Nie masz produktów w koszyku.

Dołącz do

Regulaminy

Ogólne warunki sprzedaży w sklepie internetowym Mango

Ogólne warunki sprzedaży w sklepie internetowym Mango obowiązujące od dnia roku 05.01.2018

§ 1 Definicje pojęć

 1. Sklep internetowy Mango - serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.mango.pl będący własnością Mango-Media Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000138620, NIP: 585-13-94-958, wysokość kapitału zakładowego: 7.505.100 zł.

  Sprzedawcą produktów na stronie jest Studio Moderna Polska Sp. z o.o., 02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 9; NIP: 782-22-83-192; REGON: 634-53-00-46; Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000181026 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy; Kapitał zakładowy 4.088.000 zł.

 1. Ilekroć w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży jest mowa o:
  • SPRZEDAWCY - należy przez to rozumieć Studio Moderna Polska Sp. z o.o., 02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 9; NIP: 782-22-83-192; REGON: 634-53-00-46; Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000181026 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy; Kapitał zakładowy 4.088.000 zł.
  • SKLEPIE MANGO.PL - należy przez to rozumieć sklep prowadzony pod adresem www.mango.pl;
  • UŻYTKOWNIKU - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, która posiada dostęp do oferty i może dokonywać Zamówień towarów (rzeczy) oferowanych przez Sprzedawcę w Sklepie Mango;
  • ZAMÓWIENIU - należy przez to rozumieć zamówienie złożone poprzez sprzedaż na odległość w Sklepie Mango;
  • CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA - należy przez to rozumieć liczbę dni roboczych w jakich Sprzedawca skompletuje zamówienie i wyśle z Magazynu Głównego na adres wskazany przez Użytkownika;
  • MAGAZYN GŁÓWNY - należy przez to rozumieć miejsce, w którym następuje kompletowanie zamówień Użytkowników;
  • KONSUMENCIE - należy przez to rozumieć osobę fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu Cywilnego);
  • ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH - należy przez to rozumieć Sprzedawcę, tj. Studio Moderna Polska Sp. z o.o., 02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 9;

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży określają zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Mango.pl z towarów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy.
 2. Użytkownik może dokonać zakupów w Sklepie Mango bez rejestracji konta lub po zarejestrowaniu konta.
 3. Dokonanie przez Użytkownika zakupów w Sklepie Mango.pl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych warunków sprzedaży.
 4. Korzystanie ze Sklepu Mango.pl odbywa się na zasadach określonych w treści niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.
 5. Sprzedawca realizuje jedynie zamówienia wysyłane na adresy wskazane przez Użytkowników na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Do korzystania ze Sklepu Mango niezbędne jest posiadanie komputera klasy PC z systemem operacyjnym Windows XP lub nowszy albo Mac OS 9 lub nowszy, urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW, skrzynki pocztowej e-mail (adres e-mail konieczny jest do dokonania transakcji w serwisie). Dla poprawnego oglądania prezentacji video lub streamingu kanału Mango 24 w serwisie niezbędne jest posiadanie oprogramowania Adobe Flash Player w wersji 9 lub nowszej.

§ 3 Rejestracja i ochrona danych osobowych

 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu Mango.pl jest akceptacja ogólnych warunków sprzedaży na zasadach określonych poniżej.
 2. Rejestracji w Sklepie Mango.pl dokonać może wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. Rejestracji osoby prawnej lub ułomnej osoby prawnej, o której mowa powyżej może dokonać wyłącznie osoba fizyczna, która jest umocowana do dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z rejestracją, a także do wykonywania wszelkich praw i obowiązków Użytkownika.
 3. Podmiot wypełniający formularz rejestracyjny oświadcza, że:
  • podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  • zapoznała się z ogólnymi warunkami sprzedaży i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 4. Podczas Rejestracji w serwisie internetowym www.mango.pl podmiot zobowiązany jest do podania następujących danych:
  • adresu e-mail, który będzie loginem identyfikującym użytkownika,
  • hasła,
  • imienia i nazwiska oraz w przypadku osób prawnych lub ułomnych osób prawnych - firmy podmiotu,
  • w przypadku osób prawnych lub ułomnych osób prawnych - imienia i nazwiska osoby dokonującej i jednocześnie upoważnionej do dokonania Rejestracji w imieniu tego podmiotu;
  • adresu zamieszkania, na który Sprzedawca dostarczy przesyłkę, chyba że Użytkownik wyraźnie wskaże, że towar ma zostać dostarczony na inny adres;
  • numeru telefonu.
 5. Po wypełnieniu i zaakceptowaniu elektronicznego formularza rejestracyjnego, podmiot uzyskuje status Użytkownika.
 6. Użytkownik (w tym osoba działająca w imieniu Użytkownika nie będącego Konsumentem) wypełniając formularz rejestracyjny w polu dotyczącym wyrażenia zgody:
  • na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną, wyraża zgodę na przesyłanie przez Studio Moderna Polska Sp. z o.o., 02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 9 lub podmioty z nią powiązane lub działające na ich zlecenie korespondencji na wskazane adresy poczty elektronicznej, zawierającej informacje marketingowe dotyczące działalności Mango - Media Sp. z o. o. lub podmiotów z nią powiązanych, oraz na przetwarzanie danych osobowych w tym celu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.) Dokonując tej czynności Użytkownik jednocześnie oświadcza, że został poinformowany o tym, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne oraz o możliwości jej odwołania w każdym czasie.
  • na otrzymywanie informacji marketingowej droga tradycyjną na wskazane adresy korespondencyjne, wyraża zgodę na przesyłanie przez Studio Moderna Polska Sp. z o.o., 02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 9 lub podmioty z nią powiązane lub działające na ich zlecenie korespondencji na wskazane adresy korespondencyjne, zawierającej informacje marketingowe dotyczące działalności Studio Moderna Polska Sp. z o.o. lub podmiotów z nią powiązanych i w tym celu przetwarzanie danych osobowych. Dokonując tej czynności Użytkownik jednocześnie oświadcza, że został poinformowany o tym, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne oraz o możliwości jej odwołania w każdym czasie.
  • na otrzymywanie informacji marketingowej drogą telefoniczną na wskazany numer telefonu, wyraża zgodę na prowadzenie przez Studio Moderna Polska Sp. z o.o. 02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 9 lub podmioty z nią powiązane lub działających na ich marketingu bezpośredniego w ramach działalności Studio Moderna Polska sp. z o. o. lub podmiotów z nią powiązanych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.) na wskazany numer telefonu. Dokonując tej czynności Użytkownik jednocześnie oświadcza, że został poinformowany o tym, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne oraz o możliwości jej odwołania w każdym czasie.
 7. Sprzedawca oświadcza, że zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników, w tym osób działających w imieniu Użytkownika nie będącego Konsumentem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych określonej w § 3 ust. 6 a) powyżej uniemożliwia kontakt ze strony Sprzedającego w celach marketingowych.

§ 4 Ceny oraz opłaty należne za dostarczenie zamówionych towarów

 1. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu Mango.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca dla obu stron, w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia i jego potwierdzenia.
 3. Cena podana przy każdym towarze nie zawiera kosztów przesyłki, które Użytkownik ma obowiązek ponieść.
 4. Koszty dostawy zostaną wskazane Użytkownikowi na stronie (w stopce, zakładka „Dostawa”), a także podczas składania zamówienia na. Wysokość kosztów dostawy zależy od wagi towaru. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w wartości zamówienia po dokonaniu wyboru sposobu dostarczenia zamówienia. Towar jest dostarczany przez Sprzedawcę za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL lub do punktów DHL Parcelshops

§ 5 Składanie i przyjmowanie zamówień

 1. Przedmiotem zamówień w serwisie internetowym Sklep Mango są towary dostępne w ofercie znajdującej się na stronie www.mango.pl w chwili składania zamówienia. Oferta sprzedaży towarów z katalogu internetowego stanowi ofertę złożoną w postaci elektronicznej w rozumieniu przepisów art. 66 Kodeksu Cywilnego
 2. Użytkownik składa zamówienie na towar korzystając z "Koszyka".
 3. Poprzez kliknięcie w ikonę "Do koszyka" Użytkownik akceptuje wybrane towary, zgodnie z ich opisem oraz ceną i wyraża wolę dokonania ich kupna zgodnie z niniejszymi ogólnymi warunkami sprzedaży.
 4. Użytkownik obowiązany jest po dodaniu wszystkich wybranych przez siebie towarów do koszyka następnie do wyboru sposobu dostawy, a następnie sposobu płatności.
 5. Użytkownik w momencie składania zamówienia potwierdza, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty w szczególności poprzez potwierdzenie opcji " Zamawiam i płacę".
 6. Po naciśnięciu przycisku "Zamawiam i płacę" przez Użytkownika, na podany przez niego adres e-mail, zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 7. Utrwalanie i zabezpieczanie treści zawartej umowy oraz udostępnienie jej Użytkownikowi odbywa się poprzez przesłanie treści dokumentu zamówienia, potwierdzenia zawarcia umowy na odległość na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. Potwierdzenie zawarcia umowy na odległość, dokument gwarancyjny oraz pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy (wraz z wzorem formularza odstąpienia od umowy) zostanie przesłany Użytkownikowi wraz z zamówionym towarem.
 8. Informacje zawarte w potwierdzeniu zawarcia umowy na odległość stanowią integralną część umowy i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.
 9. W przypadku, gdy Użytkownik stwierdzi, że przesłany dokument zamówienia zawiera błędy i nie odpowiada treści zawartej umowy, winien niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę. W takiej sytuacji Użytkownik ma możliwość zmiany zamówienia do momentu wysłania zamówionego towaru do Użytkownika. Zmiany zamówienia można dokonać kontaktując się ze sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W przypadku spostrzeżenia błędu już po wysłaniu zamówionego towaru do Użytkownika, Użytkownik może odstąpić od umowy na zasadach określonych w § 9 niniejszego regulaminu.

§ 6 Procedura realizacji zamówień

 1. W przypadku sprzedaży towarów promocyjnych lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona, zamówienia będą realizowane według kolejności wpływu, aż do wyczerpania zapasów.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia towarów bez wad.

§ 7 Formy płatności
Sklep Mango.pl przyjmuje następujące formy płatności:

 • wysyłka za pobraniem - płatność za towar w momencie odbioru przesyłki,
 • przelew elektroniczny za pośrednictwem serwisu płatności internetowych PayU,
 • kartą kredytową lub kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu płatności internetowych PayU
 • płatność przelewem lub kartą za pośrednictwem serwisu płatności PayPal
 • zakup na raty za pośrednictwem Credit Agricole Bank Polska SA lub AS Inbank Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

§ 8 Zasady dostarczania zamówień

 1. Sprzedawca dostarcza zamówione towary w sposób wskazany przez kupującego podczas składania zamówienia w następujący sposób:
  • przesyłką kurierską - za pośrednictwem DHL lub Pocztex
  • za pośrednictwem DHL Parcelshops - aby skorzystać z tej formy przesyłki ceną za zakup towaru oraz koszty transportu należy zapłacić kartą kredytową/kartą płatniczą lub przelewem on-line (dokonać przedpłaty).
 2. Wszystkie towary oferowane w Sklepie Mango.pl są fabrycznie nowe oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby termin dostawy był jak najkrótszy.
 4. Zamówienia mogą być dostarczone w kilku przesyłkach, w zależności od czasu oczekiwania na dany towar. Sprzedawca poinformuję Konsumenta o takiej formie dostawy.
 5. Sprzedawca nie będzie ponosić wobec Użytkownika odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówionych towarów, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie podmiotu świadczącego usługi kurierskie. Zastrzeżenie zawarte w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy umów sprzedaży zawartych z Konsumentami.

