1
W trakcie składania Zamówienia na stronie internetowej www.mango.pl lub w ramach telesprzedaży prowadzonej przez konsultantów Call Center, dla wybranych Produktów Klient ma możliwość zakupu gwarancji dotyczącej danego Produktu na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie na dodatkowy okres (ponad okres gwarancji jakości wynikający z dokumentu gwarancyjnego), który łącznie z wyżej wskazaną gwarancją jakości wynosi 36 albo 60 miesięcy (dalej zwany „Gwarancją Rozszerzoną”).
2
Niniejsza Gwarancja Rozszerzona nie stanowi gwarancji jakości w rozumieniu Kodeksu cywilnego udzielanej przez spółkę pod firmą TVO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-303) przy ulicy Kieleckiej 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000508462, NIP 9581665816, REGON 222079828 (dalej zwaną „Sprzedającą”), a stanowi samodzielne zobowiązanie Sprzedającej udzielane na warunkach podanych w niniejszym Regulaminie
3
Gwarancja Rozszerzona nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z rękojmi za wady rzeczy sprzedajnej określone w Kodeksie cywilnym.
4
Gwarancję Rozszerzoną Klient może zakupić wyłącznie w momencie zakupu wybranego Produktu, którego ona dotyczy.
5
Zakup Gwarancji Rozszerzonej jest dobrowolny. Cena Gwarancji Rozszerzonej jest określana dla każdego Produktu odrębnie.
6
Sprzedająca, zgodnie z oświadczeniem woli Klienta, udziela Gwarancji Rozszerzonej na łączny okres (łącznie z gwarancją jakości) 36 albo 60 miesięcy od daty doręczenia Produktu Klientowi.
7
W okresie trwania Gwarancji Rozszerzonej Sprzedająca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia określonej w punkcie 9 niniejszego Regulaminu wady fizycznej Produktu, jeżeli wada ta ujawni się w okresie obowiązywania Gwarancji Rozszerzonej i zostanie zgłoszona Sprzedającej przez Klienta na FORMULARZU ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO, który należy wysłać Sprzedającej lub dostarczyć osobiście najpóźniej ostatniego dnia obowiązywania Gwarancji Rozszerzonej na adres:
TVO Sp. z o.o.
Centrum Logistyczne IPS
ul. Inwestorów 13
39-300 Mielec
8
Sprzedająca w pierwszej kolejności podejmuje działania zmierzające do naprawy Produktu. Klientowi przysługuje żądanie dostarczenia Produktu wolnego od wad, jeżeli w okresie obowiązywania Gwarancji Rozszerzonej dokonane zostały co najmniej dwie jego naprawy, a Produkt nadal posiada wadę fizyczną.
9
Odpowiedzialność z tytułu Gwarancji Rozszerzonej obejmuje tylko wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w Produkcie. Wada fizyczna Produktu występuje, jeżeli Produkt:
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
10
Klient w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia zgłoszenia Sprzedającej w sposób określony w punkcie 7 niniejszego Regulaminu wystąpienia wady fizycznej wyśle Produkt za pośrednictwem Poczty Polskiej opłacając koszt przesyłki lub dostarczy Produkt osobiście – na adres wskazany w punkcie 7 niniejszego Regulaminu. Koszt przesyłki po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zostanie zwrócony Klientowi przekazem pocztowym lub na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. W przypadku gdy Klient dokona wysyłki za pośrednictwem innego doręczyciela (kuriera), Sprzedająca zwraca koszt wysyłki wyłącznie do wysokości wynikającej z cennika Poczty Polskiej.
11
Klient jest obowiązany dostarczyć Produkt w opakowaniu fabrycznym lub innym gwarantującym bezpieczne jego dostarczenie. Ponadto do obowiązków Klienta należy przedstawienie dowodów wskazujących na wystąpienie wady fizycznej, jeżeli te dowody Klient posiada
12
Sprzedająca zobowiązuje się wykonać obowiązki wynikające z niniejszej Gwarancji Rozszerzonej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia dostarczenia Produktu.
