§ 1
Definicje
W Regulaminie, o ile nie zastrzeżono inaczej, terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:


1
KLIENT: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, która na zasadach określonych w Regulaminie dokonuje zakupów w Sklepie Internetowym.


2
KONSUMENT: Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


3
KONTO: strona w Sklepie Internetowym, na której Klient po zarejestrowaniu i zalogowaniu (bezpośrednio na stronie lub za pośrednictwem zewnętrznych usługodawców: Facebook i Google) może składać zamówienia na Produkty, przeglądać historię dotychczasowych zakupów, ma dostęp do swoich danych osobowych i może je modyfikować.


4
REGULAMIN: niniejszy regulamin określający zasady sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.


5
SKLEP INTERNETOWY: serwis i sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem www.mango.pl (wyżej opisany adres dalej jako: STRONA INTERNETOWA).


6
SPRZEDAJĄCY: spółka pod firmą TVO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-303) przy ulicy Kieleckiej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000508462, NIP 9581665816, REGON 222079828, świadcząca usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w Regulaminie.


7
PRODUKTY: towary, które można zamawiać za pośrednictwem Sklepu Internetowego zgodnie z Regulaminem.


8
UMOWA SPRZEDAŻY: umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego.


9
ZAMÓWIENIE: oświadczenie woli Klienta określające rodzaj i liczbę Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży.
§ 2
Postanowienia ogólne


1
Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.


2
Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień.


3
Sprzedający świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi: sprzedaży Produktów znajdujących się w Sklepie Internetowym; udzielania Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie Internetowym dostarczania informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną.


4
Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.


5
Korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego wymaga spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych: przeglądarka internetowa Internet Explorer (ver. 10), Google Chrome (ver. 14) oraz Mozilla Firefox (ver. 11) lub nowszej z włączoną obsługą aplikacji JavaScript. Minimalna rozdzielczość ekranu 320 × 240 (4:3) pikseli.


6
Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest dostarczanie treści niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności treści naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich oraz treści naruszających ogólnie przyjęte normy społeczne, jak również zakazane jest dostarczanie treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych.


7
Sprzedający dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza to możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.


8
Sprzedający wykorzystuje pliki cookies w celach określonych w Polityce prywatności i stosowania plików cookies. Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu Internetowego nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies, powinien w dowolnym momencie zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki właściwą opcję dotyczącą odrzucania plików cookies. Szczegółowe regulacje dotyczące wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce prywatności i stosowania plików cookies.


9
Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie, nazwę Sklepu Internetowego, znaki towarowe Sprzedającego oraz producentów Produktów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych, podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedającemu lub podmiotom, z którymi Sprzedający zawarł stosowne umowy.


10
Klient ma dostęp do Regulaminu nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej. Sprzedający udostępnia regulamin na stronie WWW umożliwiając jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu Klienta.


11
Strona Internetowa jest administrowana i redagowana przez Sprzedającego.


12
Rejestracja na Stronie Internetowej jest bezpłatna.


13
Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (na przykład prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym). Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów ze skutkiem natychmiastowym poprzez złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres e-mail: kontakt@tvo.pl lub w formie pisemnej na adres: TVO sp. z o.o., ul. Kielecka 5, 81-303 Gdynia. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z ważnych przyczyn, do których w szczególności należy naruszenie przez Klienta któregokolwiek z postanowień ust. 6 niniejszego paragrafu z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia, przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta. Realizacja zamówień Produktów złożonych do chwili rozwiązania umowy o świadczenie usługi Konta Klienta podlega postanowieniom Regulaminu. W przypadku wystąpienia wyżej wskazanego przypadku określonego w ust. 6 niniejszego paragrafu, Sprzedający ma prawo – niezależnie od wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Konta Klienta – do zablokowania możliwości korzystania z Konta Klientowi, który dostarcza treści niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jak również treści powodujące zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych.