§ 9 Prawo odstąpienia od umowy i zasady zwrotów

 1. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w terminie 30 dni od daty objęcia towaru w posiadanie przez Użytkownika lub przez wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik (data odebrania przesyłki). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od Umowy, Użytkownik, będący Konsumentem, powinien zwrócić towar zakupiony w Sklepie Mango.pl, w terminie 30 dni od daty odebrania przesyłki. Termin jest zachowany, jeżeli Użytkownik odeśle rzecz(y) przed upływem terminu 30 dni. Użytkownik obowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 2. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy winno być złożone w formie pisemnej (może być złożone na formularzu dołączonym do pouczenia o prawie do odstąpienia od umowy) i przesłane na adres Studio Moderna Polska Sp. z o. o., ul. Roździeńskiego 12, 41-306 Dąbrowa Górnicza.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość (w Sklepie Mango.pl) nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku pozostałych Użytkowników, nieposiadających statusu Konsumenta, zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwróci Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Użytkownik korzystający z prawa do odstąpienia od umowy obowiązany jest odesłać Sprzedawcy rzecz(y) na adres Studio Moderna Polska Sp. z o. o., ul. Roździeńskiego 12, 41-306 Dąbrowa Górnicza
 8. Użytkownik odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 10 Miejsce i sposób składania reklamacji - procedura reklamacyjna (w przypadku roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy):

 1. Kupujący może złożyć reklamację pocztą zwykłą na adres siedziby Sprzedawcy lub elektroniczną na adres e-mailowy Działu Reklamacji: reklamacje@mango.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Kupującego, jego adres do korespondencji oraz przyczynę jej złożenia oraz określać zakres działań, których wykonania Kupujący oczekuje od Sprzedawcy (w szczególności zgodnie z przepisami art. 560 i art. 561 Kodeksu Cywilnego).
 3. W celu umożliwienia rozpatrzenia reklamacji Kupujący obowiązany jest dostarczyć rzecz sprzedaną na adres: Studio Moderna Polska Sp. z o. o., ul. Roździeńskiego 12, 41-306 Dąbrowa Górnicza
 4. W terminie kolejnych 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę rzeczy reklamowanej, Sprzedawca zobowiązuje się do powiadomienia Kupującego na wskazany przez niego adres pocztowy lub adres e-mailowy o ustosunkowaniu się do zgłoszonych przez Kupującego roszczeń. Wymiana rzeczy wadliwej na wolną od wad lub usunięcie wady nastąpi w rozsądnym czasie, o którym Kupujący zostanie poinformowany, bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 5. Koszty wymiany lub naprawy wadliwego towaru (z zastrzeżeniem art. 5611 § 2 i 3 Kodeksu Cywilnego) ponosi Sprzedający. Koszt dostarczenia wadliwego towaru do Sprzedawcy zostanie zwrócony Kupującemu przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Strony uzgodnią inny sposób.
 6. W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).
 7. W przypadku roszczeń Użytkownika z tytułu udzielonej mu przez Sprzedawcę gwarancji procedurę reklamacyjną określają obowiązujące przepisy prawa oraz otrzymany przez Użytkownika dokument gwarancyjny.

§ 11 Konkursy i Promocje
Sklep Mango.pl może organizować konkursy i promocje. Wszelkie kwestie związane z ich zasadami, o ile jest to wymagane prawem, zostaną określone w regulaminach tych konkursów i promocji.
§ 12 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Wszelkie spory będą rozstrzygane w oparciu powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawieranych przez Użytkownika ze Sprzedającym jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Jednakże w sporach wynikłych w stosunkach z Konsumentami właściwość sądu określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz innych ustaw.
 4. Jednocześnie, informujemy, że mają Państwo możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z tych sposobów dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 5. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży dostępne są w wersji elektronicznej na stronie www.mango.pl oraz do wglądu w siedzibie Sprzedawcy. Domniemywa się, że Użytkownik składając zamówienie zapoznał się z treścią niniejszych ogólnych warunków sprzedaży i że akceptuje ich treść.
 6. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży obowiązują od dnia 05.02.2018 r.

Regulamin subskrypcji newslettera

§1.

 1. 1. Osoba przystępująca do subskrypcji newslettera wyraża zgodę na przedstawione poniżej warunki.

§2.

 1. Administratorem danych osobowych jest Studio Moderna Polska Sp. z o.o.
 2. Studio Moderna Polska Sp. z o.o. rozsyła newsletter elektroniczny do wszystkich osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie od Studio Moderna Polska Sp. z o.o. informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Do subskrypcji można przystąpić:
  • poprzez podanie adresu poczty elektronicznej w formularzu rejestracyjnym newslettera na stronie www.mango.pl (właścicielem strony www.mango.pl jest Mango-Media Sp. z o.o., której właścicielem jest Studio-Moderna Polska Sp. z o.o.), www.topshop.pl, www.delimano.pl, www.dormeo.pl, www.walkmaxx.pl, www.rovus.pl (właścicielem stron jest Studio Moderna Polska Sp. z o.o.)
  • poprzez podanie adresu e-mail i zaznaczeniu opcji " Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej o najnowszych ofertach i akcjach promocyjnych na wskazany adres e-mail”
   podczas rejestracji lub składania zamówienia w sklepie internetowym www.mango.pl, www.topshop.pl, www.delimano.pl, www.dormeo.plwww.walkmaxx.pl, www.rovus.pl
 4. Osoba, która w przy zamawianiu subskrypcji newslettera podała nieprawdziwe dane lub podała adres poczty elektronicznej osoby trzeciej bez jej wiedzy i zgody, ponosić będzie z tego tytułu wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Studio Moderna Polska Sp. z o.o. w przypadku zgłoszenia przez tę osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń wobec Studio Moderna Polska Sp. z o.o.
 5. Zamówienie subskrypcji newslettera upoważnia do otrzymania kuponu rabatowego o wartości 20 zł na zakupy w sklepach internetowych www.mango.pl, www.topshop.pl, www.delimano.pl, www.dormeo.plwww.walkmaxx.pl, www.rovus.pl
 6. Kod rabatowy jest jednorazowego użytku i ważny, gdy wartość produktów w koszyku wynosi przynajmniej 150 zł. Pojedyncze produkty mogą być wyłączone z promocji. Kod rabatowy nie łączy się z innymi promocjami.
 7. Termin ważności kodu rabatowego zostanie przedstawiony drogą mailową.

§3.

 1. Subskrybent przystępując do subskrypcji newslettera jednocześnie wyraża zgodę na umieszczenie podanych podczas rejestracji danych osobowych w bazie danych osobowych Studio Moderna Polska Sp. z o.o. oraz ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera. Przekazane dane, tj. adres poczty elektronicznej oraz ewentualnie inne dane osobowe mogą być także przetwarzane dla prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, jeżeli przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia przesyłanie newslettera.
 2. Subskrybent zgadza się na przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przetwarzanie zebranych danych dla potrzeb kontaktów za pośrednictwem poczty elektronicznej celem poinformowania o nowych produktach, usługach lub promocjach produktów Studio Moderna Polska Sp. z o.o.
 3. Studio Moderna Polska Sp. z o.o. jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Studio Moderna Polska Sp. z o.o. nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w przesyłaniu newslettera, chyba że obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa. Subskrybent zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Studio Moderna Polska Sp. z o.o. zapewnia każdemu użytkownikowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

§4.

 1. Subskrybent może w dowolnym czasie zrezygnować z subskrypcji i tym samym wycofać zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych.
 2. Aby zrezygnować z subskrypcji newslettera subskrybent powinien:
  1. skorzystać z opcji automatycznej rezygnacji dostępnej w nagłówku każdego newslettera wysyłanego do subskrybentów;
  2. wysłać e-mail na adres kontakt@mango.pl lub kontakt@topshop.pl lub kontakt@dormeo.pl lub kontakt@delimano.pl lub kontakt@walkmaxx.pl lub kontakt@rovus.pl  z tytułem REZYGNACJA, z konta pocztowego, które jest zarejestrowane do subskrypcji, a które chce się wyrejestrować

§5.

 1. Studio Moderna Polska Sp. z o.o. ma w każdym czasie prawo do dokonania zmian treści newslettera, modyfikacji lub zaprzestania przesyłania newslettera bez wcześniejszego powiadomienia. Podjęcie przez Studio Moderna Polska Sp. z o.o. działań wskazanych w zdaniu poprzedzającym nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony subskrybentów.
 2. W razie nieważności lub bezskuteczności któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 3. Studio Moderna Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu poprzez umieszczenie zaktualizowanej wersji na stronach internetowych www.mango.pl, www.topshop.pl, www.delimano.pl, www.dormeo.pl, www.walkmaxx.pl, www.rovus.pl. W takim przypadku Studio Moderna Polska prześle subskrybentowi zaktualizowaną wersję regulaminu na podany adres poczty elektronicznej. Jeżeli subskrybent nie akceptuje wprowadzonych zmian, może zrezygnować z newslettera w sposób wskazany w § 4 ust. 2 regulaminu.
 4. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z newsletterem oraz reklamacje usługi przesyłania newslettera prosimy kierować na adres poczty elektronicznej kontakt@mango.pl lub kontakt@topshop.pl lub kontakt@dormeo.pl lub kontakt@delimano.pl lub kontakt@walkmaxx.pl lub kontakt@rovus.pl ; będą one rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia na wskazany adres.

Polityka plików cookie

Pytania ogólne

Dziękujemy za odwiedzenie jednej z następujących stron Studio Moderna Polska Sp. z o.o. 02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 9 (“Studio Moderna”):

(Zbiorowo „Strony”).

Niniejsza polityka cookies dotyczy wszystkich stron Studio Moderna. Odwiedzając strony Studio Moderna, zgadzasz się na niniejszą politykę cookies poprzez przeglądanie stron lub poprzez udzielenie wyraźnej zgody, cokolwiek dotyczy danego przypadku.

Studio Moderna może w każdej chwili mienić obecną politykę cookies. Jakiekolwiek zmiany istniejących cookies wprowadzane są tak szybko jak jest to możliwe. Sugerujemy, byś sprawdził tą stronę tak szybko, jak jest to możliwe.

Czym są pliki cookie?

Cookies to pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu użytkownika przez odwiedzane strony. Kiedy Strona jest odwiedzana po raz kolejny, Studio Moderna może uzyskać dostęp do danych na twoim urządzeniu zebranych poprzez cookies.

Za pomocą cookies Studio Moderna zapewnia lepsze, przyjaźniejsze dla użytkownika funkcjonowanie i wyświetlanie Strony (cookie funkcjonalne), a także pomaga dostawcy analizować użytkowników, logować odwiedziny (cele analityczne) i dopasować bardziej efektywne reklamy (cele marketingowe).

Studio Moderna używa na swoich stronach własnych cookies (cookie własne), ale także pozwala osobom trzecim na instalację własnych cookies na sprzęcie użytkownika (cookie osób trzecich). Udzielając zgody, użytkownik zgadza się na użycie cookies przez Studio Moderna i osoby trzecie.

Ponieważ nieustannie dokładamy starań by zapewnić ci jak najlepsze doświadczenia użytkownika, nasze strony działają optymalnie tylko, kiedy cookies są włączone. Możemy w ten sposób zorientować się, kiedy wracasz na naszą stronę, a cookies pozwalają nam wykryć i poprawić błędy, tak by twoja wizyta stała się szybsza i bardziej spersonalizowana. Dodatkowe informacje będą zachowywane tylko, jeśli wyrazisz na to zgodę poprzez, na przykład, podanie danych przy zamawianiu produktu lub rejestrację.

Cookies nie są....

 • Używane do szpiegowania użytkowników i NIE śledzą wszystkiego co użytkownik robi
 • Złośliwym oprogramowaniem lub wirusami
 • Związane z niechcianymi wiadomościami
 • W stanie śledzić komend wpisywanych za pomocą klawiatury (nie zachowują twoich haseł)
 • Przeznaczone do innych celów niż analitycznych, polepszających personalizację strony, czy działań marketingowych.

Typy cookies używanych przez Strony Studio Moderna

Na stronie Studio Moderna używamy różnych typów cookies. Cookies różnią się od siebie w zależności od ich funkcjonalności, okresu ważności i strony, która je instaluje.


1. Niezbędne/Funkcjonalne Cookies

To te, które są absolutnie konieczne dla funkcjonowania Strony. Bez tych cookies Strona nie będzie prawidłowo funkcjonować. Z tego względu nie prosimy o zgodę na użycie tych cookies.