13
Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu od dnia jego wydania Sprzedającej do dnia jego odebrania przez Klienta ponosi Sprzedająca.
14
Sprzedająca wykonując czynności w ramach Gwarancji Rozszerzonej realizuje przesyłki pocztowe jedynie w granicach geograficznych Rzeczypospolitej Polskiej. Klient w Formularzu Zgłoszenia Reklamacyjnego jest obowiązany podać adres na terytorium Polski.
10
Zakresem Gwarancji Rozszerzonej nie są objęte wady:
a) powstałe w trakcie wadliwej instalacji Produktu;
b) powstałe wskutek niewłaściwego podłączenia Produktu do sieci elektrycznej, gazowej lub wodno-kanalizacyjnej;
c) będące następstwem jakichkolwiek zakłóceń funkcjonowania sieci elektrycznej, gazowej lub wodno-kanalizacyjnej, klimatyzacyjnej, wentylacyjnej, telekomunikacyjnej, odgromowej, internetowej, alarmowej;
d) powstałe wskutek użytkowania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi;
e) powstałe na skutek uszkodzeń fizycznych Produktu, takich jak między innymi: odłamanie, ukruszenie bądź zgniecenie – niezależnie od przyczyny;
f) powstałe wskutek niezgodnych z zaleceniami producenta testów bądź konserwacji;
g) powstałe wskutek używania dodatkowego wyposażenia innego niż zalecane przez producenta;
h) będące następstwem napraw dokonywanych przez osoby do tego nieupoważnione;
i) będące następstwem zwykłego zużycia Produktu, to jest miedzy innymi: rdzy, korozji, oksydacji, przetarcia materiału, przetarcia szycia;
j) spowodowane przez wilgoć, pleśń, obecność grzyba, utlenianie, obecność kurzu, działanie promieni słonecznych, skrajne temperatury, suszę, a także będące następstwem nieprawidłowej wentylacji;
k) polegające na deformacji lub odbarwieniu elementów z tworzyw sztucznych;
l) powstałe wskutek samodzielnego zmodyfikowania Produktu;
m) gdy doszło do utraty lub zaginięcia Produktu, także wskutek kradzieży bądź zagubienia Produktu;
n) polegające na utracie danych lub oprogramowania Produktu;
o) polegające na utracie lub uszkodzeniu jedynie baterii Produktu;
p) polegające na utracie lub uszkodzeniu akcesoriów dodatkowych niebędących na wyposażeniu zestawu oryginalnego Produktu, między innymi takich jak: zestaw słuchawkowy, modem, antena, kable, ładowarka, dodatkowe baterie;
q) spowodowane działaniem ognia i następujących żywiołów i zjawisk pogodowych: trzęsienia ziemi, powodzi, huraganu, trąby powietrznej, nagłej zmiany temperatury;
r) powstałe wskutek oddziaływania deszczu, śniegu, gradu lub wiatru w następstwie pozostawienia Produktu poza zamkniętym pomieszczeniem, chyba że zgodnie z przeznaczeniem oraz opisem bądź instrukcją obsługi Produktu uzasadnione i dopuszczalne jest używanie go w takich warunkach;
s) powstałe w następstwie pozostawienia Produktu w miejscu podwyższonego ryzyka, takim jak miedzy innymi: podłoga i parapet okienny w sąsiedztwie otwartego okna, chyba że zgodnie z przeznaczeniem oraz opisem bądź instrukcją obsługi Produktu uzasadnione jest posadowienie go w takim miejscu;
t) powstałe w wyniku zalania spowodowanego użytkowaniem lub pozostawieniem Produktu w miejscach o dużej wilgotności, takich jak miedzy innymi: łazienki, sauny, baseny, fontanny lub bezpośrednio sąsiadujących ze zbiornikami wodnymi, o ile wada powstała wskutek pozostawienia lub używania w wyżej wymienionych miejscach lub urządzeniach, w tym gdy kontakt z wodą bądź parą wodną powstał w wyniku działania użytkownika lub osoby trzeciej. Niniejsze wyłączenie, za wyjątkiem kontaktu z wodą, nie dotyczy Produktu, który został przystosowany przez producenta do pracy w miejscach lub urządzeniach o dużej wilgotności;
u) powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku, także w przypadku, gdy Klient nie jest w stanie podać okoliczności wypadku;
v) spowodowane przez insekty lub gryzonie; w) powstałe wskutek działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, zamieszek, wybuchu nuklearnego, strajków, lokautów oraz aktów terroryzmu i sabotażu, a także konfiskaty, nacjonalizacji, przetrzymywania lub zarekwirowania mienia przez władze;
x) powstałe wskutek działania energii jądrowej lub skażenia radioaktywnego;
y) za które, na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy (miedzy innymi gwarancja jakości, rękojmia) jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub punkt naprawczy;
z) objęte szczegółowymi włączeniami producenta określonymi w instrukcji obsługi lub karcie gwarancyjnej Produktu;
16
W razie sygnalizowania przez którekolwiek urządzenie ostrzegawczo-sygnalizacyjne lub kontrolno-pomiarowe wystąpienia jakichkolwiek usterek lub nieprawidłowości, Klient zobowiązany jest do natychmiastowego zatrzymania pracy Produktu oraz postępowania zgodnego z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi lub karcie gwarancyjnej Produktu
17
Zabronione jest dokonywanie w Produkcie jakichkolwiek zmian.
18
W przypadku wystąpienia wady fizycznej uniemożliwiającej dokonanie naprawy Produktu (nieobjętej wyłączeniami wymienionymi w punkcie 15 niniejszego Regulaminu) Sprzedająca wymienia Produkt na nowy.
19
Sprzedająca pokrywa wyłącznie koszty naprawy ustalone na dzień wystąpienia wady fizycznej, niezbędne do przywrócenia prawidłowego działania Produktu.
20
Koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych, takich jak miedzy innymi: oleje, filtry oraz płyny, pokrywane są przez Sprzedającą wyłącznie w przypadku, gdy ich wymiana (w całości lub w części) jest niezbędna z powodu wystąpienia wady fizycznej elementu Produktu objętego Gwarancją Rozszerzoną.
21
Koszty naprawy lub wymiany obudowy Produktu w ramach Gwarancji Rozszerzonej pokrywane są wyłącznie w przypadku, gdy ich uszkodzenie nastąpiło w wyniku wystąpienia wady fizycznej elementu Produktu objętego Gwarancją Rozszerzoną.
22
Wysokość kosztów naprawy Produktu nie może być wyższa niż wartość Produktu, która stanowi maksymalny limit odpowiedzialności Sprzedającej w ramach Gwarancji Rozszerzonej. W takim przypadku nastąpi wymiana Produktu na nowy.
23
Jeżeli osoba występująca z roszczeniem nie zgadza się z ustaleniami Sprzedającej co do odmowy zaspokojenia roszczenia, może złożyć w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia doręczenia stanowiska odmawiającego uznania reklamacji na piśmie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Sprzedającą. Wniosek należy wysłać na adres:
TVO Sp. z o.o.
Dział Reklamacji
ul. Inwestorów 13
39-300 Mielec
24
Stanowisko Sprzedającej odnośnie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy jest przesyłane Klientowi w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni pisemnie na adres wskazany we wniosku.
25
Wystąpienie wady fizycznej podczas trwania Gwarancji Rozszerzonej, pociągające za sobą naprawę Produktu lub wymianę Produktu na nowy, nie powoduje przedłużenia okresu obowiązywania Gwarancji Rozszerzonej.