14
Sprzedający może usunąć Konto Klienta (wraz z danymi Zamówień), który przez okres 2 (słownie: dwóch) lat nie zalogował się na Koncie. Powyższe nie dotyczy Klientów posiadających aktualną usługę Gwarancji Rozszerzonej. Celem usunięcia Konta Sprzedający po upływie okresu wskazanego w zdaniu pierwszym wyśle na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji Konta informację, że brak zalogowania się przez Klienta na Konto w terminie 1 (słownie: jednego) miesiąca od dnia otrzymania tej informacji umożliwi Sprzedającemu usunięcie Konta. Regulacja określona w niniejszym ustępie ma zastosowanie także do Klientów, którzy nie logowali się na Konto przed dniem wejścia w życie tego postanowienia.


15
Sprzedający może usunąć dane Zamówienia w przypadku Klienta nieposiadającego Konta po upływie 2 (słownie: dwóch) lat od dnia odbioru przez Klienta Produktu, którego dotyczy dane Zamówienie. Powyższe nie dotyczy Klientów posiadających aktualną usługę Gwarancji Rozszerzonej. Regulacja określona w niniejszym ustępie ma zastosowanie także do Klientów, którzy złożyli Zamówienie przed dniem wejścia w życie tego postanowienia.


16
Korzystanie z funkcjonalności Strony Internetowej jest dobrowolne.


17
Sprzedający udostępnia Klientowi możliwość zamieszczania opinii o Produktach na Stronie Internetowej. W takim przypadku do zamieszczania opinii stosuje się postanowienia niniejszego ustępu. Opinię o produktach może dodać Klient wyłącznie po dokonaniu zakupu w Sklepie Internetowym. Link umożliwiający wystawienie opinii jest wysyłany do Klienta po dokonaniu zakupu na adres e-mail, który podał na potrzeby realizacji Zamówienia. Po wciśnięciu tego linku Klient może dodać opinię albo ją edytować. Sprzedający może w każdej chwili dokonać weryfikacji, czy zamieszczone opinie: pochodzą od Klientów, którzy dokonali zakupu Produktów; nie wypełniają znamion czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; nie naruszają dóbr osobistych Sprzedającego lub osoby trzeciej. W przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej powyższych wymagań, Sprzedający może usunąć opinię. Opinie, które zostały potwierdzone zakupem, są oznaczone jako "Potwierdzony zakup".


18
W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny Produktu obok informacji o obniżonej cenie Sprzedający uwidoczni również informację o najniższej cenie tego Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
§ 3
Składanie zamówień

1
Sprzedający prowadzi w Sklepie Internetowym sprzedaż detaliczną Produktów przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość. Zamówienia przyjmowane są przez Stronę Internetową. Katalog Produktów znajduje się na Stronie Internetowej.


2
Produkty można również zamówić przez całą dobę wysyłając na adres e-mail: pomoc@mango.pl lub dzwoniąc pod numer tel: 58 88 08 359


3
Zamawianie Produktów w Sklepie Internetowym składa się z pięciu głównych etapów. wybór Produktu; wybór opcji dostawy, złożenie Zamówienia, potwierdzenie złożenia Zamówienia i przyjęcie Zamówienia do realizacji, dokonanie płatności za Produkt.


4
Wszystkie ceny Produktów w Sklepie Internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w stawce obowiązującej w momencie składania Zamówienia. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy. Koszty dostawy są wskazane w trakcie wybierania Produktów i dodane do ceny Produktów podczas składania Zamówienia. Przed zatwierdzeniem Zamówienia Klient może również samodzielnie sprawdzić koszty dostawy na Stronie Internetowej w zakładce „Zwroty, reklamacje i koszt dostawy”. Całkowita wartość Zamówienia jest prezentowana w sposób wyraźny i jednoznaczny bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta Zamówienia.


5
W celu realizacji Zamówienia Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających jego realizację, to jest prawidłowo podaje dane kontaktowe, w tym adres, na który Sprzedawca wyśle zakupiony Produkt (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeżeli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia. W przypadku anulowania Zamówienia, jeśli zapłata za przedmiot Zamówienia została dokonana z góry, Sprzedający zwróci Klientowi zapłaconą kwotę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.


6
Złożenie przez Klienta Zamówienia drogą telefoniczną wiąże się z koniecznością poniesienia przez niego kosztów połączenia telefonicznego. Opłaty te nie są pobierane przez Sprzedającego, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Klient. Koszt połączenia naliczany jest według taryf operatora usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Klient.
§ 4
Realizacja zamówień

1
Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedającą.