FirmaNazwaCzas trwaniaOpisZebrane dane
Google Inc. PREF 2 lat Cookie bezpieczeństwa Google. Cookie towarzyszy ci przy przeglądaniu stron i ostrzega jeżeli masz zamiar otworzyć stronę rozpoznaną przez Google jako niebezpieczna - złośliwy kod, wirus, niestosowne treści, itp. Zostały wykryte na tej stronie. Ograniczone dane identyfikujące mogą zostać zebrane.
Silverpop Systems Inc. VIEW 3 lata Używa zautomatyzowanego marketingowego oprogramowania Silverpop by implementować formularze żądań katalogów. Te pliki cookies są ważne dla ukrytych operacji strony, wspierając istotne funkcje takie jak koszyk zakupowy, i techniczne operacje strony, mające na celu zoptymalizowane funkcjonowanie.
Silverpop Systems Inc. JSESSIONID Sesja Przechowuje dane sesji podczas wizyty na stronie, wydane przez Microsoft's ASP.NET Application, strukturę do budowania stron internetowych. Te pliki cookies są ważne dla ukrytych operacji strony, wspierając istotne funkcje takie jak koszyk zakupowy, i techniczne operacje strony, mające na celu zoptymalizowane funkcjonowanie.
Studio Moderna d.o.o. PHPSESSID Sesja Cookie sesji dla części naszej strony opartych na języku PHP. Różne części naszej strony oparte są na różnych językach programowania, wiec przeważnie instalujemy więcej niż jeden plik cookie sesji. Te pliki cookies są ważne dla ukrytych operacji strony, wspierając istotne funkcje takie jak koszyk zakupowy, i techniczne operacje strony, mające na celu zoptymalizowane funkcjonowanie.
Studio Moderna d.o.o. store 1 rok Cookie które pozwala na oglądanie treści w odpowiednim języku. Te pliki cookies są ważne dla ukrytych operacji strony, wspierając istotne funkcje takie jak koszyk zakupowy, i techniczne operacje strony, mające na celu zoptymalizowane funkcjonowanie.
Studio Moderna d.o.o. disableCookies 20 lat Cookie, które zapisuje , że użytkownik wyłączył obsługę cookies na stronie. Te pliki cookies są ważne dla ukrytych operacji strony, wspierając istotne funkcje takie jak koszyk zakupowy, i techniczne operacje strony, mające na celu zoptymalizowane funkcjonowanie.
Studio Moderna d.o.o. SmSplitCartActive 30 dni Cookie, które rozpoznaje lub używa wersji testowej strony, kiedy dostępne są różne formaty strony do testowania. Te pliki cookies są ważne dla ukrytych operacji strony, wspierając istotne funkcje takie jak koszyk zakupowy, i techniczne operacje strony, mające na celu zoptymalizowane funkcjonowanie.
Studio Moderna d.o.o. SmSplitCartTmp 30 dni Cookie używane w procesie testowania różnych form strony. Te pliki cookies są ważne dla ukrytych operacji strony, wspierając istotne funkcje takie jak koszyk zakupowy, i techniczne operacje strony, mające na celu zoptymalizowane funkcjonowanie.
Studio Moderna d.o.o. socialquote 30 dni Cookie , które ładuje ta samą zawartość koszyka, jeżeli użytkownik pozostawił koszyk i powrócił na stronę poprzez sieci społecznościowe. Te pliki cookies są ważne dla ukrytych operacji strony, wspierając istotne funkcje takie jak koszyk zakupowy, i techniczne operacje strony, mające na celu zoptymalizowane funkcjonowanie.
Studio Moderna d.o.o. cookieConfirmed Persistant Cookie, które zapisuje zgodę użytkownika na korzystanie z bieżącej domeny. Te pliki cookies są ważne dla ukrytych operacji strony, wspierając istotne funkcje takie jak koszyk zakupowy, i techniczne operacje strony, mające na celu zoptymalizowane funkcjonowanie.
Studio Moderna.d.o.o. new_session Sesja Dodatkowe cookie systemowe, które rozpoznaje różne sesje. Rozpoznanie i oddzielenie sesji jest ważne ze względów analitycznych i funkcjonalnych. Te pliki cookies są ważne dla ukrytych operacji strony, wspierając istotne funkcje takie jak koszyk zakupowy, i techniczne operacje strony, mające na celu zoptymalizowane funkcjonowanie.
Studio Moderna.d.o.o. frontend 7 dni Cookie identyfikujące użytkownika. Te pliki cookies są ważne dla ukrytych operacji strony, wspierając istotne funkcje takie jak koszyk zakupowy, i techniczne operacje strony, mające na celu zoptymalizowane funkcjonowanie.

2. Cookies Funkcjonalne

To cookies, które ulepszają korzystanie ze Strony, ale zgoda poprzez korzystanie jest wymagana, by znalazły się na twoim komputerze.

FirmaNazwaCzas trwaniaOpisZebrane dane
Klick2Contact EU Ltd sliderk2c_stayClosed Sesja Cookie które określa czy użytkownik zamknął banner dla funkcji Klick2call i nie jest już wyświetlana. Ograniczone dane identyfikujące mogą zostać zebrane.
Pimcore SmExtFloater[#], SmExtFloater[][visitTime], SmExtFloater[ID] Different Funkcyjne cookie, które zarządzam bannerem na stronie. Cookie pamięta tylko czy banner jest czy nie jest wyświetlany i co powinno zostać wyświetlone. Te pliki cookies są ważne dla ukrytych operacji strony, wspierając istotne funkcje takie jak koszyk zakupowy, i techniczne operacje strony, mające na celu zoptymalizowane funkcjonowanie.
Studio Moderna.d.o.o. E-mail 1 rok Cookie, które pamięta twój adres e-mail do wypełniania formularzy online podczas zakupów i logowania do naszej strony. Ograniczone dane identyfikujące mogą zostać zebrane.
Tawk.to TawkConnectionTime Sesja Cookie ustawione przez Tawk.to Live Chat które pozwala na komunikację między operatorem a użytkownikiem. Te pliki cookie pozwalają na wykrywanie podstawowych informacji na temat użytkownika, na przykład strony aktualnie oglądanej, języka przeglądarki i adresu IP.
Tawk.to __cfduid 1 rok  Pozwala nam pomóc im najlepszą informacją na temat problemów i pytań poprzez aplikację live chat. Te cookie również pomagają generować statystyki na temat zachowań gości na stronie i w zbudowaniu strony spełniającej ich potrzeby. Te pliki cookie pozwalają na wykrywanie podstawowych informacji na temat użytkownika, na przykład strony aktualnie oglądanej, języka przeglądarki i adresu IP.
Tawk.to ss 1 rok  Pozwala nam pomóc im najlepszą informacją na temat problemów i pytań poprzez aplikację live chat. Te cookie również pomagają generować statystyki na temat zachowań gości na stronie i w zbudowaniu strony spełniającej ich potrzeby. Te pliki cookie pozwalają na wykrywanie podstawowych informacji na temat użytkownika, na przykład strony aktualnie oglądanej, języka przeglądarki i adresu IP.
Tawk.to tawkUUID 11 lat  Pozwala nam pomóc im najlepszą informacją na temat problemów i pytań poprzez aplikację live chat. Te cookie również pomagają generować statystyki na temat zachowań gości na stronie i w zbudowaniu strony spełniającej ich potrzeby. Te pliki cookie pozwalają na wykrywanie podstawowych informacji na temat użytkownika, na przykład strony aktualnie oglądanej, języka przeglądarki i adresu IP.
Tawk.to Tawk_[#] 12 lat Cookie ustawione przez Tawk.to Live Chat które rozróżnia komunikację między operatorem a użytkownikiem. Te pliki cookie pozwalają na wykrywanie podstawowych informacji na temat użytkownika, na przykład strony aktualnie oglądanej, języka przeglądarki i adresu IP.

3. Analityczne

Własne analityczne pliki cookies i pliki cookies osób trzecich, które odpowiadają następującym kryteriom:

 • kontraktu zawartego z osobami trzecimi, zapewniającego, że zebrane informacje służyć będą wyłącznie celom analitycznym Studio Moderna;
 • anonimizacji danych. Nie wymagana jest zgoda dla analitycznych plików cookies; użytkownik Strony może jednak je wyłączyć.
FirmaNazwaCzas trwaniaOpisZebrane dane
Google Analytics, Google Inc. _ga 2 lata Unikalny identyfikator przypisany każdej przeglądarce by śledzić interakcje ze stroną. Ograniczone dane identyfikujące mogą zostać zebrane.
Google Analytics, Google Inc. _gid Sesja Rejestruje unikalny identyfikator, używany w celu generowania danych statystycznych na temat tego w jaki sposób gość korzysta ze strony. Ograniczone dane identyfikujące mogą zostać zebrane.
Google Inc. _gat_UA-[#] Sesja Cookie ograniczające ilość zapytań poprzez Google Ograniczone dane identyfikujące mogą zostać zebrane.
Google Inc. _dc_gtm_UA-[#] Sesja Cookie analityczne dla usług Google. Ograniczone dane identyfikujące mogą zostać zebrane.
Google Inc. CONSENT 21 lat Cookie, które zapisuje zgodę użytkownika na korzystanie z bieżącej domeny. Unikalne lub identyfikujące dane mogą zostać zebrane. Anonimowe dane mogą zostać udostępnione osobom trzecim.
Google Inc. DV Sesja Cookie śledzące korzystanie użytkownika ze stron stosujących wtyczki Google. Ograniczone dane identyfikujące mogą zostać zebrane.
Google Inc. 1P_JAR 1 miesiąc Te pliki cookies używane są do gromadzenia statystyk strony i śledzenia współczynników konwersji. Unikalne lub identyfikujące dane mogą zostać zebrane. Anonimowe dane mogą zostać udostępnione osobom trzecim.
Silverpop Systems Inc. com.silverpop.iMAWebCookie 1000 dni Własne cookie analityczne, które zbiera dane na temat e-wiadomości, e-maili otrzymanych przez nasz system, itp. Dane zebrane przez ten plik cookie nie jest dostępne dla osób trzecich i służy wyłącznie do wewnętrznego użytku.
Silverpop Systems Inc. com.silverpop.iMA.page_visit 20 minut Własne cookie analityczne, które agreguje wizyty na każdej podstronie naszej strony Dane zebrane przez ten plik cookie nie jest dostępne dla osób trzecich i służy wyłącznie do wewnętrznego użytku.
Silverpop Systems Inc. com.silverpop.iMA.session 20 minut Własne analityczne cookie, instalowane na początku sesji , zapisuje wizyty na stronie w trakcie każdej sesji. Dane zebrane przez ten plik cookie nie jest dostępne dla osób trzecich i służy wyłącznie do wewnętrznego użytku.
Studio Moderna d.o.o. ts_event_cex Sesja Cookie, które zapisuje poprzez jakie źródło (kampanię, kanał, partnera) użytkownik dotarł na naszą stronę. Cookie zapisuje tylko źródło każdej wizyty bez informacji o użytkowniku. Ograniczone dane identyfikujące mogą zostać zebrane.
Studio Moderna d.o.o. smtos 1 rok Cookie, które Śledzi ile czasu użytkownik spędził na stronie. Ograniczone dane identyfikujące mogą zostać zebrane.
Studio Moderna d.o.o. personalid 1 rok Analityczne cookie, które nadaje każdemu użytkownikowi unikalny numer identyfikacyjny na początku jego pierwszej wizyty na naszej stronie. Ograniczone dane identyfikujące mogą zostać zebrane.
Studio Moderna d.o.o. med 1 rok Cookie zapisuje jakim kanałem użytkownik dotarł na nasza stronę - poprzez e-mail, banner, posty sponsorowane, itp. Ograniczone dane identyfikujące mogą zostać zebrane.
Studio Moderna d.o.o. src Sesja Wewnętrzne cookie analityczne, które rejestruje źródło z którego użytkownik dotarł na konkretną część naszej strony. Cookie zbiera agregowane dane i nie rozróżnia między indywidualnymi użytkownikami. Ograniczone dane identyfikujące mogą zostać zebrane.
Studio Moderna d.o.o. ts_event_referrer Sesja Cookie, które zapisuje poprzez jakie źródło (kampanię, kanał, partnera) użytkownik dotarł na naszą stronę. Cookie zapisuje tylko źródło każdej wizyty bez informacji o użytkowniku. Ograniczone dane identyfikujące mogą zostać zebrane.
Studio Moderna d.o.o. ts_event_src Sesja Cookie, które zapisuje poprzez jakie źródło (kampanię, kanał, partnera) użytkownik dotarł na naszą stronę. Cookie zapisuje tylko źródło każdej wizyty bez informacji o użytkowniku. Ograniczone dane identyfikujące mogą zostać zebrane.
Studio Moderna d.o.o. referrer 3 miesięcy Cookie, które zapisuje poprzez jakie źródło (kampanię, kanał, partnera) użytkownik dotarł na naszą stronę. Cookie zapisuje tylko źródło każdej wizyty bez informacji o użytkowniku. Ograniczone dane identyfikujące mogą zostać zebrane.
Studio Moderna.d.o.o. __sreff Sesja Cookie zawiera informację na temat odwiedzonych stron i czasu spędzonego na nich. Ograniczone dane identyfikujące mogą zostać zebrane.
Studio Moderna.d.o.o. cex 1 rok Cookie identyfikuje źródło z którego użytkownik przybył w przypadku Google, Facebooka lub podobnych kampanii. Ograniczone dane identyfikujące mogą zostać zebrane.
Studio Moderna.d.o.o. __reff 30 dni Cookie, które śledzi źródło podczas przeskakiwania między stronami. Ograniczone dane identyfikujące mogą zostać zebrane.

Dodatkowo Studio Moderna używa plików cookies osób trzecich, które wymagają zgody poprzez wykonywanie czynności na Stronie (użycie Strony) przez użytkownika.

FirmaNazwaCzas trwaniaOpisZebrane dane
Issuu  Inc. __qca 1 rok Zbiera anonimowe dane z wizyt użytkownika na stronie, takie jak ilość wizyt, średni czas spędzony na stronie i jakie strony zostały załadowane by wygenerować raporty w celu optymalizacji treści strony. Unikalne lub identyfikujące dane mogą zostać zebrane. Anonimowe dane mogą zostać udostępnione osobom trzecim.
Issuu  Inc. iutk 10 lat Cookie ustawione przez Issuu, pozwalające na wyświetlanie interaktywnych publikacji i śledzenia statystyk podawanych treści. Unikalne lub identyfikujące dane mogą zostać zebrane. Anonimowe dane mogą zostać udostępnione osobom trzecim.

4. Ustawienia użytkownika

Dla tych plików cookie wymagana zgody poprzez wykonywanie czynności na Stronie (użycie Strony) przez użytkownika.

FirmaNazwaCzas trwaniaOpisZebrane dane
Google Inc. OTZ 1 rok Zachowuje preferencje użytkownika i dane podczas przeglądania stron zawierających treści z Google Maps. Ograniczone dane identyfikujące mogą zostać zebrane.
Google Inc. SNID 6 miesiące  Używane przez Google do przechowywania preferencji użytkownika i informacji w Google Maps. Ograniczone dane identyfikujące mogą zostać zebrane.
Google Inc. NID 6 miesiące Zachowuje preferencje użytkownika i dane podczas przeglądania stron zawierających treści z Google Maps. Ograniczone dane identyfikujące mogą zostać zebrane.

