia końcowe

 1. Udział Uczestnika promocji w promocji oznacza akceptację zasad zawartych
  w niniejszym regulaminie.
 2. Spółka zapewnia ochronę danych osobowych Uczestników Promocji i oświadcza,
  że wykorzystanie danych osobowych jest zgodne z ustawą z dnia 29 października 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883).
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników promocji jest Spółka Mango-Media.
 4. Uczestnikowi promocji przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania, lub usunięcia zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio ogólne warunki sprzedaży w sklepie internetowym Mango oraz karcie gwarancyjnej, a także powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Wszelkie spory będą rozstrzygane w oparciu powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Regulamin świadczenia usługi PayU

Masz pytanie?