2
W wyniku zawarcia Umowy sprzedaży Sprzedający zobowiązuje się przenieść na Klienta własność Produktu i wydać mu Produkt, zaś Klient jest zobowiązany odebrać Produkt i zapłacić Sprzedającemu cenę.


3
Klient składa Zamówienie dokonując wyboru Produktu i umieszczając go w „koszyku”.


4
Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma automatyczną odpowiedź ze Sklepu Internetowego potwierdzającą złożenie Zamówienia na wskazany adres e-mail.


5
Potwierdzając przyjęcie Zamówienia Sprzedający podaje Klientowi numer, przedmiot i wartość zamówienia, w tym koszty dostawy.


6
Płatności w Sklepie Internetowym można dokonać: gotówką przy odbiorze Produktu (dalej zwane „za pobraniem”), przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego o numerze 88 1240 6292 1111 0011 2652 1998, za pośrednictwem elektronicznego systemu realizacji transakcji płatniczych on-line PayU: szybkim przelewem, kartą kredytową lub płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro). za pośrednictwem instytucji finansowej udzielającej kredytów konsumenckich. Możliwość dokonania zapłaty systemem ratalnym zależy od spełnienia dodatkowych warunków instytucji finansowej oferującej tę formę płatności. Usługę realizuje Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu (54-202) przy ulicy Legnickiej 48 bud. C-D, KRS 0000039887. Szczegółowe warunki korzystania z usługi są dostępne na stronie internetowej instytucji kredytowej pod adresem Regulamin zawierania umowy kredytu przez internet.


7
W przypadku wyboru formy płatności przelewem, płatność powinna być dokonana w ciągu 7 dni roboczych na konto bankowe wskazane w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia. W przypadku wyboru formy płatności kartą płatniczą bądź kredytową, karty obciążane są w ciągu 24 godzin od złożenia Zamówienia.


8
W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.


9
Produkt jest wysyłany po otrzymaniu zapłaty, a w przypadku płatności dokonywanej kartą płatniczą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.


10
Po wyborze przez Klienta opcji płatności „za pobraniem” należność za Zamówienie należy uiścić podczas odbioru Produktu po dostarczeniu przez firmę kurierską. W przypadku nieodebrania Produktu Sprzedający może dochodzić od Klienta kosztów wysyłki i zwrotu nieodebranego Produktu.


11
Sprzedający nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.


12
Dostawa Produktu odbywa się za pośrednictwem następujących usług: Poczta Polska Kurier 48, kuriera Fedex, Inpost Paczkomaty oraz dostawy do punktów odbioru: Kiosk Ruchu, Żabka, Orlen, Biedronka oraz innych oddziałów Poczty Polskiej.


13
Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia oraz wagi i wymiarów paczki. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w Zamówieniu sposób.


14
Aktualny cennik zawierający informacje o kosztach dostawy dostępny jest na Stronie Internetowej w zakładce „Zwroty, reklamacje i koszt dostawy”.


15
Wszelkie płatności między stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich.


16
Rezygnacja z realizacji lub modyfikacja Zamówienia jest możliwa do momentu wysyłki Produktu.


17
Wprowadzenie zmian w Zamówieniu jest możliwe poprzez kontakt ze Sprzedającym pod adresem email: pomoc@mango.pl lub telefonicznie pod numerem: 58 88 08 359


18
Na każdy sprzedany Produkt wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT.


19
Realizacja Zamówienia następuje najpóźniej w terminie 30 dni po złożeniu przez Klienta Zamówienia i uzyskaniu potwierdzenia złożenia Zamówienia zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu.


20
Jeżeli Sprzedający nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że Produkt nie jest dostępny, Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia Umowy sprzedaży, zawiadamia o tym Klienta oraz zwraca Klientowi całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.


21
W przypadku przejściowej niemożności realizacji Zamówienia w terminie określonym w Regulaminie z uwagi na czasowy brak zamówionego Produktu lub zamówionej ilości Produktu, Sprzedający telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Klienta o tej okoliczności proponując inny termin realizacji Zamówienia. Klient jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji Zamówienia. W takim przypadku Sprzedający zwróci Klientowi całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
§ 5
Kupony rabatowe

1
Kupony rabatowe to bony z kodami uprawniającymi do zniżki, które nie są w sprzedaży, są wydawane w ramach prowadzonych kampanii marketingowych i mają określony okres ważności.