5. Marketingowe pliki cookies i Wtyczki Mediów Społecznościowych

 • Marketingowe pliki cookies: dla tych plików cookie wymagana jest wyraźna zgoda użytkownika. Poza przypadkiem marketingowych plików cookies osób trzecich pochodzących z mediów społecznościowych, gdzie zgoda wyrażana jest na stronach Mediów Społecznościowych.
 • Wtyczki Mediów Społecznościowych: włączają funkcje dostarczone przez media społecznościowe, które według Komisji EU spełniają warunki wyjątku od wymogu udzielenia zgody. Jednak Studio Moderna ustaliło, że aby taki wyjątek miał miejsce, użytkownik musi być zalogowany do mediów społecznościowych, w innym przypadku, zgoda jest wymagana. W przypadku gdy użytkownik nie zgodzi się na użytkowanie cookies w danym medium społecznościowym taki plik cookie nie będzie przesłany.
FirmaNazwaCzas trwaniaOpisZebrane dane
 Creativecdn Inc. ts 2 lata Ten plik cookie jest w chwili obecnej weryfikowany i przypisuje mu się funkcję. Po zakończeniu, opis zostanie uaktualniony. Ten plik cookie jest w chwili obecnej weryfikowany i przypisuje mu się funkcję. Po zakończeniu, opis zostanie uaktualniony.
 Creativecdn Inc. u 2 lata Ten plik cookie jest w chwili obecnej weryfikowany i przypisuje mu się funkcję. Po zakończeniu, opis zostanie uaktualniony. Ten plik cookie jest w chwili obecnej weryfikowany i przypisuje mu się funkcję. Po zakończeniu, opis zostanie uaktualniony.
AdScale GmbH uu 1 rok Behawioralne śledzenie za pomocą plików cookies, pozwalające na dostarczenie targetowanych reklam. Unikalne lub identyfikujące dane mogą zostać zebrane. Anonimowe dane mogą zostać udostępnione osobom trzecim.
AdScale GmbH tu 30 dni Behawioralne śledzenie za pomocą plików cookies, pozwalające na dostarczenie targetowanych reklam. Unikalne lub identyfikujące dane mogą zostać zebrane. Anonimowe dane mogą zostać udostępnione osobom trzecim.
AppNexus Inc. sess 1 dzień Sprawdź czy przeglądarka skonfigurowana jest na przyjmowanie cookies od platformy reklamowej AppNexus. Unikalne lub identyfikujące dane mogą zostać zebrane. Anonimowe dane mogą zostać udostępnione osobom trzecim.
AppNexus Inc. anj 3 miesiące Cookie anj zawiera dane określające czy ID pliku cookie jest zsynchronizowany z naszymi partnerami. Synchronizacja ID umożliwia naszym partnerom korzystanie ze swoich danych z poza Platformy na Platformie. Unikalne lub identyfikujące dane mogą zostać zebrane. Anonimowe dane mogą zostać udostępnione osobom trzecim.
AppNexus Inc. uuid2 3 miesiące Plik cookie, który zawiera losowo wygenerowaną wartość, która pozwala na rozróżnienie przeglądarek i urządzeń poprzez które użytkownik uzyskuje dostęp. Unikalne lub identyfikujące dane mogą zostać zebrane. Anonimowe dane mogą zostać udostępnione osobom trzecim.
BidSwitch, Switch Concepts Ltd c 2 lata Przechowuje datownik pierwszej obecności użytkownika w naszym systemie i używany jest do ustalania czy chcemy zsynchronizować cookies użytkownika, czy nie. Unikalne lub identyfikujące dane mogą zostać zebrane. Anonimowe dane mogą zostać udostępnione osobom trzecim.
BidSwitch, Switch Concepts Ltd tuuid 2 lata Behawioralne śledzenie za pomocą plików cookies, pozwalające na dostarczenie targetowanych reklam. Unikalne lub identyfikujące dane mogą zostać zebrane. Anonimowe dane mogą zostać udostępnione osobom trzecim.
BidSwitch, Switch Concepts Ltd tuuid_last_update 1 rok Plik cookie używany w targetowanej reklamie poprzez śledzenie zachowań użytkowników strony. Unikalne lub identyfikujące dane mogą zostać zebrane. Anonimowe dane mogą zostać udostępnione osobom trzecim.
Casale Media Inc. CMDD 1 dzień Zbiera anonimowe dane o użytkownikach dla platformy reklamowej Casale Media Inc.. Dane używane są do kontroli czynników dostarczania reklam, w tym jak często reklama jest pokazywana, oraz w celu modyfikowania ich kampanii. Unikalne lub identyfikujące dane mogą zostać zebrane. Anonimowe dane mogą zostać udostępnione osobom trzecim.
Casale Media Inc. CMID 1 rok Zbiera anonimowe dane o użytkownikach dla platformy reklamowej Casale Media Inc.. Dane używane są do kontroli czynników dostarczania reklam, w tym jak często reklama jest pokazywana, oraz w celu modyfikowania ich kampanii. Unikalne lub identyfikujące dane mogą zostać zebrane. Anonimowe dane mogą zostać udostępnione osobom trzecim.
Casale Media Inc. CMRUM3 1 rok Zbiera anonimowe dane o użytkownikach dla platformy reklamowej Casale Media Inc.. Dane używane są do kontroli czynników dostarczania reklam, w tym jak często reklama jest pokazywana, oraz w celu modyfikowania ich kampanii. Unikalne lub identyfikujące dane mogą zostać zebrane. Anonimowe dane mogą zostać udostępnione osobom trzecim.
Casale Media Inc. CMPRO 3 miesiące Zbiera anonimowe dane o użytkownikach dla platformy reklamowej Casale Media Inc.. Dane używane są do kontroli czynników dostarczania reklam, w tym jak często reklama jest pokazywana, oraz w celu modyfikowania ich kampanii. Unikalne lub identyfikujące dane mogą zostać zebrane. Anonimowe dane mogą zostać udostępnione osobom trzecim.
Casale Media Inc. CMPS 3 miesiące Zbiera anonimowe dane o użytkownikach dla platformy reklamowej Casale Media Inc.. Dane używane są do kontroli czynników dostarczania reklam, w tym jak często reklama jest pokazywana, oraz w celu modyfikowania ich kampanii. Unikalne lub identyfikujące dane mogą zostać zebrane. Anonimowe dane mogą zostać udostępnione osobom trzecim.
Casale Media Inc. CMSC Sesja Zbiera anonimowe dane o użytkownikach dla platformy reklamowej Casale Media Inc.. Dane używane są do kontroli czynników dostarczania reklam, w tym jak często reklama jest pokazywana, oraz w celu modyfikowania ich kampanii. Unikalne lub identyfikujące dane mogą zostać zebrane. Anonimowe dane mogą zostać udostępnione osobom trzecim.
Casale Media Inc. CMST Sesja Zbiera anonimowe dane o użytkownikach dla platformy reklamowej Casale Media Inc.. Dane używane są do kontroli czynników dostarczania reklam, w tym jak często reklama jest pokazywana, oraz w celu modyfikowania ich kampanii. Unikalne lub identyfikujące dane mogą zostać zebrane. Anonimowe dane mogą zostać udostępnione osobom trzecim.
DoubleClick, Google Inc. DSID 14 dni Plik cookie używany do powiązania twojej aktywności pomiędzy urządzeniami, jeżeli poprzednio zalogowałeś się do Konta Google na innym urządzeniu. Unikalne lub identyfikujące dane mogą zostać zebrane. Anonimowe dane mogą zostać udostępnione osobom trzecim.
DoubleClick, Google Inc. id 2 lata Zawiera unikalny kod, który określa które reklamy zostały pokazane na urządzeniu, działa w imieniu platformy reklamowej Google Inc. DoubleClick. Pozwala na monitorowanie efektywności reklam i dostosowuje reklamy do użytkownika. Unikalne lub identyfikujące dane mogą zostać zebrane. Anonimowe dane mogą zostać udostępnione osobom trzecim.
DoubleClick, Google Inc. IDE 2 lata Zawiera unikalny kod, który określa które reklamy zostały pokazane na urządzeniu, działa w imieniu platformy reklamowej Google Inc. DoubleClick. Pozwala na monitorowanie efektywności reklam i dostosowuje reklamy do użytkownika. Unikalne lub identyfikujące dane mogą zostać zebrane. Anonimowe dane mogą zostać udostępnione osobom trzecim.
DoubleClick, Google Inc. test_cookie Sesja I imieniu platformy reklamowej Google Inc. DoubleClick sprawdza czy przeglądarka użytkownika akceptuje pliki cookie. Unikalne lub identyfikujące dane mogą zostać zebrane. Anonimowe dane mogą zostać udostępnione osobom trzecim.
Facebook Inc. fr 3 miesiące Używany przez Facebooka do dostarczania różnych usług reklamowych, w tym ofert w czasie rzeczywistym of innych reklamodawców. Cookie przycisku Lubię To Facebooka Dane przypisane do konkretnego użytkownika mogą zostać zebrane i użyte w celu wyświetlenia targetowanych reklam i/lub dzielenia się danymi z osobami trzecimi w tym samym celu.
Facebook Inc. sb 18 miesiące Plik cookie sieci społecznościowej Facebook, który pozwala na reklamy. Cookie przycisku Lubię To Facebooka Dane przypisane do konkretnego użytkownika mogą zostać zebrane i użyte w celu wyświetlenia targetowanych reklam i/lub dzielenia się danymi z osobami trzecimi w tym samym celu.
Facebook Inc. c_user 2 miesiące Cookie Facebooka, które rozpoznaje cię jako użytkownika. Cookie przycisku Lubię To Facebooka Dane przypisane do konkretnego użytkownika mogą zostać zebrane i użyte w celu wyświetlenia targetowanych reklam i/lub dzielenia się danymi z osobami trzecimi w tym samym celu.
Facebook Inc. xs 2 miesiące Cookie  sieci społecznościowej Facebook, które identyfikuje użytkownika, aplikację, lub stronę. Cookie przycisku Lubię To Facebooka Dane przypisane do konkretnego użytkownika mogą zostać zebrane i użyte w celu wyświetlenia targetowanych reklam i/lub dzielenia się danymi z osobami trzecimi w tym samym celu.
Facebook Inc. datr 2 lata Cookie Facebooka, które rozpoznaje cię jako użytkownika. Cookie przycisku Lubię To Facebooka Dane przypisane do konkretnego użytkownika mogą zostać zebrane i użyte w celu wyświetlenia targetowanych reklam i/lub dzielenia się danymi z osobami trzecimi w tym samym celu.
Facebook Inc. csm 1 miesiąc Cookie sieci społecznościowej, które pozwala na skorzystanie z funkcji „Facebook chat.” Cookie przycisku Lubię To Facebooka Unikalne lub identyfikujące dane mogą zostać zebrane. Anonimowe dane mogą zostać udostępnione osobom trzecim.
Facebook Inc. lu 2 lata Cookie Facebooka, które pozwala ci zalogować się do komputerów publicznych. Cookie przycisku Lubię To Facebooka Ograniczone dane identyfikujące mogą zostać zebrane.
Facebook Inc. p Sesja Cookie funkcyjne dla Facebooka - Przycisk Lubię to Unikalne lub identyfikujące dane mogą zostać zebrane. Anonimowe dane mogą zostać udostępnione osobom trzecim.
Facebook Inc. obecność Sesja Cookie sieci społecznościowej, które pozwala na skorzystanie z funkcji „Facebook chat.” Cookie przycisku Lubię To Facebooka Unikalne lub identyfikujące dane mogą zostać zebrane. Anonimowe dane mogą zostać udostępnione osobom trzecim.
Facebook Inc. wd Sesja Cookie sieci społecznościowej Facebook, które ustawia wielkość wyświetlanej strony. Cookie przycisku Lubię To Facebooka Ograniczone dane identyfikujące mogą zostać zebrane.
iBillboard.com ibbid 1 rok Rejestruje zanimizowane dane użytkownika, takie jak adres IP, położenie geograficzne, odwiedzone strony i reklamy w które użytkownik kliknął, w celu zoptymalizowania wyświetlania reklam na podstawie poruszania się po stronach korzystających z tej samej sieci reklamowej. Dane przypisane do konkretnego użytkownika mogą zostać zebrane i użyte w celu wyświetlenia targetowanych reklam i/lub dzielenia się danymi z osobami trzecimi w tym samym celu.
Improve Digital BV um 2 lat Behawioralne śledzenie za pomocą plików cookies, pozwalające na dostarczenie targetowanych reklam. Unikalne lub identyfikujące dane mogą zostać zebrane. Anonimowe dane mogą zostać udostępnione osobom trzecim.
Improve Digital BV umeh 2 lat Behawioralne śledzenie za pomocą plików cookies, pozwalające na dostarczenie targetowanych reklam. Unikalne lub identyfikujące dane mogą zostać zebrane. Anonimowe dane mogą zostać udostępnione osobom trzecim.
Openx.net i 1 rok Rejestruje zanonimizowane dane użytkownika, takie jak adres IP, położenie geograficzne, odwiedzone strony i reklamy w które użytkownik kliknął, w celu zoptymalizowania wyświetlania reklam na podstawie poruszania się po stronach korzystających z tej samej sieci reklamowej. Dane przypisane do konkretnego użytkownika mogą zostać zebrane i użyte w celu wyświetlenia targetowanych reklam i/lub dzielenia się danymi z osobami trzecimi w tym samym celu.
PubMatic PugT 29 dni Ten plik cookie śledzi, kiedy cookies zostały uaktualnione w przeglądarce w celu zmniejszenia ilości połączeń z  serwerem przechowującym cookies. Dane przypisane do konkretnego użytkownika mogą zostać zebrane i użyte w celu wyświetlenia targetowanych reklam i/lub dzielenia się danymi z osobami trzecimi w tym samym celu.
PubMatic, Inc. KRTBCOOKIE_[#] 2 lat Używane przez PubMatic, Inc. Sprzedawcy  inwentaryzacji publikowanych reklam dla różnych stron. Wiele sieci reklamowych korzysta z prawnie zastrzeżonej technologii i partnerów z agregatorami danych aby targetować reklamy. Ułatwianie lub angażowanie się w targetowanie ze strony osób trzecich Unikalne lub identyfikujące dane mogą zostać zebrane. Anonimowe dane mogą zostać udostępnione osobom trzecim.
PubMatic, Inc. PUBMDCID 2 lat Używane przez PubMatic, Inc. Sprzedawcy  inwentaryzacji publikowanych reklam dla różnych stron. Wiele sieci reklamowych korzysta z prawnie zastrzeżonej technologii i partnerów z agregatorami danych aby targetować reklamy. Ułatwianie lub angażowanie się w targetowanie ze strony osób trzecich Unikalne lub identyfikujące dane mogą zostać zebrane. Anonimowe dane mogą zostać udostępnione osobom trzecim.
Quantcast.com mc 1 rok Cookie, które zbiera różne statystyki używania stron dla Quantcast.com  Unikalne lub identyfikujące dane mogą zostać zebrane. Anonimowe dane mogą zostać udostępnione osobom trzecim.
ShareThis  Inc. __stid 1 rok Jego zadaniem jest kojarzenie użytkownika z przedmiotami zainteresowań na podstawie treści odwiedzanych, konsumowanych i udostępnianych przez użytkownika podczas przeglądania. Dane przypisane do konkretnego użytkownika mogą zostać zebrane i użyte w celu wyświetlenia targetowanych reklam i/lub dzielenia się danymi z osobami trzecimi w tym samym celu.
ShareThis  Inc. __sharethis_cookie_test__ 9 miesięcy Cookie nadzoruje czynności „click-stream,” na przykład  odwiedzone strony i czas na nich spędzony. Dane przypisane do konkretnego użytkownika mogą zostać zebrane i użyte w celu wyświetlenia targetowanych reklam i/lub dzielenia się danymi z osobami trzecimi w tym samym celu.
ShareThis  Inc. _unam 9 miesięcy Cookie nadzoruje czynności „click-stream,” na przykład  odwiedzone strony i czas na nich spędzony. Dane przypisane do konkretnego użytkownika mogą zostać zebrane i użyte w celu wyświetlenia targetowanych reklam i/lub dzielenia się danymi z osobami trzecimi w tym samym celu.
Smart AdServer TestIfCookieP 11 miesięcy, 26 dni Wykrywa nowych użytkowników i przypisuje im unikalny ID. Unikalne lub identyfikujące dane mogą zostać zebrane. Anonimowe dane mogą zostać udostępnione osobom trzecim.
Smart AdServer csync 12 miesięcy, 26 dni Używane do synchronizacji  ofert w czasie rzeczywistym, gdzie reklamodawcy składają oferty zakupu przestrzeni reklamowej. Unikalne lub identyfikujące dane mogą zostać zebrane. Anonimowe dane mogą zostać udostępnione osobom trzecim.
Smart AdServer pid 12 miesięcy, 26 dni Zachowuje unikalny ID dla każdego gościa na stronie. Umożliwia funkcje takie jak capping częstotliwości. Unikalne lub identyfikujące dane mogą zostać zebrane. Anonimowe dane mogą zostać udostępnione osobom trzecim.
Softcube.com sc 2 lata Client id. Ten plik cookie jest w chwili obecnej weryfikowany i przypisuje mu się funkcję. Po zakończeniu, opis zostanie uaktualniony.
Softcube.com scCart 1 rok Używane do śledzenia zakupu po dodaniu do koszyka. Ten plik cookie jest w chwili obecnej weryfikowany i przypisuje mu się funkcję. Po zakończeniu, opis zostanie uaktualniony.
Sonobi.com __uin_bw 1 miesiąc Ten plik cookie jest w chwili obecnej weryfikowany i przypisuje mu się funkcję. Po zakończeniu, opis zostanie uaktualniony. Do dokończenia
Sonobi.com __uis 30 dni Ten plik cookie jest w chwili obecnej weryfikowany i przypisuje mu się funkcję. Po zakończeniu, opis zostanie uaktualniony. Do dokończenia
Sonobi.com AWSELB Sesja Używane do dystrybuowania  ruchu na stronie na kilku serwerach w celu optymalizacji czasu odpowiedzi. Unikalne lub identyfikujące dane mogą zostać zebrane. Anonimowe dane mogą zostać udostępnione osobom trzecim.
The Rubicon Project rpx 1 miesiąc Zbiera informacje na temat zachowań takich jak nawigacja na stronie lub kilku stronach, finalizowanie transakcji, składania aplikacji i zachowania podczas przeglądania. Używane przez The Rubicon Project i ich partnerów aby zbudować profil online, który może zostać wymieniony i sprzedany w celach targetowania reklam. Dane przypisane do konkretnego użytkownika mogą zostać zebrane i użyte w celu wyświetlenia targetowanych reklam i/lub dzielenia się danymi z osobami trzecimi w tym samym celu.
The Rubicon Project put_[#] 29 dni Zbiera informacje na temat zachowań takich jak nawigacja na stronie lub kilku stronach, finalizowanie transakcji, składania aplikacji i zachowania podczas przeglądania. Używane przez The Rubicon Project i ich partnerów aby zbudować profil online, który może zostać wymieniony i sprzedany w celach targetowania reklam. Dane przypisane do konkretnego użytkownika mogą zostać zebrane i użyte w celu wyświetlenia targetowanych reklam i/lub dzielenia się danymi z osobami trzecimi w tym samym celu.
The Rubicon Project rpb 29 dni Zbiera informacje na temat zachowań takich jak nawigacja na stronie lub kilku stronach, finalizowanie transakcji, składania aplikacji i zachowania podczas przeglądania. Używane przez The Rubicon Project i ich partnerów aby zbudować profil online, który może zostać wymieniony i sprzedany w celach targetowania reklam. Dane przypisane do konkretnego użytkownika mogą zostać zebrane i użyte w celu wyświetlenia targetowanych reklam i/lub dzielenia się danymi z osobami trzecimi w tym samym celu.
The Rubicon Project khaos 6 miesięcy Zbiera informacje na temat zachowań takich jak nawigacja na stronie lub kilku stronach, finalizowanie transakcji, składania aplikacji i zachowania podczas przeglądania. Używane przez The Rubicon Project i ich partnerów aby zbudować profil online, który może zostać wymieniony i sprzedany w celach targetowania reklam. Dane przypisane do konkretnego użytkownika mogą zostać zebrane i użyte w celu wyświetlenia targetowanych reklam i/lub dzielenia się danymi z osobami trzecimi w tym samym celu.
Twitter, Inc _twitter_sess 2 lata Cookie które przypisuje unikalny kod gościowi by śledzić jego wizyty na Tweeterze, Unikalne lub identyfikujące dane mogą zostać zebrane. Anonimowe dane mogą zostać udostępnione osobom trzecim.
Twitter, Inc guest_id 2 lata Zbiera anonimowe informacje i monitoruje w jaki sposób użytkownik nawiguje i współdziała ze stroną i usługami w platformie networkingowej w czasie rzeczywistym Twitter. Celem jest dostosowywanie i ulepszanie usług. Unikalne lub identyfikujące dane mogą zostać zebrane. Anonimowe dane mogą zostać udostępnione osobom trzecim.
Twitter, Inc personalization_id 2 lata To cookie jest ustawiane dzięki zintegrowaniu Twittera i współdzieleniu z innym mediami społecznościowymi. Unikalne lub identyfikujące dane mogą zostać zebrane. Anonimowe dane mogą zostać udostępnione osobom trzecim.
Twitter, Inc external_referer 7 dni To cookie jest ustawiane dzięki zintegrowaniu Twittera i współdzieleniu z innym mediami społecznościowymi. Unikalne lub identyfikujące dane mogą zostać zebrane. Anonimowe dane mogą zostać udostępnione osobom trzecim.
Twitter, Inc ct0 Persistant To cookie jest ustawiane dzięki zintegrowaniu Twittera i współdzieleniu z innym mediami społecznościowymi. Unikalne lub identyfikujące dane mogą zostać zebrane. Anonimowe dane mogą zostać udostępnione osobom trzecim.
Yahoo B 26 lata Ten plik cookie jest w chwili obecnej weryfikowany i przypisuje mu się funkcję. Po zakończeniu, opis zostanie uaktualniony. Dane przypisane do konkretnego użytkownika mogą zostać zebrane i użyte w celu wyświetlenia targetowanych reklam i/lub dzielenia się danymi z osobami trzecimi w tym samym celu.
Youtube, Google Inc. ysc Sesja Rejestruje unikalny ID aby zbierać statystyki na temat filmów oglądanych przez użytkownika na YouTube. Dane przypisane do konkretnego użytkownika mogą zostać zebrane i użyte w celu wyświetlenia targetowanych reklam i/lub dzielenia się danymi z osobami trzecimi w tym samym celu.
Youtube, Google Inc. ZGODA 21 lata Cookie, które zapisuje zgodę użytkownika na korzystanie z bieżącej domeny. Dane przypisane do konkretnego użytkownika mogą zostać zebrane i użyte w celu wyświetlenia targetowanych reklam i/lub dzielenia się danymi z osobami trzecimi w tym samym celu.
Youtube, Google Inc. visitor_info1_live 8 miesięcy Cookie YouTube, które  ocenia prędkość połączenia internetowego użytkownika. Dane przypisane do konkretnego użytkownika mogą zostać zebrane i użyte w celu wyświetlenia targetowanych reklam i/lub dzielenia się danymi z osobami trzecimi w tym samym celu.
Youtube, Google Inc. PREF 8 miesięcy Rejestruje unikalny ID, używany przez Google  w celu otrzymania statystyk na temat tego jak często użytkownik korzysta z filmów YouTube na różnych stronach internetowych. Dane przypisane do konkretnego użytkownika mogą zostać zebrane i użyte w celu wyświetlenia targetowanych reklam i/lub dzielenia się danymi z osobami trzecimi w tym samym celu.

