§ 1
Postanowienia ogólne
1
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter.
2
Sprzedającym, zwanym również Usługodawcą, jest TVO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-303) przy ulicy Kieleckiej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000508462, NIP 9581665816, REGON 222079828. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy pod następującym numerem telefonu: 58 880 83 59, lub pod następującym adresem e-mail: kontakt@mango.pl
3
Korzystanie z usługi biuletynu informacyjnego (Newsletter), w tym zawarcie umowy, wymaga posiadania przez Klienta następujących urządzeń końcowych i systemu teleinformatycznego: laptopa, komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu, dostępu do poczty elektronicznej, przeglądarki internetowej i aktywnego adresu poczty elektronicznej.
§ 2
Przedmiot usługi newsletter
1
1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje dotyczące oferty (w tym promocji) Sklepu Internetowego, a także informacji z nowościami na blogu.
2
Korzystanie z usługi Newsletter jest możliwe po udostępnieniu co najmniej swojego adresu poczty elektronicznej w odpowiednim polu w Serwisie lub zaznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru w celu otrzymywania informacji handlowych.
3
Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
4
Poszczególne wiadomości wysyłane w ramach usługi Newsletter stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Usługodawcy może stanowić naruszenie prawa.
5
Usługa Newsletter jest bezpłatna i zawarta na czas nieoznaczony.
§ 3
Warunki korzystania
1
Z usługi Newsletter może korzystać każdy Klient, który na Stronie Internetowej na dedykowanym banerze lub w części dotyczącej Newsletter poda swój adres poczty elektronicznej, a następnie kliknie przycisk „Zapisz się”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu poczty elektronicznej do Usługodawcy oraz uruchomienie świadczenia usługi Newsletter.
2
Klient ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy. Wypowiedzenie umowy o korzystanie z tej usługi następuje poprzez kliknięcia na dole strony ostatniego otrzymanego od MANGO Newsletteru w link „ANULUJ SUBSKRYPCJĘ”
3
Usługodawca może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu Klientów na podane przez nich adresy poczty elektronicznej.
4
Usługodawca ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu poczty elektronicznej podanego przez Klienta.
§ 4
Ochrona danych osobowych
1
Usługodawca jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usługi Newsletter.
2
Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale konieczne do świadczenia usługi Newsletter.
3
Usługodawca umożliwia Klientom korzystanie z usługi Newsletter w sposób anonimowy w sytuacji, gdy podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej nie pozwala na identyfikację Klienta, a Klient nie podał Usługodawcy innych danych osobowych.
4
Usługodawca zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym żądania wydania ich kopii, żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych oraz rezygnacji z usługi Newsletter, przenoszenia swoich danych osobowych, na przykład do innego administratora, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5
Dane osobowe przechowywane są do czasu wycofania zgody na otrzymywanie usługi Newsletter, a po tym okresie na podstawie uzasadnionego interesu administratora (na przykład obrona przed roszczeniami).
6
Dane osobowe dotyczące Klienta są chronione przez Usługodawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia, utraty lub nieuprawnionej modyfikacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
7
Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych, w tym informacje o prawach osoby, której dane dotyczą dostępne jest w Polityce Prywatności.
§ 5
Postępowanie reklamacyjne
1
Usługobiorca może zgłaszać zastrzeżenia związane z usługą Newsletter w formie reklamacji.
2
Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
3
Reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy składać na adres poczty elektronicznej kontakt@mango.pl, lub pisemnie na adres Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
4
W reklamacji prosimy podać dane osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko, dane kontaktowe), a także opis przyczyny uzasadniającej reklamację.
§ 6
Postanowienia końcowe
1
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10 stycznia 2023 roku.
2
Prawem właściwym jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.