2
Jeden kupon rabatowy można wykorzystać tylko w ramach jednego Zamówienia, w określonym czasie i tylko przy zakupie Produktów nieprzecenionych albo wyłącznie Produktów wskazanych przez Sprzedającego. Kupony rabatowe nie łączą się z innymi kuponami i akcjami promocyjnymi prowadzonymi przez Sprzedającą. W przypadku chęci zakupu kilku Produktów, przecenionych i nieprzecenionych (albo wskazanych przez Sprzedającego jak wyżej), kupon rabatowy obniża cenę wyłącznie Produktów nieprzecenionych (albo wskazanych przez Sprzedającego). Kupony rabatowe mogą być powiązane z minimalną wartością zakupu.


3
Kupon rabatowy uprawnia do obniżenia ceny Produktu (Produktów) maksymalnie o 99% wartości poszczególnego Produktu. Kupon rabatowy nie może zostać wypłacony gotówką. Kupon nie jest oprocentowany.


4
Zwrot kuponu rabatowego nie przysługuje, gdy Produkt (Produkty) zostaną całkowicie lub częściowo zwrócone.


5
Kupony rabatowe mogą zostać wykorzystane jedynie przed zakończeniem składania Zamówienia. Późniejsze wykorzystanie nie jest możliwe.
§ 6
Odstąpienie od umowy

1
W okresie 30 dni od dnia doręczenia Produktu (nie dotyczy produktów wirtualnych) Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając pisemne oświadczenie zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot Produktu powinien nastąpić nie później niż w terminie 30 dni od dnia odstąpienia od umowy.


2
Konsument może wykonać prawo odstąpienia od umowy poprzez przesłanie załączonego do niniejszego dokumentu wypełnionego oświadczenia o odstąpieniu od umowy bądź złożyć jakiekolwiek inne pisemne oświadczenie, w którym poinformuje o odstąpieniu od umowy.3 Zwracany Produkt w ramach ustawowego prawa odstąpienia od umowy powinien być przesłany na koszt Konsumenta na adres:

TVO sp. z o.o.

Centrum Logistyczne IPS

ul. Inwestorów 13

39-300 Mielec


4
Zwrot zapłaty za Produkt i kosztów dostawy Produktu poniesionych przy zakupie przez Konsumenta nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Konsumentowi nie zostanie zaproponowane, że Sprzedający sam odbierze Produkt od Konsumenta, Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.


5
Prawo odstąpienia od umowy w okresie 30 dni od doręczenia Produktu nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedający nie ma kontroli;
 • w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

6
W przypadku Klientów nieposiadających statusu Konsumenta zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.
§ 7
Procedura reklamacji i warunki korzystania z gwarancji

1
Produkt może posiadać gwarancję producenta, jego autoryzowanego przedstawiciela, importera lub Sprzedającego. Uprawnienia wynikające z gwarancji należy wykonywać zgodnie z zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej warunkami gwarancji określonymi przez producenta, jego autoryzowanego przedstawiciela, importera lub Sprzedającego. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być zgłaszane gwarantom we wskazanej w karcie gwarancyjnej sieci serwisowej bądź za pośrednictwem Działu Obsługi Sprzedającego lub osobiście w serwisie Sprzedającego pod adresem: TVO sp. z o.o., Centrum Logistyczne IPS, ul. Inwestorów 13, 39-300 Mielec. Sprzedający udziela gwarancji na terenie Rzeczypospolitej Polski wyłącznie na zasadach i warunkach określonych w karcie gwarancyjnej dołączonej do Produktu oraz dostępnej na Stronie Internetowej w zakładce „Zwroty, reklamacje i koszt dostawy”.


2
Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi Produktu bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedający ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, w szczególności w przepisach art. 556 i następnych tej ustawy.


3
Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). W przypadku stwierdzenia wady Produktu Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie dwóch lat od daty doręczenia Produktu i jednego roku od daty stwierdzenia wady Produktu.


4
W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi i zażądać: naprawy Produktu; wymiany Produktu na wolny od wad; obniżenia ceny Produktu; dstąpienia od Umowy sprzedaży, o ile wada jest istotna.