Obsługa zgody na pliki cookies

Decyzja, czy pozwolić stronom na użycie plików cookies, znajduje się całkowicie w twoich rękach, chociaż należy zauważyć, że strona funkcjonuje optymalnie tylko wtedy, gdy cookies w twojej przeglądarce lub na naszej stronie są włączone.

Jeżeli chcesz wyłączyć cookies, możesz to zrobić w ustawieniach prywatności. Jednak nawet jeśli wyłączysz cookies, nie będzie to miało wpływu na niezbędne pliki cookies, które zgodnie z Ustawą o Komunikacji Elektronicznej Republiki Słowenii (ZEKom-1) zostaną zainstalowane niezależnie od twojej decyzji.


1. Tymczasowe wyłączanie plików cookies

 • Mozilla Firefox
  Użycie funkcji „Prywatność i Bezpieczeństwo”. Najpierw naciśnij klawisz „Alt”. Otwiera to pasek menu, gdzie należy wybrać zakładkę „Narzędzia” i kliknąć „Prywatność i Bezpieczeństwo” lub wcisnąć kombinację klawiszy „Ctrl + Shift + P”.
 • Google Chrome
  Użycie funkcji „Nowe Okno Incognito”. Możesz uruchomić nowe okno kombinacją klawiszy „Ctrl + Shift + N”.
 • Internet Explorer
  Funkcja „Przeglądanie InPrivate” w Internet Explorer zapewnia surfowanie po sieci bez pozostawiania śladów. Najpierw naciśnij w przeglądarce klawisz „Alt”. Otwiera to pasek menu, gdzie należy wybrać zakładkę „Narzędzia” i kliknąć „Przeglądanie InPrivate” lub wcisnąć kombinację klawiszy „Ctrl + Shift + P”.
 • Apple Safari
  Wejdź w „Ustawienia” i wybierz „Przeglądanie Prywatne”. Kiedy klikniesz przycisk „OK”, po prawej stronie paska tytułowego wyświetli się oznaczenie „Prywatne”.
 • Opera
  Kliknij logo przeglądarki w górnym lewym rogu ekranu. Poszukaj „Karty i Okna” i wybierz „Nowe Prywatne Okno” lub wciśnij kombinację klawiszy „Ctrl + Shift + N”.

2. Całkowite wymazywanie cookies

 • Mozilla Firefox
  Kliknij na oznaczenie „Firefox” (prawy górny róg), wybierz „Opcje” i kliknij zakładkę „Prywatność”. W części „Historia” wybierz opcję „Użyj niestandardowych opcji historii” i zaznacz opcję „Pozwól stronom zostawiać ciasteczka”. Jeżeli jest to konieczne, możesz również aktywować opcję „Zawsze przeglądaj prywatnie”. Możesz usunąć już zachowane pliki, klikając oznaczenie „Firefox” (prawy górny róg), wybrać „Opcje” i zaznaczyć „Prywatność”. W części „Historia” wybierz opcję „Użyj niestandardowych opcji historii”, „Pokaż ciasteczka” i „Usuń Wszystkie Ciasteczka”. By uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.
 • Google Chrome
  Kliknij ikonę menu Chrome, wybierz „Ustawienia”, kliknij na „Pokaż Zaawansowane Ustawienia” na dole strony i wybierz „Ustawienia Treści” w sekcji „Prywatność”. Wybierz opcję „Blokuj cookies i inne dane strony” i kliknij „Gotowe”. Możesz usunąć już zachowane pliki cookies poprzez kliknięcie w ikonę menu Chrome, wybrać „Ustawienia”, kliknąć „Pokaż ustawienia zaawansowane” i pod „Prywatność” wybrać usuń Historię Przeglądania”. By uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.
 • Internet Explorer
  By wyłączyć pliki cookies, kliknij „Narzędzia” i wybierz kartę „Prywatność”. Kliknij „Zaawansowane”, zaznacz opcję wyłączania automatycznego zarządzania plikami cookies i ustaw obydwie wartości na „Blokuj”. Potwierdź, klikając „OK”. Możesz usunąć już zapisane pliki cookies, klikając „Narzędzia”, „Usuwanie” i potem „usuń”. By uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.
 • Apple Safari
  Kliknij oznaczenie „Safari”, wybierz „Ustawienia” i poszukaj „Prywatność”. Aktywuj opcję „Blokuj cookies” i potwierdź, klikając „OK”. By usunąć już zachowane pliki cookies, kliknij oznaczenie „Safari”, wybierz „Ustawienia” i poszukaj „Prywatność”. Zaznacz wszystkie strony i kliknij „Usuń wszystkie”. By uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.
 • Opera
  Kliknij logo przeglądarki (lewy, górny róg ekranu), poszukaj „Ustawienia” i wybierz „Preferencje”. W karcie „Zaawansowane” poszukaj „Cookies” i zaznacz opcję „Nigdy nie zachowuj cookies”. Potwierdź, klikając „OK”. By usunąć już zachowane pliki cookies, kliknij logo przeglądarki (lewy, górny róg ekranu), poszukaj „Ustawienia” i wybierz „Preferencje”. W karcie „Zaawansowane” poszukaj „Cookies”, kliknij opcję „Usuń Wszystkie Cookies”. By uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.

Zanim zdecydujesz się na permanentne usunięcie plików cookies, nie zapomnij, że pliki te przechowywane są przez strony internetowe na twoim komputerze, by korzystanie z nich było lepsze, szybsze i prostsze.


3. Zmień ustawienia plików cookies

Regulamin świadczenia usługi PayU

Regulamin Club 5*

§1.

Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin określa zakres i warunki uczestnictwa w Club 5*.
 • Organizatorem oraz zarządcą Club 5* jest Studio Moderna Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000181026, NIP 782-22-83-192, o kapitale zakładowym wynoszącym 4 088 000 złotych (zwanym dalej Organizatorem).
 • Klub jest prowadzony pod nazwą „Club 5*” i zwany jest dalej „Klubem”.
 • Klub rozpoczął swoją działalność 01.01.2010 r. i trwa bezterminowo do odwołania.
 • Regulamin obowiązuje Organizatora i Członków od momentu jego ogłoszenia.
 • Działalność Klubu prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§2.

Słowniczek użytych pojęć

 1. Club 5*- Klub dla Klientów sklepu Mango, którzy wykupili członkostwo na zasadach określonych w § 3 pkt. 3.1.
 2. Miejsca objęte działaniem Klubu – miejsca sprzedaży towarów przez Organizatora, tj. sklepy internetowe: www.mango.pl. www.dormeo.pl, www.delimano.pl, www.rovus.pl, www.walkmaxx.pl. www.topshop.pl, sklepy stacjonarne Mango (adresy sklepów dostępne na stronie www.mango.pl, w Biurze Obsługi Klienta 22 512 54 00).
 3. Klubowicz – Klient, który wykupił Kartę Klubową i uzyskał prawa członka Club 5* na okres 12 lub 24 miesiące.
 4. Karta Klubowa – Karta członkowska Club 5* ważna przez okres:
  • 4.1 Karta klubowa Premium - 12 miesięcy;
  • 4.2 Karta klubowa Exclusive - 24 miesiące.

§3.

Przystąpienie do Programu

 1. Warunkiem przystąpienia do Klubu jest wykupienie członkostwa (potwierdzonego Kartą Klubową oraz indywidualnym numerem Klienta) na poniższych zasadach:
  • 3.1.1 Członkostwo 12-miesięczne dla Klientów przystępujących do Klubu – opłata wynosi 99 zł brutto;
  • 3.1.2 Członkostwo 12-miesięczne dla Klientów przedłużających członkostwo o kolejne 12 miesięcy – opłata wynosi 79 zł brutto.
  • Prawo do przedłużenia członkostwa na wyżej wymienionych warunkach (79 zł brutto) ma osoba, która już posiada kartę klubową (dowolną). Przedłużenie członkostwa na powyższych zasadach może się odbyć jedynie w czasie trwania poprzedniego członkostwa oraz przez 30 dni po upłynięciu terminu członkostwa;
  • 3.1.3 Członkostwo 24-miesięczne dla Klientów przystępujących do Klubu – opłata wynosi 169 zł brutto;
  • 3.1.4 Członkostwo 24-miesięczne dla Klientów przedłużających członkostwo o kolejne 24 miesiące – opłata wynosi 149 zł brutto.
  • Prawo do przedłużenia członkostwa na wyżej wymienionych warunkach (149 zł brutto) ma osoba, która posiada kartę klubową (dowolną). Przedłużenie członkostwa na powyższych zasadach może się odbyć jedynie w czasie trwania poprzedniego członkostwa oraz przez 30 dni po upłynięciu terminu członkostwa.
 2. 3.2 W przypadku zakupu karty w sklepach stacjonarnych należy wypełnić w sposób kompletny oraz zgodny z prawdą formularz zgłoszeniowy i przekazać go konsultantowi w sklepie. Dane Klienta zostają wprowadzone do systemu przez konsultanta, a formularz zgłoszeniowy przekazany do Biura Obsługi Klienta. W ciągu 30 dni klient otrzymuje pocztą Kartę Klubową na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.
 3. 3.3 Członkostwo w Klubie rozpoczyna się z chwilą dokonania opłaty za członkostwo. Po upływie okresu ważności karty tj. 12 miesięcy/24 miesiące, członkostwo wygasa i Karta ulega dezaktywacji. Warunkiem ponownej aktywacji Karty jest nabycie członkostwa w Klubie na kolejny okres rozliczeniowy.
 4. 3.4 Wydanie Karty Klubowej nastąpi w ciągu 30 dni od wykupienia członkostwa.

§4.

Warunki udziału w Programie

 1. 4.1 Klubowiczem może być osoba fizyczna, pełnoletnia.
 2. 4.2 Karta klubowa wydawana jest przez Organizatora i wysyłana do Klubowicza na jego koszt za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera lub innych dostawców.
 3. 4.3 Kartą klubową może się posługiwać wyłącznie Klubowicz, któremu została wydana oraz członkowie jego najbliższej rodziny.
 4. 4.4 Wszelkie zmiany teleadresowe należy niezwłocznie zgłaszać do Organizatora.
 5. 4.5 Karta Klubowa nie jest kartą kredytową, bankomatową ani kartą płatniczą.
 6. 4.6 Karta Klubowa ważna jest tylko i wyłącznie po dokonaniu opłaty członkowskiej określonej w § 3 pkt.3.1.
 7. 4.7 Każdy Klubowicz może przedłużyć członkostwo w Klubie w ciągu 60 dni od wygaśnięcia członkostwa.

§5.

Przywileje Klubowiczów

 1. 5.1 Organizator przyznaje Klubowiczowi następujące przywileje:
  • 5.1.1 Wraz z przystąpieniem do Klubu, Klubowicz może otrzymać Prezent Powitalny za 1 zł brutto.
  • 5.1.2 Wraz z Kartą Klubową Klubowicz otrzymuje powitalne kupony rabatowe na kolejne zakupy w sklepie Mango. Mogą być one wykorzystane przy zakupach telefonicznych, przez Internet oraz w sklepach stacjonarnych.
  • 5.1.2.1 W przypadku kart ważnych przez 12 miesięcy:
  • a) 4 kupony każdy po 20 zł – dla Klienta, który wykupił Kartę Klubową i stał się członkiem Club 5*.
  • b) 8 kuponów każdy po 20 zł – dla Klubowicza, który przedłuża członkostwo w Klubie na 12 miesięcy.
  • 5.1.2.2 W przypadku kart ważnych przez 24 miesiące:
  • a) 10 kuponów każdy po 20 zł – dla Klienta, który wykupił Kartę Klubową i stał się członkiem Club 5*.
  • b) 10 kuponów każdy po 20 zł – dla Klubowicza, który przedłuża członkostwo w Klubie na 24 miesiące.
  • 5.1.3 Kupony rabatowe odliczane są od cen klubowych oraz od najdroższego produktu w zamówieniu, z wyłączeniem Karty Klubowej. Jeśli produkty nie posiadają cen klubowych, kupony rabatowe odliczane są od cen regularnych.
  • 5.1.4 Kupony ważne są przez:
  • 5.1.4.1 W przypadku kart ważnych przez 12 miesięcy:
  • a) połowa 90 dni od daty wykupienia członkostwa;
  • b) połowa cały okres trwania członkostwa;
  • 5.1.4.2 W przypadku kart ważnych przez 24 miesiące:
  • a) połowa 90 dni od daty wykupienia członkostwa;
  • b) połowa cały okres trwania członkostwa;
  • 5.1.5 Każdy kupon może być wykorzystany jednokrotnie przy zakupach powyżej 200 zł dla produktów nieprzecenionych. Kupony nie łączą się z ofertami specjalnymi, innymi kuponami i rabatami.
  • 5.1.6 Wraz z Kartą Klubową Klubowicz otrzymuje e-book powitalny. Zostanie on przekazany Klubowiczowi drogą e-mailową w ciągu 7 dni od wykupienia lub przedłużenia członkostwa w Klubie, na adres e-mail podany przez Klienta.
  • 5.1.7 Posiadacze Karty Klubowej uprawnieni są do korzystania ze specjalnych cen klubowych oznaczonych w katalogach, sklepach stacjonarnych oraz na stronie internetowej czerwoną czcionką i gwiazdką klubową lub też gdy są prezentowane telefonicznie przez konsultantów na infolinii oraz w sklepach stacjonarnych. Stały rabat dla Klubowicza to dodatkowe 5% od najniższej aktualnie obowiązującej ceny produktu.
  • 5.1.8 Dla Klubowiczów przygotowywane będą oferty specjalne prezentowane za pomocą następujących nośników: w katalogach, ulotkach informacyjnych, na stronie www.mango.pl oraz przez newsletter, e-mail, sms i telefonicznie.
  • 5.1.9 Klubowicz ma możliwość korzystania z bezpłatnej infolinii: 800 803 805.
  • 5.1.10 Klubowiczowi przysługuje darmowa dostawa kurierska w zależności od rodzaju członkostwa:
  • a) dla posiadacza karty Premium dla zamówień powyżej 400 zł.,
  • b) dla posiadacza karty Exclusive dla zamówień powyżej 300 zł.,
  • Dostawa kurierska obowiązuje również na wybrane produkty zakupione w sklepach stacjonarnych, jednak tylko na produkty wielkogabarytowe, takie jak: materace stelażowe, ramy, stelaże.
  • 5.1.11 Klubowiczowi przysługuje wydłużony okres zwrotu nieużywanego towaru z 30 do 60 dni od dnia doręczenia przesyłki.
  • Wymiana i zwrot produktów może nastąpić także w sklepach stacjonarnych, jednak dotyczy to tylko produktów, które nie były używane, są oryginalnie zapakowane i były kupione w sklepie.
  • Towar zakupiony w sklepie stacjonarnym należy zwrócić do tego samego sklepu, w którym został zakupiony w celu spisania protokołu reklamacyjnego. Reklamacja złożona w ten sposób będzie rozpatrywana priorytetowo, aby skrócić czas oczekiwania Klienta na rozpatrzenie reklamacji.
  • Adresy sklepów stacjonarnych są dostępne na stronie: www.mango.pl
  • 5.2 Z Karty Klubowej może korzystać najbliższa rodzina Klubowicza.

§6.