5
Wybór żądania zależy od Klienta. Sprzedający jest uprawniony pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może to się odbyć z uwzględnieniem takich okoliczności jak: łatwość i szybkość wymiany Produktu na nowy; charakter wady – istotna czy nieistotna; oto, czy Produkt był wcześniej reklamowany.


6
Jeżeli Klient żąda wymiany Produktu lub jego naprawy, Sprzedający może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że rozwiązanie wskazane przez Klienta byłoby niemożliwe do zrealizowania dla Sprzedającego albo w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sprzedający może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Produktu.


7
W przypadku stwierdzenia wady Klient powinien odesłać reklamowany Produkt wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres:

TVO sp. z o.o.

Centrum Logistyczne IPS

ul. Inwestorów 13

39-300 Mielec

Wzór zgłoszenia reklamacji znajduje się na Stronie Internetowej w zakładce „Zwroty, reklamacje i koszt dostawy”. Formularz stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać ani się nim kierować. Wskazane jest jednak, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia Produktu, rodzaj reklamowanego Produktu, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedającemu dowód zakupu Produktu. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej lub inny dowód. Koszty poniesione przez Klienta związane z odesłaniem reklamowanego Produktu zostaną zwrócone przez Sprzedającego.


8
Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedający w rozsądnym czasie wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. W przypadku braku możliwości wymiany Produktu, usunięcia wady Produktu lub obniżenia ceny, Sprzedający zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


9
Klient nabywający Produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedającemu za nabycie Produktu.


10
Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Klienta uprawnień z gwarancji bieg terminu na wykonanie uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedającego o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.


11
Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu Internetowego. Zgłoszona przez Klienta reklamacja dotycząca nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego powinna zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres e-mail podany podczas rejestracji konta Klienta lub w formularzu Zamówienia oraz adres e-mail lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres e-mail podany podczas rejestracji konta Klienta lub w formularzu Zamówienia, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia przez Sprzedającego. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
§ 8
Dane osobowe

1
Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji lub składania Zamówienia dla celów realizacji Umowy sprzedaży są przetwarzane przez Sprzedającego, który jest administratorem danych osobowych.
2
Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, ich przenoszenia, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie ich przetwarzania niezgodnie z prawem, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
3
Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych, w tym o celach przetwarzania oraz prawach osoby, której dane dotyczą dostępne jest w Polityce Prywatności.
§ 9
Zmiana regulaminu

1
Sprzedający zastrzega prawo zmiany postanowień Regulaminu między innymi w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość, jak również w przypadku zmiany oferty Sklepu Internetowego dotyczącej usług lub zmiany oferty Sprzedającego zamieszczanej na Stronie Internetowej, z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do oferty. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedającego na Stronie Internetowej. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedającego o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail wskazanej przez nich w formularzu rejestracyjnym nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który zarejestrował Konto w Sklepie Internetowym, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klient nie oświadczy Sprzedającemu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta w sposób wskazany w § 2 ust. 13 niniejszego Regulaminu.


2
Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.
§ 10
Postanowienia końcowe

1
Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź bezskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych jego postanowień. W miejscu nieważnego bądź bezskutecznego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom tego postanowienia.


2
Informacje o Produktach prezentowanych na Stronie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.
3
Umowa sprzedaży może być zawarta wyłącznie w języku polskim.


4
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta , ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


5
Spory wynikające ze stosowania Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedającym a Klientem będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości miejscowej i rzeczowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego.


6
Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym terenowo Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do wyżej wymienionego trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” (Strona główna > Konsumenci > Instytucje Konsumenckie > Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich). Możliwość, o której mowa w niniejszym ustępie, nie przysługuje osobie fizycznej zawierającej Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


7
Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Klient kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny ma możliwość zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju w ilości odpowiadającej liczbie zakupionego Produktu Sprzedającemu na adres: TVO sp. z o.o., Centrum Logistyczne IPS, ul. Inwestorów 13, 39-300 Mielec. Koszty przesyłki zużytego sprzętu ponosi Klient.


8
Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy pod następującym adresem e-mail: pomoc@mango.pl


9
Regulamin w niniejszej wersji wchodzi w życie z dniem 29 maja 2023 roku.