Postanowienia końcowe

 1. 6.1 Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie bez podania przyczyny. O wszelkich zmianach Klubowicze będą informowani z odpowiednim, co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem w ogłoszeniach umieszczonych na stronie internetowej www.club-5.pl, w katalogu, przez sms, e-mail lub telefonicznie.
 2. 6.2 W przypadku stwierdzenia niewłaściwego lub niezgodnego z prawem korzystania z Karty Klubowej oraz naruszenia postanowień niniejszego regulaminu wszystkie korzyści nadane Klubowiczowi zostaną wstrzymane.
 3. 6.3 Klub funkcjonuje przez czas nieokreślony, a Organizator zastrzega sobie prawo do jego zawieszenia lub zakończenia w każdym czasie bez podania przyczyny. O zawieszeniu lub zakończeniu działalności Klubu, Klubowicze zostaną poinformowani w sposób pisemny i/ lub mailowy i/lub telefoniczny.
 4. 6.4 W przypadku zawieszenia lub zakończenia działalności Club 5* opłata członkowska zostanie zwrócona Klubowiczom w kwocie proporcjonalnej do ilości dni przynależenia do Klubu.
 5. 6.5 W przypadku rezygnacji Klubowicza z członkostwa w Klubie przed końcem okresu członkostwa, opłata członkowska nie zostanie zwrócona.
 6. 6.6 Regulamin Klubu dostępny jest do wglądu w sklepach Organizatora oraz na stronach internetowych: www.mango.pl. www.dormeo.pl, www.delimano.pl, www.rovus.pl, www.walkmaxx.pl. www.topshop.pl.

§7.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. 7.1 Administratorem Twoich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu jest STUDIO MODERNA POLSKA SP. Z O. O. z siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 9 (02 – 677 Warszawa), z którym możesz skontaktować się korespondencyjnie bądź pisząc na adres e-mail: kontakt@club-5.pl, lub telefonicznie z infolinią Klubu pod numerem 800 803 805 lub z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 22 512 54 00. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz się skontaktować korespondencyjnie, pisząc na adres naszej siedziby oraz na adres e-mail: RODO@studio-moderna.com
 2. 7.2 Twoje dane osobowe będą przetwarzane w realizacji przystąpienia do Klubu oraz w celu wysyłki karty klubowej na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zamówienia karty klubowej. Dane te będą przez nas przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie, co wiąże się z utratą członkostwa w Klubie. Zgodę możesz wycofać pisząc na adres e-mail: kontakt@club-5.pl lub kontaktując się telefonicznie z infolinią Klubu pod numerem 800 803 805 lub z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 22 512 54 00. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, masz prawo wymagać od administratora; dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia tych danych oraz złożenia skargi do organu nadzorczego. Nie zamierzamy przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W toku przetwarzania Twoich danych możemy przekazywać je następującym kategoriom odbiorców: firmom kurierskim, poczcie polskiej, firmom logistycznym, operatorowi logistycznemu.
 3. 7.3 Dane osobowe Klubowicza są chronione zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204), oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).
 4. 7.4 Wyrażając zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną na adres e-mail wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych w celach realizacji usługi newslettera. Wyrażając zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną na numer telefonu (SMS) wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych w celach wysyłki informacji marketingowej w formie SMS. Wyrażając zgodę na kontakt drogą telefoniczną na podany przez Ciebie numer telefonu wyrażasz zgodę na otrzymywanie połączeń telefonicznych z ofertą marketingową.
 5. 7.5 W przypadku zmiany danych osobowych lub adresu, prosimy o kontakt telefoniczny z infolinią Klubu pod numerem 800 803 805 lub z Biurem Obsługi Klienta 22 512 54 00 lub mailowo: kontakt@club-5.pl. Można również wysłać list na adres: Club 5*, Studio Moderna Polska Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa.
 6. 7.6 W przypadku zmiany danych osobowych lub adresu, prosimy o kontakt telefoniczny z infolinią Klubu pod numerem 800 803 805 lub z Biurem Obsługi Klienta 22 512 54 00 lub mailowo: kontakt@club-5.pl. Można również wysłać list na adres: Club 5*, Studio Moderna Polska Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa.

REGULAMIN AKCJI „Darmowa dostawa”

1. Postanowienia ogólne
1.1. Akcja promocyjna pod nazwą „Darmowa dostawa” (zwana dalej „Promocja”) jest organizowana na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzona przez firmę Studio Moderna Polska Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 9, (zwaną dalej „Organizatorem”).
1.2. Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji akcji „Darmowa dostawa” określa prawa i obowiązki
jego uczestników.
1.3. Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem
oraz akceptacją jego wszystkich postanowień.
1.4. Miejscem Promocji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Czas trwania Promocji
2.1. Promocja obowiązuje w terminie 16.03-31.05.2020.
2.2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do: skrócenia okresu trwania Promocji
z powodu wyczerpania się produktów, lub wydłużenia okresu Promocji. W obu przypadkach
informacja taka zostanie zamieszczona na stronach internetowych Organizatora
2.3. Dokonanie zakupu przed lub po ww. terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Promocji.
3. Zasady Promocji

3.1. Promocja obejmuje produkty dostępne na stronach internetowych Organizatora.
Promocja nie obejmuje produktu Paczka #zostanwdomu Kaufland.
3.2. Dokonując zakupu w okresie trwania Promocji określonym w pkt 2 Uczestnik może skorzystać
z darmowej dostawy zamówionych produktów pod warunkiem wartości zamówienia nie mniejszej
niż 99 zł (dotyczy wartości zamówionych produktów, bez kosztów dostawy).
3.3. Promocja przeprowadzana jest w sklepach internetowych: www.dormeo.pl, www.delimano.pl,
www.topshop.pl, www.mango.pl, www.walkmaxx.pl, nutribullet.pl.
3.4. Promocją objęte są wyłącznie fabrycznie nowe produkty zakupione przez Uczestników
w terminach określonych w pkt. 2 Regulaminu, w punktach sprzedaży znajdujących się na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym sklepach Online zarejestrowanych na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej).
3.5. Uczestnik Promocji może dokonać zwrotu zakupionego Produktu wyłącznie w wyznaczonym
terminie i zgodnie z warunkami zakupu określonymi w „warunkach zakupu” dostępnymi online
na stronach internetowych Organizatora.
3.6. Zwrotom podlega towar zakupiony w sklepach online lub na infolinii.
3.7. Wraz ze zwracanym produktem Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć: oświadczenie
o odstąpieniu od umowy lub poprawnie wypełniony formularz reklamacyjny, oraz kopię dowodu
zakupu produktów.
3.8. Po przyjęciu zwrotu produktu i poprawnie wypełnionego formularza reklamacyjnego Organizator
ma 14 dni na rozpatrzenie zgodności zwrotu z regulaminem Promocji oraz zwrotu kwoty brutto
wskazanej na dowodzie zakupu na podane w formularzu przez Uczestnika konto bankowe.


4. Warunki uczestnictwa w Promocji
4.1. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące
warunki:
4.1.1. Jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
4.1.2. Ma adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4.1.3. W czasie trwania Promocji dokona zakupu jako osoba fizyczna, a nie jako przedsiębiorca,
w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16 poz.
93 ze zm.) oraz art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz.U.2013.672 j.t.).
4.2. W Promocji nie mogą brać udziału:
4.2.1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
4.2.2. Osoby, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mają zawarte
z Organizatorem umowy dystrybucyjne lub inne umowy, których przedmiotem jest
dostawa produktów objętych Promocją.
5. Reklamacje
5.1. Reklamacje, co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane w formie pisemnej pod rygorem
nieważności listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Organizatora
w czasie trwania Promocji oraz 14 dni po jej zakończeniu.
5.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji.
5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres,
numer telefonu kontaktowego oraz nazwę i adres miejsca w którym zakupił on produkt objęty
Promocją, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
5.4. Organizator będzie rozpatrywać reklamację na podstawie regulaminu.
5.5. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony telefonicznie w terminie 21 dni od
dnia otrzymania reklamacji.
6. Postanowienia końcowe
6.1. Materiały reklamowe mają jedynie charakter informacyjno-konkursowy. Wiążącą moc
prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
6.2. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora oraz w jego siedzibie.

Regulamin promocji "Outlet - kody rabatowe"

1. Postanowienia ogólne

1.1.    Promocja pod nazwą „Outlet – kupony rabatowe” (zwana dalej „Promocja”) jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzona przez firmę Studio Moderna Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 9,  (zwaną dalej „Organizatorem”).

1.2.    Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Promocji „Outlet – kupony rabatowe””, określa prawa i obowiązki jego uczestników.

1.3.    Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacją jego wszystkich postanowień.

1.4.    Miejscem Promocji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.5.    W Promocji można wziąć udział wielokrotnie w terminie określonym w pkt 2.1. dokonując  zakupów według zasad określonych w pkt.3.

 

2. Czas trwania Promocji

2.1. Promocja rozpocznie się w dniu 14 stycznia 2020 r. o godz. 00:01, a zakończy w momencie wyczerpania zapasów lub podjęcia przez Organizatora decyzji o zakończeniu akcji. Promocja obejmuje jedynie produkty z kategorii Outlet sklepu internetowego Mango: www.mango.pl/outlet.

2.2. Zakup produktów przed  ww. terminem nie uprawnia do wzięcia udziału w Promocji.

 

3. Zasady Promocji

3.1.    Promocja obejmuje tylko zamówienia, przy których zostaną podane kody rabatowe wymienione w punkcie 3.2 (bez względu na wartość zamówienia).

3.2.    Dokonując zakupu w okresie trwania Promocji określonym w pkt 2 Uczestnik może skorzystać z rabatu:

- 40% naliczonego od sumy cen produktów z kategorii Outlet w koszyku, jeżeli ich ilość w koszyku wynosi 4 sztuki lub więcej – w koszyku należy użyć kodu OUTLET40;

 - 30% naliczonego od sumy cen produktów z kategorii Outlet w koszyku, jeżeli ich ilość w koszyku wynosi 3 sztuki – w koszyku należy użyć kodu OUTLET30;

- 20% naliczonego od sumy cen produktów z kategorii Outlet w koszyku, jeżeli ich ilość w koszyku wynosi 2 sztuki – w koszyku należy użyć kodu OUTLET20;

- 10% naliczonego od sumy cen produktów z kategorii Outlet w koszyku, jeżeli ich ilość w koszyku wynosi 1 – w koszyku należy użyć kodu OUTLET10.

 

3.3.    Promocja przeprowadzana jest w sklepie internetowym: www.mango.pl.

3.4.    Promocją objęte są wyłącznie fabrycznie nowe produkty zakupione przez Uczestników w terminach określonych w pkt. 2 Regulaminu, w punktach sprzedaży znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym sklepach Online zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej).

3.5.    Uczestnik Promocji może dokonać zwrotu zakupionego Produktu wyłącznie w wyznaczonym terminie i zgodnie z warunkami zakupu określonymi w „warunkach zakupu” dostępnymi online na stronach internetowych Organizatora.

3.6.    Zwrotom podlega towar zakupiony w sklepach online lub na infolinii. Zwroty towaru nie są możliwe w przypadku zakupów dokonywanych w sklepach stacjonarnych Top Shop.

3.7.    Wraz ze zwracanym produktem Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć: oświadczenie
o odstąpieniu od umowy lub poprawnie wypełniony formularz reklamacyjny, oraz kopię dowodu zakupu produktów.

3.8.    Po przyjęciu zwrotu produktu i poprawnie wypełnionego formularza reklamacyjnego Organizator ma 14 dni na rozpatrzenie zgodności zwrotu z regulaminem Promocji oraz zwrotu kwoty brutto wskazanej na dowodzie zakupu na podane w formularzu przez Uczestnika konto bankowe.

4. Warunki uczestnictwa w Promocji

4.1. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące warunki:

4.1.1. Jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

4.1.2. Ma adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.1.3. W czasie trwania Promocji dokona zakupu jako osoba fizyczna, a nie jako przedsiębiorca, w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93 ze zm.) oraz art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2013.672 j.t.).

4.2. W Promocji nie mogą brać udziału:

4.2.1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

4.2.2. Osoby, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mają zawarte z Organizatorem umowy dystrybucyjne lub inne umowy, których przedmiotem jest dostawa produktów objętych Promocją.

5. Reklamacje

5.1. Reklamacje, co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane w formie pisemnej pod rygorem nieważności listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Organizatora z dopiskiem „Weekend darmowej dostawy” w czasie trwania Promocji oraz 14 dni po jej zakończeniu.

5.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji.

5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres, numer telefonu kontaktowego oraz nazwę i adres miejsca w którym zakupił on produkt objęty Promocją, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

5.4. Organizator będzie rozpatrywać reklamację na podstawie regulaminu.

5.5. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony telefonicznie w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Materiały reklamowe mają jedynie charakter informacyjno-konkursowy. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

6.2. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora oraz w jego siedzibie.

Regulamin promocji: „RED FRIDAY 2020”

§ 1. Informacje podstawowe

1. Promocja pod nazwą „RED FRIDAY 2020” (zwana dalej „Promocja”) jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzona przez firmę Studio Moderna Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 9, (zwaną dalej „Organizatorem”).

2. Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Promocji „RED FRIDAY 2020”, określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Wzięcie udziału w promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacją jego wszystkich postanowień.

4. Miejscem promocji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. W Promocji można wziąć udział wielokrotnie w terminie określonym w pkt 2.1. dokonując zakupów według zasad określonych w pkt.3.

6. Sprzedaż produktów, których zakup uprawnia do wzięcia udziału w Promocji rozpocznie się w dwóch etapach:

 • Od 19 maja 2020 r. do 21 maja 2020 r. – start promocji dla Klubowiczów (presale)*,
 • Od 22 maja 2020 r. do 1 czerwca 2020 r. – start promocji dla pozostałych Klientów.

*Cena klubowa dotyczy tylko posiadaczy karty CLUB5*, ponadto dla klubowiczów naliczany jest w koszyku dodatkowy rabat -5%, zarówno od cen regularnych, jak i promocyjnych.

7. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do: skrócenia okresu trwania Promocji z powodu wyczerpania się produktów, lub wydłużenia okresu Promocji. W obu przypadkach informacja taka zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.mango.pl.

8. Zakup produktów objętych Promocją przed lub po ww. terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Promocji.

§ 2. Zasady promocji

1. Promocja obejmuje produkty dostępne w ofercie Organizatora. Oferta ważna w okresie trwania promocji lub do wyczerpania stanów magazynowych. Promocja nie łączy się z innymi produktami rabatami, ofertami. Lista produktów, które uczestniczą w promocji dostępna jest na życzenie klienta w okresie jej trwania.

2. Promocja przeprowadzana jest w sklepach internetowych: www.mango.pl, www.delimano.pl, www.dormeo.pl, www.topshop.pl, www.rovus.pl, www.walkmaxx.pl, w sklepach stacjonarnych Mango, a także za pośrednictwem infolinii oraz drogą SMS uprawniającą do zamówienia produktów na infolinii.

3. Promocją objęte są wyłącznie fabrycznie nowe Produkty zakupione przez Uczestników w terminach określonych w § 1 ust. 5 Regulaminu, w punktach sprzedaży znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronach internetowych www.mango.pl, www.delimano.pl, www.dormeo.pl, www.topshop.pl, www.rovus.pl oraz www.walkmaxx.pl.

4. Uczestnik promocji może dokonać zwrotu zakupionego Produktu w wyznaczonym terminie i zgodnie z warunkami określonymi w „zasadach sprzedaży” dostępnych online na stronach Internetowych Organizatora.

4.1. Zwrotom podlega towar zakupiony w sklepach online lub na infolinii. Zwroty towaru nie są możliwe w przypadku zakupów dokonywanych w sklepach stacjonarnych Mango.

5. Wraz ze zwracanym produktem Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub poprawnie wypełniony formularz reklamacyjny oraz kopię dowodu zakupu produktu.

6. Po przyjęciu zwrotu produktu i poprawnie wypełnionego formularza reklamacyjnego Organizator ma 14 dni na rozpatrzenie zgodności zwrotu z regulaminem promocji oraz zwrotu kwoty brutto wskazanej na dowodzie zakupu na podane w formularzu przez Uczestnika konto bankowe.

§ 3. Warunki uczestnictwa w Promocji

1. Uczestnikiem promocji może być wyłącznie osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące warunki:

1.1. Jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,

1.2. Ma adres zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

1.3. W czasie trwania promocji dokona zakupu jako osoba fizyczna, a nie jako przedsiębiorca, w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93 ze zm.) oraz art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2013.672 j.t.),

2. W promocji nie mogą brać udziału:

2.1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

2.2. Osoby, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mają zawarte z Organizatorem umowy dystrybucyjne lub inne umowy, których przedmiotem jest dostawa produktów objętych Promocją.

3. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.

§ 4. Przetwarzanie danych osobowych

1. Uczestnik promocji, udostępnia Organizatorowi swoje dane osobowe w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia promocji. Dane osobowe będą wykorzystane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia promocji.

2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników promocji będzie dokonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204), oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800). Administratorem danych osobowych jest Organizator Promocji. Dane mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom działającym na zlecenie Organizatora.

§ 5. Reklamacje

1. Reklamacje, co do przebiegu promocji mogą być zgłaszane w formie pisemnej pod rygorem nieważności listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Organizatora z dopiskiem &bdquo„RED FRIDAY 202” w czasie trwania promocji oraz 14 dni po jej zakończeniu.

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom promocji.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres, numer telefonu kontaktowego oraz nazwę i adres miejsca w którym zakupił on produkt objęty promocją, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4. Organizator będzie rozpatrywać reklamację na podstawie regulaminu.

5. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony telefonicznie w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin.

 2. Niniejszy regulamin oraz formularz reklamacyjny dostępne są w siedzibie Organizatora oraz w punktach detalicznych biorących udział w promocji oraz na stronie internetowej Mango.pl.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Regulamin promocji: „Walkmaxx 1+1”

§ 1. Informacje podstawowe

1. Niniejszy regulamin promocji (dalej zwany „Regulaminem”) stanowi podstawę i warunki organizacji promocji „Walkmaxx 1+1ów” określa prawa i obowiązki jego uczestników.

2. Organizatorem promocji „Walkmaxx 1+1ów” (zwanej dalej „Promocją”) jest firma:
Studio Moderna Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 9, NIP: 782-22-83-192 (dalej zwana „Organizator”).

3. Wzięcie udziału w promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacją jego wszystkich postanowień.

4. Miejscem promocji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Promocja trwa od 11 maja 2020 r. do 15 czerwca 2020 r.lub do wyczerpania stanów
magazynowych.

§ 2. Zasady promocji

1. Promocją objęte są wybrane produkty w cenach regularnych:

 • WALKMAXX TREND SANDALS CORK
 • WALKMAXX TREND SLIP ON CORK
 • WALKMAXX PURE SANDALS WOMEN 4.0
 • WALKMAXX PURE SANDALS MEN 4.0

Klient kupując 1 parę butów z powyższej listy, otrzymuje drugi wybrany model butów z powyższej listy z rabatem -99%.

UWAGA: Jeśli Klient chce zakupić WALKMAXX TREND SLIP ON CORK to druga para za 1 zł nie może być droższa.

2. Uczestnik może dokonać zakupu dowolnej liczby produktów.

3. Promocją objęte są wyłącznie fabrycznie nowe Produkty zakupione przez Uczestników w terminach określonych w § 1 ust. 5 Regulaminu, w punktach sprzedaży znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie internetowej www.mango.pl.

4. Uczestnik promocji może dokonać zwrotu zakupionego Produktu w wyznaczonym terminie i zgodnie z warunkami określonymi w „zasadach sprzedaży” dostępnych online na stronach Internetowych Organizatora.

5. Wraz ze zwracanym produktem Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub poprawnie wypełniony formularz reklamacyjny oraz kopię dowodu zakupu produktu.

6. Po przyjęciu zwrotu produktu i poprawnie wypełnionego formularza reklamacyjnego Organizator ma 14 dni na rozpatrzenie zgodności zwrotu z regulaminem promocji oraz zwrotu kwoty brutto wskazanej na dowodzie zakupu na podane w formularzu przez Uczestnika konto bankowe.

§ 3. Dodatkowe warunki udziału w promocji

1. Uczestnikiem promocji może być wyłącznie osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące warunki:

1.1. Jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,

1.2. Ma adres zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

1.3. W czasie trwania promocji dokona zakupu jako osoba fizyczna, a nie jako przedsiębiorca, w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93 ze zm.) oraz art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2013.672 j.t.),

2. W promocji nie mogą brać udziału:

2.1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

2.2. Osoby, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mają zawarte z Organizatorem umowy dystrybucyjne lub inne umowy, których przedmiotem jest dostawa produktów objętych Promocją.

3. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.

§ 4. Przetwarzanie danych osobowych

1. Uczestnik promocji, udostępnia Organizatorowi swoje dane osobowe w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia promocji. Dane osobowe będą wykorzystane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia promocji.

2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników promocji będzie dokonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204), oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800). Administratorem danych osobowych jest Organizator Promocji. Dane mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom działającym na zlecenie Organizatora.

§ 5.Reklamacje

1. Reklamacje, co do przebiegu promocji mogą być zgłaszane w formie pisemnej pod rygorem nieważności listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Organizatora z dopiskiem „Walkmaxx 1+1ów” w czasie trwania promocji oraz 14 dni po jej zakończeniu.

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom promocji.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres, numer telefonu kontaktowego oraz nazwę i adres miejsca w którym zakupił on produkt objęty promocją, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4. Organizator będzie rozpatrywać reklamację na podstawie regulaminu.

5. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony telefonicznie w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin.

 2. Niniejszy regulamin oraz formularz reklamacyjny dostępne są w siedzibie Organizatora oraz w punktach detalicznych biorących udział w promocji oraz na stronie internetowej Mango.pl.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Informacje odnośnie akcji „Paczka #zostanwdomu”

§I. Informacja ogólna

1. Za produkt uważa się wszystkie rzeczy wchodzące w skład zamówionego zestawu. Lista rzeczy wchodzących w skład zestawu znajduje się w potwierdzeniu zamówienia dostarczanego wraz z produktem.

2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć produkt bez wad. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Kupującemu.

3. W razie stwierdzenia uszkodzeń przesyłki (zarysowań, wgnieceń, otarć) prosimy o niezwłoczny kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem: 22 548 65 89 (z tel. Stacjonarnych opłata jak za połączenie lokalne, z tel. Komórkowych wg taryfy operatora). z tel. Stacjonarnych opłata jak za połączenie lokalne, z tel. Komórkowych wg taryfy operatora).

4. Razem z produktem Kupujący otrzymuje dokumenty potwierdzające zakup produktu.

§ II. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

Prawo do odstąpienia od umowy

1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia produktu.

3. W przypadku chęci odstąpienia od umowy prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta (nr tel.: 22 548 65 89; z tel. Stacjonarnych opłata jak za połączenie lokalne, z tel. Komórkowych wg taryfy operatora). Powyższy numer telefonu służy również do zgłaszania roszczeń związanych z wykonywaniem uprawnień z rękojmi za wady sprzedanej rzeczy.

4. Wskazane w ust. 3 oświadczenie może zostać złożone na formularzu – Załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

5. Wysłanie oświadczenia przed upływem 14 dni od dnia dostarczenia produktu jest równoznaczne z zachowaniem terminu do odstąpienia od umowy.

6. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy złożyć jednoznaczne oświadczenie Servizio Mikołaj Majewski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cielach, przy ulicy Toruńskiej 18, 86-005 Ciele.

7. W terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, należy zwrócić produkt na adres wskazany w ust. 3.

8. Oświadczenie wskazane w ust. 4 może zostać wysłane razem z produktem na adres wskazany w ust. 3 w terminie 14 dni od dnia dostarczenia produktu.

9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty związane ze zwrotem produktu (np. opłata pocztowa za wysłanie przesyłki na adres wskazany w ust. 3; opłata pobrana przez kuriera za doręczenie przesyłki na adres wskazany w ust. 3; koszty przejazdu miejsca wskazanego w ust. 3; koszty zwykłego opakowania rzeczy na potrzeby jej zwrotu).

10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt 1 - 13 ustawy o prawach konsumenta, tj. w szczególności w przypadku umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

 

Skutki odstąpienia od umowy

1. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności nie później niż 14 dni od dnia , w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy oraz otrzymaliśmy zwrot produktu.

2. Zwrot płatności nie obejmuje kosztów wskazanych w ust. 9 Informacji o prawie do odstąpienia od umowy.

3. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Państwa w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem płatności.

 

§ III. Sądowe i pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

1. W przypadku, gdy Kupujący nie zgadza się z decyzją Sprzedającego o odmowie uwzględnienia reklamacji, Kupujący może skierować sprawę pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego.

2. Jeżeli Kupujący jest konsumentem i chce rozwiązać spór ze Sprzedającym bez kierowania sprawy do sądu powszechnego, to może skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, tj. zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (dalej jako "sąd polubowny") działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, składając odpowiedni wniosek (tj. wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji albo wniosek o rozpoznanie sprawy przez sąd polubowny). Formularze wniosków, o którym mowa powyżej, są dostępne w sekretariacie każdego sądu polubownego oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

3. Skorzystanie z alternatywnych metod rozstrzygania sporów jest możliwe tylko i wyłącznie, gdy obie strony wyrażą zgodę na rozstrzygnięcie sporu w tym postępowaniu.

4. Rozwiązanie sporu w drodze mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Skorzystanie z mediacji nie wyłącza możliwości wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego lub skierowania sprawy do sądu polubownego.

5. Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego lub ugodą zawartą przed sądem powszechny po ich uznaniu przez sąd powszechny albo po stwierdzeniu przez sąd powszechny ich wykonalności.

6. Kupujący, będący konsumentem, ma również prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub może zasięgnąć informacji u właściwej miejscowo Federacji Konsumentów.

 

§ IV. Informacje o przedsiębiorcy

 1. Dystrybutor produktu na Polskę: Studio Moderna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 9 (02-677 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000181026, NIP: 7822283192, REGON: 634530046, o kapitale zakładowym w wysokości 4.088.000,00 PLN.

x
Zadzwoń i zamów 22 548 65 69

Masz pytanie lub chcesz złożyć zamówienie? Chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszych produktach? Nasi konsultanci są do Waszej dyspozycji.

Zadzwoń do nas! Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.